Dan­ske fod­bold­kvin­der mis­ser VM ef­ter ne­der­lag i Vi­borg

Dan­marks fod­bold­kvin­der tab­te 1-2 hjem­me mod Hol­land, og ef­ter 1-4 sam­let må hol­det kig­ge langt ef­ter VM.

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

VM-hå­bet blev i af­tes sluk­ket for de dan­ske fod­bold­kvin­der, da hol­det hjem­me i Vi­borg tab­te 1-2 til Hol­land og der­med mis­se­de bil­let­ten til VM­slut­run­den na­e­ste år i Frank­rig. Sam­let lød ne­der­la­get på 1-4.

Dan­mark kom el­lers for­ry­gen­de fra start, da Na­dia Na­dim på straf­fes­park brag­te Dan­mark i front ef­ter fem mi­nut­ter, men hol­det mang­le­de skarp­he­den for­an mål i re­sten af kam­pen.

Det var på for­hånd en na­e­sten umu­lig op­ga­ve, som de dan­ske kvin­der skul­le fuld­fø­re, hvis de vil­le bli­ve i kam­pen om en VM-bil­let. Ne­de med 0-2 ef­ter det før­ste op­gør i Hol­land skul­le dan­sker­ne i re­tu­ro­p­gø­ret mindst vin­de med tre mål for at kom­me vi­de­re til play­off-fi­na­len.

Traener Lars Søn­der­gaard vur­de­re­de før kam­pen, at det dan­ske lands­hold skul­le bla­e­se til an­greb mod et til ti­der vak­len­de hol­land­sk for­svar.

Den of­fen­si­ve plan gav po­te ef­ter fi­re mi­nut­ter, da Per­nil­le Har­der, der net­op er ble­vet no­mi­ne­ret til Bal­lon d’Or, brød igen­nem i høj­re si­de og på kan­ten af fel­tet blev ned­lagt.

Dom­me­ren tak­se­re­de det til et straf­fes­park, som Na­dia Na­dim sik­kert om­sat­te til en dansk fø­ring. Der­med var den dan­ske VM-drøm spar­ket til li­ve.

Skul­le sco­re tre mål

Men blot to mi­nut­ter se­ne­re steg hol­land­ske Li­neth Be­e­rensteyn op til et ind­la­eg og he­a­de­de den taet un­der mål i kas­sen til stil­lin­gen 1-1.

Der­med skul­le de dan­ske kvin­der op at sco­re yder­li­ge­re tre mål for at spil­le sig i play­off-fi­na­len.

I det 26. mi­nut var hol­la­en­der­ne taet på at sluk­ke det dan­ske håb helt, da She­ri­da Spit­se ban­ke­de et fris­park på over­lig­ge­ren.

Dan­sker­ne hav­de igen­nem før­ste halv­leg sva­ert ved at hol­de fast i bol­den. Na­dim og Har­der søg­te kon­stant ned i ba­nen for at ska­be spil­let, og det var ty­de­ligt at ge­ni­a­li­te­ter­ne skul­le kom­me fra dem, men det blev al­drig helt far­ligt.

I an­den halv­leg fik det dan­ske lands­hold bed­re fat i bol­den og for­må­e­de fle­re gan­ge at spil­le sig igen­nem det hol­land­ske for­svar.

Ef­ter 60 mi­nut­ter brød Na­dim igen­nem i ven­stre si­de og send­te den hårdt ind for­an mål til en fri Har­der, men hun spar­ke­de bol­den over mål.

Kort ef­ter var Har­der igen på spil i hol­la­en­der­nes felt, da hun sneg sig ind for­an mål og af­slut­te­de. Den­ne gang blev hun af­vist af den hol­land­ske må­l­vog­ter, Lo­es Geurts.

I det 70. mi­nut var Dan­mark cen­ti­me­ter fra en fø­ring ef­ter et hjør­ne­s­park, der dum­pe­de ned for­an den hol­land­ske ke­e­per og skab­te så stor for­vir­ring, at hol­la­en­der­ne var ved at la­ve selv­mål. Igen mang­le­de dan­sker­ne den sid­ste smu­le held.

I over­ti­den var Be­e­rensteyn igen på spil, da hun ban­ke­de den i kas­sen til en hol­land­sk 2-1-fø­ring.

Med et sam­let ne­der­lag på 1-4 kan lands­holds­spil­ler­ne godt be­gyn­de at boo­ke de­res som­mer­fe­rie. Na­e­ste sto­re op­ga­ve for dem bli­ver EM-kva­li­fi­ka­tio­nen i ef­ter­å­ret 2019.

Na­dia Na­dim brag­te Dan­mark for­an 1-0 på straf­fe, og det he­le så gan­ske lyst ud. Men kun i et par mi­nut­ter – hol­la­en­der­ne ud­lig­ne­de, og Dan­mark skul­le der­med sco­re yder­li­ge­re tre gan­ge for at gå vi­de­re. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.