Slag­mark og vå­ben

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Un­der Den Kol­de Krig var på­virk­nings­a­gen­ter of­te i di­rek­te kon­takt med de frem­me­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster for at ud­veks­le op­lys­nin­ger fy­sisk. I dag fo­ku­se­rer de di­gi­ta­le på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner me­re på ren på­virk­ning ved at spre­de be­stem­te bud­ska­ber på de so­ci­a­le me­di­er. Et af de cen­tra­le vå­ben er så­kald­te »Bots«: Et styk­ke softwa­re, der uden men­ne­ske­lig ind­blan­ding kan bli­ve ved og ved med at ud­sen­de twe­ets og an­dre for­mer for on­li­ne-ind­la­eg og op­slag i et me­get stort an­tal. Et an­det er »Trolls«: Det er en be­teg­nel­se for men­ne­sker, som f.eks. med en falsk on­li­ne-iden­ti­tet blan­der sig i on­li­ne-de­bat­ter. Kil­de: »For­slag til lov om aen­dring af straf­fe­loven (ulov­lig på­virk­nings­virk­som­hed)« – frem­sat sep­tem­ber 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.