Stu­de­ren­de: For­nuf­tigt af CBS at slå hån­den af Dan­ske Bank

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Ma­ti­as Lud­vig Lit­tau­er ml­li@ber­ling­s­ke.dk

Stu­de­ren­de på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) bak­ker uni­ver­si­te­tets be­slut­ning om ik­ke at indgå nye sam­ar­bej­der med Dan­ske Bank op, men fle­re kan godt fo­re­stil­le sig selv at ar­bej­de i ban­ken. An­dre sam­ar­bej­der bør dog og­så gen­nem­gås ef­ter sam­me kri­te­ri­er, ly­der op­for­drin­gen.

De stu­de­ren­de hol­der frokost­pau­se om­kring Dansk Bank-au­di­to­ri­et på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. Det er imid­ler­tid ik­ke uni­ver­si­te­tets be­slut­ning om at stop­pe frem­ti­di­ge sam­ar­bej­der med Dan­ske Bank, snak­ken går på blandt de stu­de­ren­de. Fle­re me­ner ik­ke, at de ved nok om sa­gen til at ud­ta­le sig, mens an­dre har for travlt med sko­le­ar­bej­de til at ta­le. I et stu­di­e­om­rå­de med ud­sigt til Kø­ben­havns grøn­ne cy­kel­sti, der snor sig gen­nem cam­pus på CBS, lyk­kes det imid­ler­tid Ber­ling­s­ke at få nog­le stu­de­ren­de i ta­le.

»Jeg ta­en­ker, det gi­ver god me­ning, at CBS ik­ke vil as­so­ci­e­res med en virk­som­hed som Dan­ske Bank på nu­va­e­ren­de tids­punkt,« si­ger Jo­a­chim Meu­len­gra­cht, som la­e­ser til ba­chel­or i In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness.

Og­så Laust Sten­derup Jen­sen, der li­ge­le­des la­e­ser In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness, for­står uni­ver­si­te­tets be­slut­ning.

»CBS er en front­lø­ber in­den for CSR (virk­som­he­ders so­ci­a­le an­svar,

red.), så selv­føl­ge­lig sy­nes jeg, at det gi­ver me­ning ,« si ger­den ba­chel­or­stu­de­ren­de.

Og­så Ol­ga Rusnak sy­nes, at uni­ver­si­te­tet ud fra et CSR-per­spek­tiv har truf­fet den rig­ti­ge be­slut­ning.

»Men når CBS ta­ger så mar­kant en be­slut­ning, me­ner jeg og­så, at det er på sin plads, at de gen­nem­gå ran­dre sam- ar­bejds­part­ne­re og sør­ger for, at dis­se har de­res på det re­ne, når det kom­mer til so­ci­al an­svar­lig­hed,« ly­der op­for­drin­gen fra Ol­ga Rusnak, som la­e­ser en kan­di­dat i Ma­na­ge­ment of Cre­a­ti­ve Bu­si­ness Pro­ces­ses.

Dan­ske Bank re­k­rut­te­rer fra CBS

Om sam­ar­bej­det med Dan­ske Bank skrev CBS i be­gyn­del­sen af 2018, at »Dan­ske Banks en­ga­ge­ment i CBS er blandt de bå­de bre­de­ste og dy­be­ste« med hen­vis­ning til, at »det spa­en­der fra støt­te til forsk­ning over bi­drag til ud­dan­nel­se og ca­se­kon­kur­ren­cer til del­ta­gel­se i CBS’ kar­ri­e­re­ak­ti­vi­te­ter«. »Et af de pri­ma­e­re for­mål med Dan­ske Banks en­ga­ge­ment i CBS hand­ler om re­k­rut­te­rin­gen af nye, un­ge ta­len­ter. Vi har et sta­er­kt om­døm­me som ar­bejds­gi­ver, men og­så en am­bi­tion om at bli­ve en end­nu me­re at­trak­tiv ar­bejds­plads for stu­de­ren­de på de re­le­van­te uni­ver­si­te­ter,« sag­de re­k­rut­te­rings­chef hos Dan­ske Bank Ole Bech-Pe­ter­sen i den sam­men­ha­eng. På spørgs­må­let, om hvor­vidt Jo­a­chim Meu­len­gra­cht kun­ne se sig selv ar­bej­de i Dan­ske Bank, sva­rer han, at en hvid­va­sk­sag ik­ke er det, der vil­le va­e­re ud­slags­gi­ven­de for, om han i frem­ti­den sø­ger ar­bej­de i ban­ken. »Jeg hø­rer det, me­di­er­ne rap­por­te­rer, men det har ik­ke på­vir­ket mit syn

på ban­ken. Jeg har end­nu ik­ke nok kend­skab til, hvad der er sket, og jeg me­ner, at det er for tid­ligt at dra­ge den kon­klu­sion ik­ke at sø­ge ar­bej­de der, mens sa­gen sta­dig står på,« si­ger den ba­chel­or­stu­de­ren­de, som la­eg­ger va­egt på at kun­ne la­e­re mest mu­ligt på kor­test tid, når han sø­ger ar­bej­de.

Bli­ver som kun­de i ban­ken

Og­så for Laust Sten­derup Jen­sen er la­e­ring i fo­kus, når han sø­ger ar­bej­de. Hel­ler ik­ke han af­vi­ser, at han kun­ne fin­de på at sø­ge en stil­ling i Dan­ske Bank.

»Jeg er lidt en tal-gut, så jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig at ar­bej­de i Dansk Bank. Det er ik­ke no­get, der ser så godt ud li­ge nu, men jeg tror nok, ban­ken skal kom­me igen­nem det,« si­ger Sten­derup Jen­sen, som langt­fra tror, at Dan­ske Bank-sa­gen er unik for ban­ker­ne og hen­vi­ser til, at kon­trol­len med Kø­ben­havns An­delskas­se for ny­lig blev over­ta­get af Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet.

Han til­fø­jer, at han selv er kun­de i Dan­ske Bank og vil bli­ve ved med at va­e­re det.

Hvid­va­sk­sa­gen har til gen­ga­eld gjort ind­tryk på Ce­ci­lie Børch, som la­e­ser til kan­di­dat i Ma­na­ge­ment of Cre­a­ti­ve Bu­si­ness Pro­ces­ses. »Jeg har helt sik­kert aen­dret syn på Dan­ske Bank. Når der sker no­get så om­fat­ten­de og ulov­ligt, som nog­le er vi­den­de om og ik­ke stop­per, på trods af de kon­se­kven­ser, det kan ha­ve for vo­res sam­fund, får det mig til at fø­le, at Dan­ske Bank er en or­ga­ni­sa­tion, jeg ik­ke vil kun­ne sto­le på fremad­ret­tet,« si­ger hun.

Hun un­der­stre­ger dog, at hun af­ven­ter re­sul­ta­tet af en uvil­dig un­der­sø­gel­se, før hun tra­ef­fer si­ne en­de­li­ge kon­klu­sio­ner om ban­ken.

»For mig er det end­nu for tid­ligt at si­ge, om jeg ud fra mit moral­ske og eti­ske stå­sted vil­le ar­bej­de for Dan­ske Bank,« si­ger hun.

CBS er en front­lø­ber in­den for CSR (virk­som­he­ders so­ci­a­le an­svar, red.), så selv­føl­ge­lig sy­nes jeg, at det gi­ver me­ning. Laust Sten­derup Jen­sen, stu­de­rer In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness på CBS

Jeg har helt sik­kert aen­dret syn på Dan­ske Bank. Ce­ci­lie Børch, stu­de­rer Ma­na­ge­ment of Cre­a­ti­ve Bu­si­ness Pro­ces­ses

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.