Hail thee, Brun­se!

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Portra­et. I mor­gen ud­kom­mer ”Sam­le­de sku­e­spil VI” og med det­te bind af­slut­tes ud­gi­vel­sen af en kom­plet ny ud­ga­ve af Sha­kespea­res 37 sku­e­spil på dansk. Over­sa­et­ter og for­fat­ter Ni­els Brun­se er man­den bag den hi­sto­ri­ske be­drift. Der er al mu­lig grund til at hyl­de ham, der­for: Hail thee, Brun­se! – frit ef­ter Ma­c­beth.

At va­e­re el­ler ik­ke, så­dan er det – …«

Ja, så­dan er det, så­dan over­sa­et­ter Ni­els Brun­se de be­røm­te ord »To be, or not to be, that is the question« fra Sha­kespea­res Ham­let. Og hvor­dan mon det er at va­e­re Ni­els Brun­se i mor­gen, tors­dag? Han og Sha­kespea­re har va­e­ret for­bund­ne kar i ef­ter­hån­den man­ge år, idet Brun­se har stå­et for det sto­re ar­bej­de med at over­sa­et­te Sha­kespea­re til det 21. år­hund­re­de. I bo­gens for­ord be­skri­ver han det som en lang og spa­en­den­de pro­ces. Si­den 2007 har han ar­bej­det fo­ku­se­ret på den kom­plet­te ny­over­sa­et­tel­se. Der må va­e­re et tom­rum …

Skre­vet for at bli­ve spil­let

Sha­kespea­re kun­ne li­de men­ne­sker – han skil­drer os, som vi er – og har et ka­em­pe per­son­gal­le­ri. Den gam­le bard vil­le utvivl­s­omt ha­ve følt sig sa­er­de­les tryg ved at la­de net­op Brun­se over­sa­et­te si­ne sku­e­spil, for han er bå­de na­en­som og om­hyg­ge­lig. Sam­ti­dig er han i si­ne over­sa­et­tel­ser løs­slup­pen og mo­dig. De sjo­f­le vit­tig­he­der får lov at va­e­re sjo­f­le hos Brun­se og snørk­le­de pas­sa­ger op­da­te­res, så de er me­re spi­se­li­ge for et mo­der­ne pu­bli­kum. Ik­ke mindst har Brun­se al­tid in men­te, at styk­ker­ne er skre­vet for at bli­ve spil­let. Det skal fun­ge­re for sku­e­spil­ler­ne, det skal va­e­re ord, som lig­ger godt i mun­den.

69-åri­ge Ni­els Brun­se er en mo­dig mand, for som over­sa­et­ter skal man kun­ne tra­ef­fe svaere valg. »En­hver over­sa­et­tel­se er en slags for­tolk­ning af tek­sten,« sag­de han en­gang. Of­te har han måt­tet stå for skud for sin over­sa­et­tel­se af or­det ’frailty’ i sa­et­nin­gen »Frailty, thy na­me is wo­man« (Ham­let, 1. akt, sce­ne 2), som à la Brun­se ly­der: »Lum­pen­hed, dit navn er kvin­de«. Sic!

Sha­kespea­res an­sig­ter

Brun­se er en nørd, en di­sci­pli­ne­ret en af slagsen og en dyg­tig re­sear­cher. Der­til ejer han et kom­forta­belt fag­ligt over­skud og be­sid­der en vo­lu­mi­nøs vi­den om Sha­kespea­re og det eliza­bet­han­ske te­a­ter. Det øser han for ek­sem­pel og­så af i en lil­le un­der­hol­den­de bog, han ud­gav i 2011 med tit­len »Sha­kespea­res an­sig­ter«. Den kan me­nig­mand trygt la­e­se og det er ka­rak­te­ri­stisk for Brun­se, at han gi­ver sig tid til sligt, idet han me­ner, at man skal ha­ve et til­lids­fuldt for­hold til det fol­ke­li­ge. Det må han si­ges at ha­ve. Det var f.eks. ham, der skrev sang­tek­sten til »God­mor­gen, lil­le land«, der vandt kon­kur­ren­cen om den bed­stesang ved Sto­re ba el t s bro­ens åbn in­gi 1998.

Man bør imid­ler­tid og­så se Brun­se ’li­ve’. Her er ta­le om en unik mundt­lig for­mid­ler – og det er be­ta­gen­de at op­le­ve, hvor let han er at lyt­te til. Det ga­el­der, hvad en­ten han ta­ler til gym­na­si­ela­e­re­re, med­lem­mer af Det Dan­ske Sha­kespea­re Sel­skab el­ler fo­re­la­e­ser på Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet. Ni­els Brun­se er in­de­ha­ver af en 1. dels ek­sa­men i rus­sisk. Øvri­ge sprog har han la­ert sig selv og han me­strer at over­sa­et­te fra rus­sisk, en­gelsk og tysk – og teg­ne­se­ri­er fra fransk. Hans va­er­kli­ste ta­el­ler nu over 200 over­sa­et­tel­ser, hvis al­le gen­rer reg­nes med. I de se­ne­re år man­ge klas­si­ke­re, men og­så nye tit­ler, isa­er af de for­fat­te­re, Brun­se sa­et­ter størst pris på, f.eks. syd­afri­kan­ske J.M. Co­etzee og au­stral­ske Pe­ter Ca­rey.

Kun­sten at over­sa­et­te

Når han over­sa­et­ter, lig­ger der al­tid et fo­to af den på­ga­el­den­de for­fat­ter på hans skri­ve­bord. Det er for Brun­se en må­de at kom­me til at ken­de skri­ben­ten på. Og han har op­le­vet at få Sha­kespea­re helt ind un­der hu­den, da han en dag, i en hver­dags­si­tu­a­tion om­kring va­ske­tø­jet, tog sig selv i at sva­re sin ko­ne på blan­kvers! - den ver­se­form, Sha­kespea­re be­nyt­ter sig af. Er der ta­le om f.eks. en tysk kri­mi, kan Ni­els Brun­se rask va­ek over­sa­et­te ti si­der om da­gen. Ga­el­der det Sha­kespea­re, kan én sa­et­ning – ja, som­me­ti­der et en­kelt ord – nemt ta­ge en hel for­mid­dag, inkl. op­slag i de kom­men­te­re­de Sha­kespea­re-ud­ga­ver i Ar­den og New Cam­brid­ge se­ri­en. Der­til må­ske en op­ring­ning til en pro­fes­sor i et over­søisk land.

Og Brun­ses egen Sha­kespea­re-fa­vo­rit? Vok­set op i Hels­in­gør ser han Ham­let som det styk­ke, han har de ta­et­te­ste for­bin­del­ser til og som han al­drig bli­ver fa­er­dig med. Nu bor over­sa­et­te­ren i Al­le­rød med sin fa­mi­lie – hu­stru­en, ope­ra­san­ger og ph.d. i mu­sik­vi­den­skab, Ni­na Par­ly, og de­res to døtre Zai­na og Isa­la på hen­holds­vis 19 og 16 år. De har va­e­ret der gen­nem al­le op- og ned­t­u­re un­der Brun­ses sto­re Sha­kespea­re-pro­jekt.

Om det at over­sa­et­te har Brun­se tid­li­ge­re ud­talt til We­e­ken­da­vi­sen: »Jeg har det li­ge­som folk, der va­egt­tra­e­ner. Det er hårdt, men det skal til. Og man har det så dej­ligt bag­ef­ter.« Ni­els Brun­se må vel­fortjent be­fin­de sig i en sa­lig til­stand nu.

Et kig ind i Ni­els Brun­ses ar­bejds­va­e­rel­se, da han var gå­et i gang med at over­sa­et­te al­le Sha­kespea­res sku­e­spil til dansk. Ar­kiv­fo­to: Kri­sti­an Sa­e­derup/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.