DADES ’GENVAELGER’ NEWSEC DATEA

Berlingske Tidende - - EJENDOMME -

Newsec Datea har pr. 1. ok­to­ber ind­gå­et en ny lang­sig­tet kon­trakt om full ser­vi­ce-ejen­domsad­mi­ni­stra­tion med ejen­doms­in­ve­ste­rings­sel­ska­bet DADES. Det op­ly­ser sel­ska­ber­ne, som der­med op­ret­hol­der sam­ar­bej­det, selv om DADES sid­ste år solg­te Datea til Newsec, så man i prin­cip­pet var fri til at va­el­ge en an­den ad­mi­ni­stra­tor. »Vi er gla­de for at kun­ne fort­sa­et­te det go­de sam­ar­bej­de med DADES i en ny kon­stel­la­tion. På bag­grund af New­secs op­køb af Datea sid­ste år har der va­e­ret be­hov for at gen­nem­gå og gen­for­hand­le al­le de­tal­jer i sam­ar­bej­det og indgå en ny af­ta­le, som af­spej­ler det nye for­hold mel­lem Newsec Datea og DADES,« ud­ta­ler adm. di­rek­tør Tho­mas Kempf (bil­le­det) fra Newsec Datea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.