An­tal­let af of­re for of­fer­men­ta­li­tet me­re end for­doblet på få år

Berlingske Tidende - - BERLINGSKE -

For blot få år si­den hør­te det til sja­el­den­he­der­ne, at prak­ti­se­ren­de la­e­ge Bir­git­te Strøm stød­te på fa­eno­me­net of­fer­men­ta­li­tet. I dag, forta­el­ler hun, går der sja­el­dent en må­ned, uden at hun mø­der en pa­tient med li­del­sen.

Det sam­me møn­ster gør sig ga­el­den­de over he­le lan­det. Fak­tisk er li­del­sen ble­vet så om­fat­ten­de, at Sund­heds­sty­rel­sen for ny­lig op­tog den på li­sten over fol­ke­syg­dom­me. Eks­per­ter vur­de­rer, at om­trent hver sy­ven­de dan­sker er of­fer for of­fer­men­ta­li­te­ten, og at li­del­sen pri­ma­ert ram­mer kvin­der mel­lem 20 og 50 år med en lang vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se in­den for det hu­ma­ni­sti­ske om­rå­de.

Det sti­gen­de an­tal of­re for of­fer­men­ta­li­tet er alar­me­ren­de, me­ner over­la­e­ge St­ef­fen Glis­mann fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Man ved nem­lig ik­ke, hvor­dan syg­dom­men bre­der sig, men der kan va­e­re ta­le om en virus.

»Vi ar­bej­der på høj­tryk for at fin­de år­sa­gen til, at så man­ge dan­ske­re ram­mes i dis­se år. Desva­er­re er vi fort­sat på bar bund, og det er en ka­ta­stro­fe, ef­ter­som vi ik­ke kan fin­de frem til en be­hand­ling, når vi ik­ke ken­der til år­sa­gen,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Ef­ter­som li­del­sen ser ud til at va­e­re kro­nisk – der er ind­til vi­de­re ik­ke kon­sta­te­ret et ene­ste til­fa­el­de af hel­bre­del­se – ri­si­ke­rer vi at en­de i en ned­ad­gå­en­de spiral, hvor al­le har ondt af sig selv, og in­gen for­mår at gø­re no­get ved det.«

I pa­tient­for­e­nin­gen De San­de Of­re, der er en ud af to sto­re for­e­nin­ger for men­ne­sker di­ag­no­sti­ce­ret med of­fer­men­ta­li­tet, er der sta­erk util­freds­hed med, at det går så lang­somt med at fin­de en kur. Be­sty­rel­ses­for­mand Gen­na Oks­bøl me­ner, at pa­tient­grup­pen ik­ke ta­ges al­vor­ligt nok.

»In­gen ta­ger os al­vor­ligt. De kal­der det ba­re ‘of­fer­men­ta­li­tet’, men hvor nedladende er det li­ge? De bur­de sa­et­te alt ind for at fin­de en kur, men vi er åben­bart helt usyn­li­ge,« si­ger hun.

I den an­den sto­re pa­tient­for­e­ning, Vi Fej­ler In­tet, har man en helt an­den til­gang til pro­ble­ma­tik­ken.

»Det er kra­en­ken­de, at man sa­et­ter os i bås som en el­ler an­den di­ag­no­se, når vi fak­tisk ik­ke fej­ler no­get,« si­ger tals­mand Al­bin Mad­sen og slut­ter:

»Hvis folk ba­re kun­ne la­de va­e­re med at gø­re ting, som vi ik­ke bry­der os om, vil­le vi slet ik­ke ha­ve no­get pro­blem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.