Chris an­ker nyt hold sam­me tour-drøm

Bike Season - - Indhold - TEKST: AN­DERS DEHN

den dan­ske me­ster i lan­de­vejs­cyk­ling, Chris an­ker sø­ren­sen, har skif­tet hold ef­ter ni år det sam­me sted, og det har hjul­pet ham med at gen­fin­de gla­e­den ved sin sport. sa­e­so­nens alt­over­skyg­gen­de mål er tour de fran­ce, hvor han vil kø­re li­ge så godt og of­fen­sivt som for fi­re år si­den.

i cy­kel­spor­tens tyk­ke hi­sto­ri­ebø­ger fyl­der det ik­ke me­re end en bisa­et­ning. Selv i forta­el­lin­gen om Tour de Fran­ce 2012 er der langt stør­re punk­ter, der lø­ber med op­ma­er­k­som­he­den. Punk­ter som Al­ber­to con­ta­dors do­ping­ka­ran­ta­e­ne, Bradley Wig­gins som lø­bets før­ste bri­ti­ske vin­der og det fak­tum, at løjt­nan­ten chris Froo­me så sta­er­ke­re ud end sin kap­ta­jn, Pe­ter Sa­gans tre eta­pe­sej­re i sin Tour-de­but. Men for chris An­ker Sø­ren­sen vil det års fran­ske rund­t­ur bli­ve hu­sket for de få øje­blik­ke, han stod på det mest ef­ter­trag­te­de po­di­um i cy­kel­ver­de­nen.

Han blev kå­ret til lø­bets mest an­grebs­ivri­ge ryt­ter, og det blev be­løn­net med en prisover­ra­ek­kel­se midt på champs-élysées.

”Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se. Det var rig­tig stort. Det er et moment, jeg vil hu­ske al­tid. Med tri­um­f­bu­en i bag­grun­den og det he­le. jeg hav­de lyst til at bli­ve stå­en­de derop­pe lidt la­en­ge­re tid. Men der var og­så an­dre, der skul­le til,” som Sø­ren­sen sag­de til Tv2 umid­del­bart ef­ter.

Po­di­e­op­le­vel­sen var kul­mi­na­tio­nen på en sa­e­son med sta­erk form, men den skul­le og­så bli­ve skel­sa­et­ten­de på må­der, som in­gen kun­ne for­ud­se den­gang.

På grund af si­ne flot­te pra­e­sta­tio­ner fik chris An­ker Sø­ren­sen en ny kon­trakt med Saxo Bank-tin­koff Bank, som hol­det den­gang hed, og den kon­trakt blev hans sid­ste med det dansk-rus­si­ske mand­skab. Tour de Fran­ce 2012

blev sam­ti­dig hans fo­re­lø­big sid­ste del­ta­gel­se i ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Nu er af­ta­len byt­tet ud med en min­dre en af slagsen hos det fran­ske pro­kon­ti­nen­tal­hold Fortu­neo-vi­tal con­cept, og en af de vig­tig­ste be­va­eg­grun­de for at va­el­ge fransk­ma­en­de­ne var mu­lig­he­den for at kø­re Tou­ren igen til som­mer. Men det hand­le­de og­så om at kom­me ud af ram­mer­ne hos Tin­koff, hvor han var fra 2007.

”jeg var kom­met ind i en fast rol­le, som jeg må­ske godt kun­ne ta­en­ke mig at bry­de lidt ud af, men det er sva­ert, når man har va­e­ret så man­ge år på hol­det. Ge­ne­relt er det jo sja­el­dent i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport, at man er det sam­me sted i ni år. Langt de fle­ste ryt­te­re er kun det sam­me sted i tre-fi­re år, så hvis jeg skul­le nå at prø­ve no­get nyt i lø­bet af min kar­ri­e­re, så var det nok nu,” si­ger 31-åri­ge chris An­ker Sø­ren­sen i te­le­fo­nen fra hjem­met i ita­li­en.

”Det var en af de ud­for­drin­ger, jeg hav­de brug for. Fortu­neo er et lidt min­dre hold, hvor jeg kan få lov til nog­le lidt an­dre ting og kø­re min egen chan­ce, hvor jeg var hja­el­per i na­e­sten al­le løb på Tin­koff. jeg vil ger­ne ud og kø­re lidt me­re ag­gres­sivt cy­kel­løb igen. På Tin­koff har jeg tit kørt ret de­fen­sivt cy­kel­løb, for­di vi hav­de en kap­ta­jn, vi skul­le kø­re for.”

Vej­kap­ta­jn med sprog­bar­ri­e­re

Det er en spe­ci­el for­nem­mel­se at skif­te ar­bejds­gi­ver, hold­kam­me­ra­ter og sport­s­di­rek­tø­rer ef­ter så man­ge år det sam­me sted. om­vendt var chris An­ker Sø­ren­sen ef­ter­hån­den vant til om­va­elt­nin­ger ef­ter et par om­skif­te­li­ge år på Tin­koff-mand­ska­bet, som til sidst mi­ste­de sit dan­ske isla­et bå­de på cyk­ler­ne og i le­der­bi­ler­ne. Det for­hold gjor­de det let­te­re at kom­me vi­de­re i kar­ri­e­ren, men selv­om Sø­ren­sen var vant til for­an­drin­ger, var han al­drig den nye. Det er han nu, og det er angst­pro­vo­ke­ren­de.

”Det er un­der­ligt at kom­me ind som ny mand på et nyt hold. Det må jeg in­drøm­me. Det var no­get af en om­va­elt­ning og nok no­get af det, jeg var mest nervøs for; det at skul­le va­e­re ny igen på et hold ef­ter så man­ge år, hvor jeg har va­e­ret en af de etab­le­re­de. Men jeg sy­nes, det har va­e­ret en su­per­fed ud­for­dring, og jeg er rig­tig glad for det hold, jeg er kom­met ind på. Det var helt sik­kert det, jeg hav­de brug for for at gen­fin­de min mo­ti­va­tion, som jeg hav­de va­e­ret ved at mi­ste lidt, min gla­e­de ved cyk­ling, og den har jeg helt sik­kert få­et igen,” si­ger han. chris An­ker Sø­ren­sen gla­e­der sig til at va­e­re an­det og me­re end hja­el­pe­ryt­ter, som han var

på Tin­koff-mand­ska­bet; han gla­e­der sig til at va­e­re en af de vig­ti­ge ryt­te­re på ru­ten og til at kø­re sin egen chan­ce.

i ja­nu­ar kør­te han sit før­ste løb med Fortu­neo-vi­tal con­cept til Tour de San Lu­is. Hold­kap­ta­j­nen edu­ar­do Sepúl­ve­da blev num­mer to ef­ter lil­le­bror Day­er Qu­in­ta­na og for­an sto­re­bror Nairo Qu­in­ta­na. Det var før­ste prø­ve på det, som er chris An­ker Sø­ren­sens for­nem­ste op­ga­ve på sit nye hold. Han skal hja­el­pe den un­ge ar­gen­ti­ner, for­di han kom­mer med va­er­di­fuld vi­den, som in­gen af de an­dre hold­kam­me­ra­ter be­sid­der. ”edu­ar­do er helt sik­kert et stort ta­lent, men har mang­let no­get er­fa­ring og no­get ro i nog­le si­tu­a­tio­ner, og det kan jeg må­ske kom­me med, for­di jeg har stor er­fa­ring med at kø­re for en mas­se go­de ryt­te­re gen­nem ti­der­ne: Al­ber­to con­ta­dor, Schleck-brød­re­ne, car­los Sa­stre. Der­i­gen­nem har jeg nog­le ting at by­de ind med, som jeg ved, at han sa­et­ter stor pris på. Det har va­e­ret no­get af det, han har mang­let for at kun­ne step­pe lidt op i sin kar­ri­e­re,” for­kla­rer Sø­ren­sen, der ik­ke kun over­for Sepúl­ve­da har en vig­tig rol­le, men og­så på hol­det som hel­hed.

”i Ar­gen­ti­na skul­le vi for­sva­re fø­rer­trøj­en nog­le da­ge, og jeg hav­de en helt an­den er­fa­ring i, hvor­dan det skul­le gø­res, end de an­dre har. Der kun­ne de så la­e­ne sig lidt op ad mig, og det var mig, der sty­re­de, hvad vi skul­le gø­re, og hvor­dan vi skul­le gø­re det. Der er man­ge ting ret tak­tisk; hvil­ket ud­brud man kan la­de kø­re, hvor me­get snor man kan gi­ve dem, og hvad for nog­le ting, der sker i lø­bet. va­e­re sport­s­di­rek­tø­rens høj­re hånd.”

en af ud­for­drin­ger­ne ved at skif­te til et fransk hold er, at kol­le­ga­er­ne ta­ler fransk. chris An­ker Sø­ren­sen hav­de spro­get i gym­na­si­et og me­strer det ef­ter eget ud­sagn på et ac­cep­ta­belt ni­veau. Han kun­ne dog godt bli­ve bed­re, og det ar­bej­der han på at bli­ve.

Det er dels vig­tigt, for­di han som vej­kap­ta­jn skal gi­ve in­struk­tio­ner til si­ne hold­kam­me­ra­ter. Det går som­me­ti­der sta­er­kt, og re­sten af fel­tet el­ler en grup­pe ud­bry­de­re ven­ter ik­ke på, at Fortu­neo-vi­tal con­cept ud­re­der sprog­li­ge ud­for­drin­ger.

Der­u­d­over er spro­get vig­tigt for chris An­ker Sø­ren­sens so­ci­a­le in­te­gra­tion på hol­det. ”jeg kan da godt ma­er­ke nog­le gan­ge, at jeg mang­ler lidt, hvis man for ek­sem­pel skal la­ve no­get ping­pong-hu­mor. Der er mit fran­ske ik­ke helt godt nok, men li­ge så stil­le er det på vej, og jeg kan helt sik­kert godt be­gå mig. Når jeg er hjem­me, stu­de­rer jeg me­get. Ba­re det at bru­ge det i dag­lig­da­gen. skri­ve mails til hol­det og kom­mu­ni­ke­re med sport­s­di­rek­tø­ren og tra­e­ne­re på hol­det, det gør, at man li­ge så stil­le for­bed­rer det. Så dag­ligt er der små frem­skridt, men selv­føl­ge­lig skal det bli­ve bed­re, og det er og­så en af de ting, jeg sy­nes er en fed ud­for­dring; at la­e­re et helt nyt sprog,” si­ger han.

tou­ren Var kar­ri­e­re­af­gø­ren­de

Når Tour de Fran­ce-fel­tet til juli be­gi­ver sig ud på tre uger i sad­len, hå­ber chris An­ker

Sø­ren­sen at va­e­re en del af det. Det er hans helt sto­re sa­e­son­mål, og det var en af de vig­tig­ste år­sa­ger til, at han nu er at fin­de på Fortu­neo-vi­tal con­cept. Han har ik­ke kørt Tou­ren, si­den han stod på po­di­et i 2012, og det vil han ger­ne igen.

Når lø­bet nu fyl­der så me­get i chris An­ker Sø­ren­sens be­vidst­hed, er det na­tur­ligt, at det og­så gjor­de det, da han skul­le va­el­ge sit nye mand­skab ef­ter kon­trak­t­ud­lø­bet hos Tin­koff.

”jeg har talt me­get, og­så her­hjem­me med min hu­stru, om, hvad jeg skul­le va­el­ge for nog­le hold. Der har va­e­ret me­get op­pe at ven­de, men hun kun­ne ma­er­ke på mig og sag­de og­så di­rek­te til mig, at jeg skul­le fo­ku­se­re me­get på Tou­ren, for­di det be­ty­der me­get for mig, og jeg vil ger­ne kø­re Tou­ren igen. Det er ver­dens stør­ste cy­kel­løb, og det er det, al­le cy­kel­ryt­te­re drøm­mer om, så det fyl­der sinds­sygt me­get for mig at kø­re den igen,” forta­el­ler den dan­ske me­ster.

Sø­ren­sen og hol­det har plan­lagt hans sa­e­son, så hans form top­per i juli må­ned. Der skal han ger­ne gen­fin­de det ni­veau, han hav­de for fi­re år si­den.

Tour de Fran­ce er ver­dens stør­ste cy­kel­løb, men for dem, der al­drig har va­e­ret en del af det, kan det va­e­re sva­ert at for­stå, hvor vig­tigt det er for Sø­ren­sen. Det var en af­gø­ren­de kar­ri­e­re­be­slut­ning, som han traf i ef­ter­å­ret, så hvor­dan kan ét løb be­ty­de så me­get, at det var ud­slags­gi­ven­de for val­get?

”For­di det er det vig­tig­ste cy­kel­løb over­ho­ve­det. Der er ba­re stor pre­sti­ge i det, og det er der, hvor man al­ler­helst vil pra­este­re. Som pro­fes­sio­nel sport­s­mand skal man jo og­så ta­en­ke lidt i at få la­vet go­de kon­trak­ter, og der er Tou­ren ba­re et ud­stil­lings­vin­due. Sam­ti­dig er der og­så det rent sport­s­li­ge i det. en sejr i Tour de Fran­ce ta­el­ler ba­re me­get me­re end en sejr i Giro­en el­ler al­le mu­li­ge an­dre cy­kel­løb. Selv­føl­ge­lig vil man al­tid vin­de, når man stil­ler til start, men en sejr i Tou­ren be­ty­der ba­re lidt ek­stra, og at få det på ens cv vil vir­ke­lig py­n­te, så det er no­get, jeg drøm­mer om,” for­kla­rer han. ”Det er og­så li­ge så me­get den op­ma­er­k­som­hed, der er fra me­di­er­ne, og de man­ge til­sku­e­re, der er. Sel­ve cy­kel­lø­bet er jo ik­ke så me­get an­der­le­des end al­le mu­li­ge an­dre cy­kel­løb; det er ba­re ble­vet til no­get helt vildt stort.”

in­den chris An­ker Sø­ren­sen kan få drøm­men om sin fem­te Tour de Fran­ce-del­ta­gel­se op­fyldt, skal hans hold ud­ta­ges til lø­bet. Fortu­neo-vi­tal con­cept er ”kun” et pro­kon­ti­nen­tal­hold, og der­for er det ik­ke ga­ran­te­ret en plads i de stør­ste løb. Det har ek­sem­pel­vis ik­ke få­et no­get wildcard til Flan­dern Rundt. Men Sø­ren­sen me­ner, at mand­ska­bet lig­ger lunt i svin­get til et Tour-wildcard. Han hav­de hel­ler ik­ke valgt at skif­te til hol­det, hvis han ik­ke tro­e­de på, at det kun­ne kom­me med. og hvis han og Fortu­neo-vi­tal con­cept får bud­det, har chris An­ker Sø­ren­sen sto­re am­bi­tio­ner. ”vi kom­mer nok til at ha­ve edu­ar­do [Sepúl­ve­da] med som ham, der skal la­ve no­get sam­men­lagt, men vi er jo ik­ke et af stor­hol­de­ne, så vi vil og­så kø­re ef­ter at gå i ud­brud og sat­se på at vin­de eta­per, hvil­ket åb­ner mu­lig­hed for, at jeg kan sø­ge nog­le ud­brud og for­hå­bent­lig vin­de en eta­pe,” si­ger han.

de små ting

Wildcar­de­ne til Tour de Fran­ce var end­nu ik­ke ble­vet ud­delt ved det­te ma­ga­sins de­ad­li­ne, men chris An­ker Sø­ren­sen har selv­føl­ge­lig og­så an­dre sa­e­son­mål end li­ge Tour de Fran­ce. Han drøm­mer om at kø­re ol igen, som han gjor­de i 2008. Han ser og­så frem mod Ar­den­ner-klas­si­ker­ne, hvor han ger­ne vil gø­re en god fi­gur. Lié­ge-ba­stog­ne-lié­ge er blandt hans fa­vo­rit­løb.

Den før­ste sto­re ud­for­dring for Sø­ren­sen og co. bli­ver Pa­ris-ni­ce, der kø­res fra 6.-13. marts. Til det løb har Fortu­neo-vi­tal con­cept få­et et wildcard af ASO, der og­så ar­ran­ge­rer Tour de Fran­ce. Hol­det har der­med en glim­ren­de chan­ce for at gø­re et godt ind­tryk hos ar­ran­gø­rer­ne, hvis de da ik­ke al­le­re­de har be­slut­tet sig.

Til­ba­ge står blot spørgs­må­let om, hvor­vidt chris An­ker Sø­ren­sen er i stand til at vi­se sam­me ni­veau, som han gjor­de i 2012. Han me­ner selv, at han fandt me­lo­di­en i slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son, hvor han blandt an­det vandt DM. Det var dog og­så hans før­ste sejr si­den en Giro d’ita­lia-eta­pe i 2010, men han tror på, at han kan fort­sa­et­te de fi­ne 2015-tak­ter i den­ne sa­e­son.

”jeg har ta­get det med mig ind i det her år, og jeg kan godt ma­er­ke, at jeg har fun­det en ny mo­ti­va­tion, som jeg var in­de på. Så kan jeg da og­så ma­er­ke, at det har gjort no­get, at mi­ne to børn er ble­vet lidt ae­l­dre. Det har va­e­ret hårdt at ha­ve to spa­ed­børn, og selv­om min hu­stru har ta­get sig me­get af dem, så er det al­drig nemt, når man får for­styr­ret me­get af sin nat­te­søvn, men nu er de to et halvt og fi­re et halvt år gam­le, og de sover de fle­ste na­et­ter,” si­ger han.

”Det er man­ge små ting, der spil­ler ind, så jeg tror, at jeg kan gen­fin­de mit ni­veau. Det skal og­så helst til at va­e­re. el­lers kan man godt be­gyn­de at snak­ke om, om man har mi­stet det, men det er jeg ri­me­lig sik­ker på, at jeg ik­ke har, så jeg er ret fortrøst­nings­fuld for i år og sy­nes og­så, at min vin­ter­for­be­re­del­se har va­e­ret me­get bed­re end de sid­ste par år. Ge­ne­relt har jeg en bed­re for­nem­mel­se.”

Den for­nem­mel­se skal nu om­sa­et­tes til go­de ben og go­de re­sul­ta­ter, bå­de for chris An­ker Sø­ren­sen og for hans nye hold. Til juli bli­ver vi klo­ge­re på, om rol­leskif­tet og den gen­fund­ne mo­ti­va­tion er nok til og­så at brin­ge for­men fra 2012 til­ba­ge.

Jeg vil ger­ne kø­re Tou­ren igen. Det er ver­dens stør­ste cy­kel­løb, og det er det, al­le cy­kel­ryt­te­re drøm­mer om.

EN BE­VA­E­GET CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN ER NET­OP BLE­VET DANSK ME­STER I LAN­DE­VEJSLØB 2015. DEN FORM VIL HAN TA­GE MED IND I DEN­NE SA­E­SON. FO­TO: CLAUS BON­NERUP/POL­FO­TO

CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN ØVERST PÅ PO­DI­ET MED TRI­UM­F­BU­EN I BAG­GRUN­DEN EF­TER TOUR DE FRAN­CE 2012. FO­TO: JERO­ME PRE­VOST/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.