Mes­se om ba­e­re­dyg­tig­hed vil eks­pan­de­re i ud­lan­det

Even­tet for ba­e­re­dyg­tigt byg­ge­ri Bu­il­ding Gre­en fin­der for ot­ten­de gang sted i Kø­ben­havn i slut­nin­gen af ok­to­ber. I år er der fo­kus på trae som byg­ge­ma­te­ri­a­le, forta­el­ler pro­jekt­le­der Dit­te Ro­senquist.

Berlingske Tidende - - EJENDOMME - Af Ca­mil­la Paa­ske

Li­ge fra ‘ver­ti­ka­le sko­ve’ midt i stor­by­er­ne i Eu­ro­pa og Ki­na til eks­pe­ri­men­te­ren­de byg­ge­ri i vo­res na­bo­lan­de er tra­e­et ved at gø­re sit sta­er­ke ind­t­og i mo­der­ne ar­ki­tek­tur. Og ger­ne i hy­brid­for­mer sam­men med ek­sem­pel­vis be­ton, forta­el­ler Dit­te Ro­senquist, som er pro­jekt­le­der hos Bu­il­ding Gre­en, et event, som sid­ste år til­trak om­kring 8.000 del­ta­ge­re.

Net­op trae er og­så en af de ty­de­li­ge ten­den­ser på årets Bu­il­ding Gre­en-mes­se, der lø­ber af stab­len den 31. ok­to­ber og 1. novem­ber i Forum i Kø­ben­havn.

Det kan fo­re­kom­me pud­sigt med tan­ke på be­kym­rin­ger­ne an­gå­en­de sko­va­re­a­ler­nes for­svin­den, som vi er et par ge­ne­ra­tio­ner, der blev fla­sket op med. Men fak­tum er, at der i dag i f.eks. Dan­mark, Nor­da­me­ri­ka og Eu­ro­pa ik­ke fa­el­des fle­re tra­e­er, end den lø­ben­de til­va­ekst er­stat­ter.

For godt til at va­e­re sandt

Dit­te Ro­senquist frem­ha­e­ver trae i sto­re ma­eng­der som et af de ma­te­ri­a­ler, der i dis­se år er me­get po­pu­la­ert at ta­en­ke med ind i ba­e­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger in­den for byg­ge­bran­chen:

»Vi kan se, at fle­re og fle­re af de ba­e­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter på den ene el­ler an­den må­de har trae med som et helt cen­tralt byg­ge­ma­te­ri­a­le. Det kan va­e­re den ita­li­en­ske ar­ki­tekt Ste­fa­no Bo­e­ris ver­ti­ka­le sko­ve, hvor man sim­pelt­hen la­der sko­ve vok­se på hø­je hu­se i by­er­ne – på fa­ca­der­ne, mel­lem hu­se­ne og på ta­ge­ne. No­get, som vi til at be­gyn­de med ta­enk­te måt­te va­e­re for spe­ci­elt og for godt til at va­e­re sandt, men vi kan jo se, hvor­dan pro­jek­ter­ne bob­ler frem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.