Ud­før­te 15 sau­di­ske agen­ter et snig­mord i Istan­bul?

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ca­ro­li­na Ka­mil ca­ka@ber­ling­s­ke.dk

Den kri­ti­ske sau­di­ske jour­na­list, Ja­mal Khas­hog­gi, er ik­ke ble­vet set, si­den han for en uge si­den gik ind på det sau­di­ske kon­su­lat i Istan­bul. De tyr­ki­ske myn­dig­he­der me­ner, at han sand­syn­lig­vis er ble­vet myr­det. Sau­di­er­ne af­vi­ser al­le an­kla­ger, men Sau­di-Ara­bi­ens al­li­e­re­de, Do­nald Trump, »kan ik­ke li­de, hvad han hø­rer«.

Bryl­lup­pet var plan­lagt til ons­dag, så det var i 11. ti­me, da Ja­mal Khas­hog­gi tirs­dag i sid­ste uge gik ind på det sau­di­ske kon­su­lat i Istan­bul for at skaf­fe de nød­ven­di­ge skils­mis­se­pa­pi­rer, som hans kom­men­de svi­ger­far hav­de pres­set på for.

Som pro­mi­nent kri­ti­ker af det sau­di­ske kon­ge­døm­me, der er no­to­risk kendt for at slå hårdt ned på dis­si­den­ter, hav­de den 59-åri­ge jour­na­list ta­get si­ne for­holds­reg­ler: Han hav­de for­hørt sig hos ven­ner i USA om sik­ker­he­den, og han hav­de gi­vet sin for­lo­ve­de, Ha­ti­ce Cen­giz, et te­le­fon­num­mer, hun skul­le rin­ge til, hvis han mod for­vent­ning ik­ke skul­le kom­me ud af kon­su­la­tet.

Over en uge er nu gå­et, og in­gen har hver­ken set el­ler hørt fra Ja­mal Khas­hog­gi. Og som da­ge­ne går, bli­ver de tyr­ki­ske myn­dig­he­der sta­dig me­re over­be­vi­ste om, at vi na­ep­pe hel­ler kom­mer til det.

Ha­ti­ce Cen­giz, der tro­fast ven­te­de få me­ter fra ind­gan­gen til kon­su­la­tet, så ham al­drig kom­me ud. Til gen­ga­eld kun­ne hun føl­ge med, da po­r­ten et par ti­mer ef­ter jour­na­li­stens af­tal­te be­søg åb­ne­de sig og seks bi­ler på diplo­mat­pla­der og med to­ne­de ru­der for­lod kon­su­la­tet.

Sam­me dag var en 15-mand stor »sik­ker­heds­de­le­ga­tion« flø­jet fra Sau­di-Ara­bi­en til Istan­bul, vi­ser da­ta om den ind­kom­ne fly­tra­fik. Og kort ef­ter Khas­hog­gis af­tal­te mø­de på kon­su­la­tet blev der la­es­set ad­skil­li­ge kas­ser ind i en af diplo­mat­vog­ne­ne. Sam­me dag let­te­de og for­lod de to sau­di­ske fly luft­hav­nen i Istan­bul.

Nu gen­nem­sø­ger Tyr­ki­et in­tenst ka­me­ra­over­våg­nings­ma­te­ri­a­le fra by­ens mo­tor­ve­je for at le­de ef­ter den sor­te bil med kas­ser­ne, som man fryg­ter kan in­de­hol­de li­get – mu­lig­vis par­te­ret – af den for­s­vund­ne jour­na­list.

Imens hol­der ver­den vej­ret. For kan det vir­ke­lig pas­se, at 15 agen­ter fra Sau­di-Ara­bi­en blev flø­jet til Tyr­ki­et for at ud­fø­re et stats­sank­tio­ne­ret snig­mord på en re­ge­rings­kri­ti­ker i hjer­tet af Istan­bul?

Diplo­ma­tisk ba­lan­ce­akt

Ef­ter i man­ge år at ha­ve va­e­re in­de i var­men hos det sau­di­ske kon­ge­sty­re, kom Ja­mal Khas­hog­gi for et par si­den på kant med den nye kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man og blev si­den en af hans mest pro­mi­nen­te kri­ti­ke­re. Han flyt­te­de til USA i et selvvalgt ek­sil af frygt for re­gi­met og skrev bl.a. klum­mer til den ame­ri­kan­ske avis, The Was­hin­g­ton Post.

Sau­di-Ara­bi­en har ka­te­go­risk af­vist at skul­le ha­ve no­get som helst med jour­na­li­stens for­svin­den at gø­re og fast­hol­der, at Khas­hog­gi selv for­lod kon­su­la­tet kort ef­ter sin af­ta­le. Kon­ge­døm­met har så­gar in­vi­te­ret bå­de jour­na­li­ster og de tyr­ki­ske myn­dig­he­der in­den­for for at for­sik­re om­ver­de­nen om, at Khas­hog­gi ik­ke er i byg­nin­gen og si­ger, at han hel­ler ik­ke op­hol­der sig i Sau­di-Ara­bi­en.

Den sau­di­ske for­kla­ring er imid­ler­tid ik­ke un­der­støt­tet af be­vi­ser og ha­en­ger i en tynd tråd, har Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan po­in­te­r­et ved fle­re lej­lig­he­der.

»Kon­su­la­tet kan ik­ke ba­re fri­fin­de sig selv ved at si­ge ’han for­lod ste­det’,« gen­tog han man­dag i en ta­le i Bu­da­pe­st. »De må be­vi­se det med bil­le­der.«

For ik­ke at ka­ste sig ud i en fuldska­le­ret diplo­ma­tisk kri­se med Sau­di-Ara­bi­en, som Tyr­ki­et har an­se­e­li­ge for­ret­nings­for­bin­del­ser med – men i øv­rigt et po­li­tisk an­strengt for­hold til – har pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan ik­ke selv frem­ført no­gen di­rek­te be­skyld­nin­ger mod kon­ge­døm­met, men un­der­stre­get, at han »føl­ger sa­gen taet«.

Til gen­ga­eld er der dag­ligt dryp­pet in­si­nu­a­tio­ner, an­kla­ger og de­tal­jer fra bå­de unavn­giv­ne og navn­giv­ne em­beds­ma­end i den tyr­ki­ske ad­mi­ni­stra­tion i Anka­ra og de re­ge­rings­tro me­di­er, som er en kri­mi va­er­dig. Men hel­ler ik­ke her­fra er der alt­så hånd­fa­ste be­vi­ser end­nu.

Trump kan ik­ke li­de det

Sa­gen har vakt så stor in­ter­na­tio­nal op­sigt, at selv den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Do­nald Trump, som er en af Sau­di-Ara­bi­ens ta­et­te­ste al­li­e­re­de, man­dag så sig nødsa­get til at kom­men­te­re:

»Li­ge nu er der in­gen, der ved no­get. Men der er nog­le vir­ke­li­ge dår­li­ge hi­sto­ri­er der­u­de. Jeg kan ik­ke li­de det,« sag­de han.

Pa­ra­doksalt nok er Tyr­ki­et, der selv er be­ryg­tet for at fa­engs­le kri­ti­ske jour­na­li­ster, alt­så ble­vet en kri­tisk sau­disk jour­na­lists vig­tig­ste skyt­sen­gel. Og det i en sag, der tru­er med at ud­lø­se en stør­re diplo­ma­tisk kri­se for Sau­diAra­bi­en i en tid, hvor Kron­prin­sen el­lers gør sig sto­re an­stren­gel­ser for at »bran­de« sig selv som re­for­mist og sit land som i li­be­ral frem­gang.

Trods de il­de­vars­len­de in­for­ma­tio­ner fra tyr­ki­ske kil­der, har Ja­mal Khas­hog­gis for­lo­ve­de, Ha­ti­ce Cen­giz, end­nu ik­ke mi­stet hå­bet om, at han er i li­ve, sag­de hun i et in­ter­view med The Was­hin­g­ton Post. Hun vil ba­re ha­ve svar på det sam­me, som re­sten af ver­den ven­ter på:

»Jeg er nødt til at vi­de, hvor Ja­mal er? Jeg må vi­de, hvad der er sket med ham.«

Ca­ro­li­na Ka­mil er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Mel­le­mø­sten

De­mon­stran­ter uden for det sau­di­ske kon­su­lat i Istan­bul – den kri­ti­ske jour­na­list, Ja­mal Khas­hog­gi, er ik­ke set, si­den han 2. ok­to­ber gik ind på kon­su­la­tet til et mø­de. Fo­to: Ozan Ko­se/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.