Am­bu blev bund­s­kra­ber i end­nu et pres­set C25

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Ritzau Fi­nans

Det dan­ske C25-in­deks luk­ke­de tirs­dag med et fald på 0,3 pct. i 1042,30, og der­ved luk­ke­de det igen rin­ge­re end de an­dre sto­re eu­ro­pa­ei­ske ak­tie­in­deks. Va­erst var det for Am­bu, som end­te i bun­den af eli­te­in­dek­set med et fald på 3,8 pct. til 139,80 kr. Ak­tie­stra­teg i For­mu­eple­je Ot­to Fri­edri­ch­sen pe­ge­de på, at det er en ak­tie, mar­ke­det har sto­re for­vent­nin­ger til.

»Det er en ak­tie, som har haft vold­som­me be­va­e­gel­ser de se­ne­ste par uger på dags­ba­sis. Det er en ak­tie, som er me­get ag­gres­sivt pris­fast­sat, og der er me­get sto­re for­vent­nin­ger til den frem­ti­di­ge va­ekst. Det er klart, at hvis der er aen­drin­ger i for­hold til flow el­ler nyhe­der, så ser man ud­s­ving,« si­ger Ot­to Fri­edri­ch­sen.

Det fa el­les eu­ro­pa eis k eS to x x 600- in­deks lå ved dansk bør­sluk­ning til et plus på 0,2 pct., og der­ved så det dan­ske C25-in­deks ud til igen at luk­ke dår­li­ge­re re­la­tivt set.

At det dan­ske mar­ked faldt me­re end si­ne eu­ro­pa­ei­ske pen­dan­ter er en ten­dens, som ak­tie­chef i ABG Sun­dal Col­li­er Tue Øster­gaard har set over den se­ne­ste må­ned. Iføl­ge ham har der va­e­ret me­re end én for­kla­ring.

»Det, jeg hø­rer, er, at Dan­ske Bank-sa­gen har skabt be­vå­gen­hed om det dan­ske mar­ked glo­balt. Det er den ene ting. Det an­det er, at vi bli­ver an­set som et højt vo­la­tilt mar­ked. Vi har haft rig­tigt man­ge va­ekstak­tier i Dan­mark, som er pris­sat me­get højt. Der sy­nes jeg, at jeg får den til­ba­ge­mel­ding, når jeg spør­ger rundt om­kring, at det er fair nok, at vi får en kor­rek­tion om­kring det. De er ble­vet for dy­re i for­hold til an­dre mar­ke­der,« si­ger Tue Øster­gaard.

En­de­lig pe­ger han på, at der har va­e­ret nog­le tun­ge ak­tier, som har kla­ret sig me­get dår­ligt igen­nem la­en­ge­re tid. Her me­ner han Dan­ske Bank, A.P. Møl­ler - Ma­ersk og No­vo Nor­disk.

For No­vo bød mor­ge­nen på en købsan­be­fa­ling fra fi­nans­hu­set Gug­gen­heim. Tirs­dag faldt No­vo dog med yder­li­ge­re 0,5 pct. til 277 kr., og Dan­ske Bank, der man­dag luk­ke­de i det la­ve­ste ni­veau i fi­re år, faldt yder­li­ge­re 0,9 pct. til 142,10 kr.

Net­op ban­ker­ne har kla­ret sig dår­li­ge­re gen­nem den se­ne­ste tid, og i tirs­da­gens hand­ler var det Jy­ske Bank, som led det stør­ste fald på 1,3 pct. til 294,30 kr. blandt bankak­tier­ne. Ef­ter den se­ne­ste tids kurs­fald for Jy­ske Banks ak­tie ha­e­ve­de ABG Sun­dal Col­li­er an­be­fa­lin­gen af ak­tien til »hold« fra »sa­elg«. Kurs­må­let blev dog re­du­ce­ret til 325 kr. fra før 345 kr.

Tue Øster­gaard me­ner, at ho­ved­for­kla­rin­gen bag den ha­e­ve­de an­be­fa­ling er, at ak­tien hand­les til en unor­malt stor ra­bat, men at det be­stemt ik­ke skal ses som en po­si­tiv an­be­fa­ling.

»Vi sa­en­ker fak­tisk esti­ma­ter­ne for Jy­ske Bank med om­kring fem pct. de na­e­ste tre år. Så det er ik­ke no­gen po­si­tiv an­be­fa­ling,« på­pe­ger han.

Nor­dea be­gyndt i bun­den af in­dek­set på en nyhed om, at ban­ken solg­te en mis­lig- holdt ga­eldspor­te­føl­je om­fat­ten­de 12.000 kun­desa­ger og ga­eld for i alt 388 mio. eu­ro. Når transak­tio­nen er af­slut­tet, ven­ter Nor­dea at få en ka­pi­tal­ge­vinst på 35-45 mio. eu­ro i 2019. Ak­tien faldt 0,4 pct. til 64,81 kr.

Man­da­gens stør­ste ta­be­re i C25, GN Group og Wil­li­am De­mant, var fort­sat i fo­kus i tirs­da­gens han­del, hvor de to ak­tier hen­holds­vis faldt 1 pct. til 270,30 kr. og steg 0,2 pct. til 210,40 kr.

Ak­tier­ne har va­e­ret i fo­kus, ef­ter at ame­ri­kan­ske Bo­se kort før we­e­ken­den fik god­kendt et nyt hø­re­ap­pa­rat i USA. Tue Øster­gaard vur­de­rer, at den over­ra­sken­de nyhed fra man­dag vir­ke­lig har sat sig i mar­ke­det.

»Det har gi­vet nog­le pan­de­ryn­ker, i for­hold til hvad va­ekst­pro­fi­len skal va­e­re fremad­ret­tet. Jeg op­le­ver, at der vil va­e­re et pres på ak­tier­ne, da vi li­ge skal fin­de ud af, hvad der er op og ned i Wil­li­am De­mant og GN. Beg­ge ak­tier har kla­ret sig fan­ta­stisk i år, så der er og­så et ele­ment af pro­fit­hjem­tag­ning ide ther ,« vur­de­rer ak­tie­che­fen.

Uden for C25 mar­ke­re­de IT-virk­som­he­den NNIT sig ved at kø­be det ame­ri­kan­ske softwa­re­sel­skab Va­li­an­ce Part­ners og i sam­me om­ba­e­ring ju­ste­re si­ne salgs­for­vent­nin­ger til i år.

N uven­ter N NIT, at net­to om­sa­et n in­gen i 2018 vil vok­se med fi­re-syv pct. i fa­ste va­luta­ku­r­ser mod før tre-seks pct. Ak­tien luk­ke­de 4,2 pct. hø­je­re i 175 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.