TDCS DRAMATISKE ÅR

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

26. ja­nu­ar: ATP, PKA, PFA og Ma­cqui­re kon­tak­ter i hem­me­lig­hed TDCs be­sty­rel­se med et bud på at kø­be TDC. Be­sty­rel­sen si­ger nej, bud­det er for lavt. 1. fe­bru­ar: TDC of­fent­lig­gør køb af MTGs nor­di­ske ak­ti­vi­ta­ter, her­un­der bl.a. TV3, Vi­a­sat og Vi­a­play for 15 mia, kro­ner. 7. fe­bru­ar: Køb­stil­bud­det fra de fi­re fon­de la­ek­kes ano­nymt til en ra­ek­ke me­di­er. TDC bli­ver tvun­get til at re­a­ge­re of­fent­ligt og op­ly­ser, at be­sty­rel­sen har af­vist det fo­re­lø­bi­ge bud. 9. fe­bru­ar. TDCs be­sty­rel­ses­for­mand, Pi­er­re Da­non, si­ger til Ber­ling­s­ke, at han er op­re­vet over la­e­ka­gen og ta­ler om af­pres­ning. 12. fe­bru­ar: MTG med­del­er, at TDC tra­ek­ker sig fra op­kø­bet. TDC med­del­er kort ef­ter, at der er kom­met til­bud på over­ta­gel­se af al­le TDCs ak­tier. Te­lia har an­gi­ve­ligt budt, men af­vi­ser, at der »i øje­blik­ket« er drøf­tel­ser med TDC. Sam­ti­dig of­fent­lig­gør de fi­re fon­de et bud på 40,8 mia. kr., som TDCs be­sty­rel­se an­be­fa­ler ak­tio­na­e­rer­ne at ta­ge imod. 4. april: De fi­re fon­des bud ud­lø­ber og over­ta­gel­sen og af­no­te­rin­gen af TDC fra fonds­bør­sen er en re­a­li­tet. 14. maj: He­le be­sty­rel­sen, in­klu­si­ve for­mand Pi­er­re Da­non, stop­per i TDC. Sam­ti­dig mel­der top­chef Per­nil­le Eren­b­jerg sin af­gang. 18. ju­ni: Vest­as’ be­sty­rel­ses­for­mand Bert Nord­berg ud­na­ev­nes til ny TDC-for­mand. 17. juli: TDC sa­el­ger sin nor­ske ka­bel-TV-for­ret­ning Get til Te­lia for 16,5 mil­li­ar­der kro­ner. 9. ok­to­ber: TDC ud­na­ev­ner skot­ske Al­li­son Kirk­by til ny top­chef.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.