Di­sco-di­nosau­rer er over­ra­sken­de ir­ri­te­ren­de

Ni­le Rod­gers & Chic It’s About Ti­me

Berlingske Tidende - - BERLINGSKE -

tag om den ra­di­kalt an­der­le­des gen­re, der på man­ge må­der er bil­le­det på den kul­tu­rel­le tid, vi le­ver i.

Og fin­des der et bed­re bud end Ni­le Rod­gers & Chic til at la­ve et al­bum med 10 di­sconum­re fyldt med in­ter­es­san­te mu­si­ske le­ge­kam­me­ra­ter som Mu­ra Ma­sa, An­der­son .Paak og Elt­on Jo­hn? Na­ep­pe.

Vi ta­ler trods alt om di­sco-fun­ke­ren Ni­le Rod­gers, der har pro­du­ce­ret ka­em­pe­hits som David Bowies »Let’s Dan­ce« fra 1983 og Ma­don­nas »Li­ke a Vir­gin« fra 1984, og som har sam­ar­bej­det med al­le fra Michael Ja­ck­son til Gra­ce Jo­nes.

Der­for var der og­så grund til at for­ven­te me­get fra grup­pens gen­komst med al­bum­met »It’s About Ti­me«, som, iføl­ge front­man­den Ni­le Rod­gers selv, er før­ste af i alt to al­bum, hvoraf det na­e­ste ud­kom­mer i fe­bru­ar 2019 og blandt an­dre har Bru­no Mars, Phar­rell Wil­li­ams, Daft Punk og den yderst ak­tu­el­le Ja­nel­le Monáe med på ga­e­ste­li­sten.

En blan­det for­nø­jel­se

Den for­vent­ning bli­ver desva­er­re kun del­vis ind­fri­et af Ni­le Rod­gers og Chic, der, sagt på godt dansk, bå­de har ta­get lort og lag­ka­ge med til fe­sten.

Det star­ter el­lers helt sublimt på åb­nings­num­me­ret »Till The Wor­ld Falls«, der er et yderst op­lagt dan­se­num­mer, som for­mår at ba­lan­ce­re til­pas mel­lem de man­ge ha­en­der, der har va­e­ret in­de over num­me­ret. Al­bum­mets sta­er­ke­ste mi­nut­ter. For­nø­jel­sen fort­sa­et­ter ufortrø­de­nt på »Boo­gie All Night«, der har vo­kal fra den 30-åri­ge bri­ti­ske san­ge­r­in­de NAO, som, si­den sit de­butal­bum »For All We Know«, kun har be­vist, at hun er en af ti­dens mest in­ter­es­san­te mu­si­ke­re. Det er ik­ke mindst grun­det hen­des sa­er­pra­e­ge­de vo­kal og le­ge­sy­ge til­gang til at blan­de gen­rer som soul og R&B med elek­tro­nisk mu­sik.

Helt galt går til gen­ga­eld på »Do You Wan­na Par­ty«. Et slemt styk­ke mu­sik, hvor den ame­ri­kan­ske san­ger og rap­per Lun­chMo­ney Lewis gen­ta­ger spørgs­må­let: »Do You Wan­na Par­ty« til uken­de­lig­hed på et ryt­me­tungt num­mer, der til ri­ge­lig­hed kan­di­de­rer til årets mest ir­ri­te­ren­de styk­ke mu­sik. Og sva­ret er: Nej, man får ik­ke just lyst til at fe­ste.

Og­så num­m­ret »I Want Your Love«, der har La­dy Ga­ga som ga­est, fal­der tungt til jor­den. Og det er ae­r­ger­ligt, når der bur­de kun­ne ska­bes magi med en el­lers spa­en­den­de kunst­ner som La­dy Ga­ga i sam­ar­bej­de med så sto­re mu­si­kal­ske kra­ef­ter, som til­fa­el­det er på »It’s About Ti­me«.

AEr­gel­sen for­ta­ger sig desva­er­re ik­ke på »Qu­e­en«, der har vo­ka­ler fra in­gen rin­ge­re end sel­ve­ste Elt­on Jo­hn og den en­gel­ske san­ge­r­in­de Eme­li Sandé. Num­me­ret er el­lers al­bum­mets ene­ste stil­le num­mer, der kun­ne ha­ve fun­ge­ret som et fint af­bra­ek i di­sco­fe­sten, men i ste­det en­der som et tamt og over­hørt slag på glas­set.

Det er en di­sco­fest, der ud­spil­ler sig på »It’s About Ti­me«. Desva­er­re ind­fin­der fø­lel­sen sig af, at nok er nok ba­re li­ge tid­ligt nok, som man kom­mer igen­nem al­bum­mets små 40 mi­nut­ters spil­le­tid.

Man har lov at hå­be, at na­e­ste al­bum, der som na­evnt ud­kom­mer i fe­bru­ar 2019, le­ver me­re op til for­vent­nin­ger­ne.

Nu er Ni­le Rod­gers & Chic i hvert fald var­me, og lyt­te­ren har en rum tid til at la­de di­sco­bat­te­ri­er­ne op igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.