Skuf­fe­de eje­re og sa­el­ge­re tviv­ler på boom i el­bilsalg

Re­ge­rin­gens am­bi­tio­ner om at skub­be sal­get af el­bi­ler og hy­brid­bi­ler i den rig­ti­ge ret­ning får en blan­det mod­ta­gel­se af dem, der skal sa­el­ge og kø­be bi­ler­ne. Ra­bat på grøn­ne bi­ler til er­hverv kan dog gø­re en for­skel, ly­der det.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Jakob Chor jakc@ber­ling­s­ke.dk og Povl Dengsøe po­de@ber­ling­s­ke.dk

Bil­el­ske­re kan slik­ke sig om mun­den ved ud­sig­ten til den lan­ge ra­ek­ke af nye, grøn­ne mo­del­ler, der kom­mer til salg ude hos for­hand­ler­ne i den kom­men­de tid. Men selv om re­ge­rin­gen i går lan­ce­re­de et stort kli­maud­spil, der fast­hol­der ra­bat på re­gi­stre­rings­af­gif­ten og øger bund­fradra­get på grøn­ne bi­ler, får det na­ep­pe bil­kø­ber­ne til at flok­kes om el- og hy­brid­bi­ler­ne.

Det er vur­de­rin­gen fle­re ste­der i bil­bran­chen og hos bil­e­jer­nes or­ga­ni­sa­tion, FDM, hvor man sav­ner et mar­kant pris­fald til pri­vat­bi­li­ster­ne, hvis det for al­vor skal sa­et­te gang i sal­get af grøn­ne bi­ler.

Men iføl­ge Ily­as Do­gru, for­bru­ge­rø­ko­nom i FDM, bli­ver el­bi­ler­ne som ud­gangs­punkt ik­ke bil­li­ge­re i for­hold til sam­me bi­lers pris­skilt i går. For ek­sem­pel ko­ster en BMW i3 i dag 339.000 kro­ner. Det gør den og­så na­e­ste år. Al­li­ge­vel bli­ver det af Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ud­lagt som et fald. Her be­reg­nes ra­bat­ten nem­lig ud fra, hvad bi­ler­ne kom­mer til at ko­ste na­e­ste år, hvis ud­spil­let ik­ke gen­nem­fø­res, for­kla­rer Ily­as Do­gru.

»Det er li­ge­som at gi­ve ra­bat på nog­le frem­ti­di­ge pri­ser. Det er et me­get tyndt ud­spil, og vi hav­de klart for­ven­tet en me­re am­bi­tiøs plan. Det bli­ver ik­ke det­te for­slag, der sa­et­ter gang i el­bilsal­get, for­di det i re­a­li­te­ten be­ty­der sta­tus quo,« si­ger han.

In­gen lavi­ne på vej

Hos en af lan­dets stør­ste bil­for­hand­le­re, Toy­o­ta, sid­der tal­knu­ser­ne i øje­blik­ket og reg­ner på re­ge­rin­gens ud­spil. Det står dog al­le­re­de klart, at ud­spil­let na­ep­pe sa­et­ter gang i en ek­stra stor salg­slavi­ne af de hy­brid­bi­ler, der skal la­des op med la­destik, ly­der det fra pres­se­chef i Toy­o­ta Dan­mark An­ders Ty­strup.

»Det kan godt va­e­re, at der kom­mer lidt la­ve­re pri­ser på plug-in som føl­ge af det øge­de bund­fradrag. Det hil­ser vi vel­kom­men. Men det kom­mer ik­ke til at gø­re en af­gø­ren­de for­skel,« si­ger han.

For­kla­rin­gen skal fin­des i, at en mo­del som Toy­o­ta Pri­us Plu­gin, der oprin­de­ligt skul­le sti­ge 20.000-30.000 kro­ner i ek­stra af­gift fra nytår, re­elt set ik­ke kan bli­ve me­get bil­li­ge­re, da re­gi­stre­rings­af­gif­ten i dag i for­vej­en er lav.

»Men hvis vi er der­hen­ne, hvor man kan få en de­ci­de­ret mi­nus­af­gift, så man får en ek­stra lem­pel­se, be­gyn­der det for al­vor at bli­ve in­ter­es­sant, for­di det kan få end­nu fle­re til at va­el­ge bi­len. Sam­ti­dig ly­der et fradrag i be­skat­nings­grund­la­get for fir­ma­bi­li­ster in­ter­es­sant,« si­ger An­ders Ty­strup.

I Au­to­bran­chen, der med fle­re end 1.200 med­lem­mer ta­el­ler en lang ra­ek­ke af lan­dets bil­for­hand­le­re, forta­el­ler po­li­tisk chef Frank Kors­holm, at man er skep­tisk over for re­ge­rin­gens for­slag. Med­lem­mer­ne vil ger­ne sa­el­ge el­bi­ler­ne, men gu­lero­den til at va­el­ge den grøn­ne bil er for lil­le, vur­de­rer han.

»Vi vil ik­ke sky­de må­let om en mil­li­on grøn­ne bi­ler ned. Det kan selv­føl­ge­lig la­de sig gø­re, men det er kun, hvis der kom­mer det nød­ven­di­ge ud­spil, der gør de grøn­ne bi­ler kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på pri­ser og in­fra­struk­tur. Som for­sla­get ser ud nu, er det tvivl­s­omt, om man får solgt en mil­li­on grøn­ne bi­ler,« si­ger Frank Kors­holm.

Fir­ma­bi­ler kan bli­ve af­gø­ren­de

En del af re­ge­rin­gens kli­ma- og luft­ud­spil in­de­hol­der og­så et øn­ske om at ind­fø­re et skat­te­fradrag på 30.000 kro­ner til dem, der va­el­ger en grøn fir­ma­bil. Net­op det ini­ti­a­tiv kan prik­ke hul på mar­ke­det for hy­brid- og el­bi­ler i Dan­mark, ly­der det fra An­dreas Knud­sen, kom­merci­el di­rek­tør i lea­sing­fir­ma­et Ar­val Dan­mark.

»Net­op be­skat­nin­gen af me­d­ar­bej­der­ne har ind­til nu va­e­ret den helt sto­re stopklods i for­hold til at la­ve en grøn om­stil­ling i virk­som­he­der­nes bil­par­ker. Den bar­ri­e­re ser ud til at bli­ve fjer­net nu,« si­ger An­dreas Knud­sen i en skrift­lig kom­men­tar.

Mar­keds­a­na­ly­ti­ker Jan Lang fra Bil­ba­sen ser og­så be­gun­sti­gel­sen af fir­ma­bi­ler­ne som en bøl­ge­bry­der for grøn­ne bi­ler. Og han tror, at den sam­le­de pak­ke vil flyt­te bil­kø­be­re.

»Hvis det­te kom­mer igen­nem, vil det få ef­fekt for­holds­vis hur­tigt. Vi har jo set fle­re af­gifts­lem­pel­ser, der vi­ser, at dan­sker­ne re­a­ge­rer, når man om­la­eg­ger af­gif­ter og bru­ger dem som in­ci­ta­ment. Og når vi ser på fir­ma­bi­ler­ne, er fradra­get så stort, at det vil ha­ve en ef­fekt,« si­ger han og pe­ger des­u­den på, at be­gun­sti- gel­se af el­bi­ler med ad­gang til bus­ba­ner og gra­tis par­ke­ring vil tra­ek­ke i den sam­me ret­ning.

Men der er sta­dig en stopklods – isa­er for fir­ma­bi­ler­ne:

»In­fra­struk­tu­ren er ik­ke god nok end­nu. Den sto­re ud­for­drin­ger, at vi­vi lop le­ve­fla­ske­hal­se som kø vedo­p­lad­nings stan­der­ne, li­ge­som r ae k k evi d d ene­ret pro­blem. I Nor­ge tog det og­så lang tid at ud­byg­ge in­fra­struk­tu­ren,« si­ger han.

En­de­lig ven­ter kø­ber­ne på bed­re el­bi­ler med ra­ek­ke­vid­der på 300 ki­lo­me­ter, der re­elt kan bru­ges af pend­le­re.

De sto­re kan gø­re en for­skel

»Til na­e­ste år, når de sto­re bil­fa­brik­ker for al­vor tra­e­der ind på mar­ke­det, vil der ske no­get,« vur­de­rer Jan Lang.

Men det ven­der ik­ke op og ned på bil­mar­ke­det i de før­ste par år, vur­de­rer han.

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) er lyd­hør over for kri­tik­ken og vil se på ud­for­drin­gen sam­men med de an­dre par­ti­er i Fol­ke­tin­get.

»Jeg lyt­ter na­tur­lig­vis til det, bran­chen si­ger, og nu skal vi for­hand­le med Fol­ke­tin­gets par­ti­er. Men for ek­sem­pel ser vi al­le­re­de, at ef­ter­spørgs­len sti­ger. Sal­get af plug-in hy­brid­bi­ler er fak­tisk ste­get me­get vold­somt på et år. Det var der ik­ke man­ge, der hav­de set kom­me – men det er sket al­li­ge­vel. Så med de yder­li­ge­re til­tag, vi nu fo­re­slår, er jeg me­get fortrøst­nings­fuld om, at vi nok skal kom­me i mål,« si­ger han.

Der er ud­bredt skep­sis i bran­chen, om kun­der­ne vil val­far­te til for­hand­ler­ne for at kø­be en el­bil trods re­ge­rin­gens kli­maud­spil. Fo­to: Drew An­ge­rer/AFP/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.