VANDFLY-CHEFEN SKUFFET OVER MIDLERTIDIG TILLADELSE

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Nor­dic Se­a­pla­nes, der i snart tre år har til­budt fly­af­gan­ge mel­lem Kø­ben­havn og Aar­hus i de­res vandfly, har få­et for­la­en­get sin mil­jø­god­ken­del­se i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Det be­ty­der, at af­gan­ge­ne er sik­ret over­le­vel­se til ud­gan­gen af 2019, og at Nor­dic Se­a­pla­nes’ 22 an­sat­te ind­til vi­de­re kan ån­de let­tet op og fort­sa­et­te ar­bej­det. For­la­en­gel­sen af mil­jø­god­ken­del­sen er dog ik­ke en lang­va­rig løs­ning, forta­el­ler adm. di­rek­tør Las­se Rung­holm. For selv om en for­la­en­gel­se af den mid­ler­ti­di­ge god­ken­del­se be­ty­der, at ru­ten mel­lem Told­bo­den og Aar­hus Havn fort­sa­et­ter i et år me­re, er der ik­ke lut­ter ju­bel at spo­re hos den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. »Selv­føl­ge­lig er vi gla­de for at få et år me­re, så vi ik­ke skal luk­ke ned. Men sam­ti­dig vil vi ba­re vir­ke­lig ger­ne i mål med en per­ma­nent god­ken­del­se. Det er lidt li­ge­som at gå til la­e­gen og få at vi­de, at ens ben er bra­ek­ket, og to år se­ne­re så få at vi­de, at det ik­ke er bra­ek­ket al­li­ge­vel – men at det mu­lig­vis er det om et år,« si­ger Rung­holm. huko

Vand­fly­et har dag­ligt ot­te af­gan­ge mel­lem Kø­ben­havn og Aar­hus, og tu­ren va­rer 35-45 mi­nut­ter. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.