Vel­kom­men til bi­ke sea­son!

Bike Season - - Indhold -

Du hol­der et nyt ma­ga­sin i hån­den, som vi har gla­e­det os me­get til at vi­se dig.

Ma­ga­si­net hed­der Bi­ke Sea­son, og det er vo­res bud på de vig­tig­ste cy­kel­løb og nog­le af de vig­tig­ste pro­fi­ler, du skal hol­de øje med i lan­de­vejs­sa­e­so­nen 2016.

vi forta­el­ler hi­sto­ri­en bag og brin­ger fak­ta fra de sto­re eta­pe­løb, klas­si­ker­ne i for­å­ret som Pa­ris-rou­baix og Flan­dern Rundt, og det kry­drer vi med en ra­ek­ke sto­re in­ter­view.

vi sad an­sigt til an­sigt med Fabian cancellara på Trek-se­gaf­redos tra­e­nings­lejr på Mall­orca, vi mød­tes med Alejan­dro val­ver­de, og vi har og­så run­det chris An­ker, Rolf Sø­ren­sen og man­ge an­dre, der kan forta­el­le go­de hi­sto­ri­er om den sa­e­son og de løb, du skal se.

vi dyk­ker ned i de­tal­jer­ne i lø­be­ne og kla­e­der dig på til en cy­kel­sa­e­son, der stra­ek­ker sig til ok­to­ber med Lom­bar­di­et Rundt og et vm, der skal kø­res i Qa­tar. cancellara og val­ver­de bli­ver in­ter­es­san­te at føl­ge. i repor­ta­gen og in­ter­viewet fra Mall­orca med cancellara ser schweize­ren ud til at va­e­re helt klar, selv­om han fyl­der 35 midt i marts. Han har be­bu­det, at 2016 er hans sid­ste sa­e­son, og der skal slut­tes or­den­tigt af, ef­ter 2015 blev del­vist øde­lagt af et al­vor­ligt styrt i e3 Ha­rel­be­ke.

og­så de pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold er til ek­sa­men i år. Det in­ter­na­tio­na­le cy­kel­for­bund uci ind­fø­rer nye li­cens­krav, mens uci si­ger, man vil styr­ke den in­ter­na­tio­na­le løbs­ka­len­der i 2017, hvil­ket bå­de ly­der som en in­vi­ta­tion til nye løb og po­si­tio­ne­ring i en magt­kamp med sta­er­ke ASO.

Der er no­get at ka­em­pe for i 2016, hvor det og­så skal bli­ve spa­en­den­de at se, om der op­står et nyt dansk cy­kel­pro­jekt.

vi hå­ber, du får gla­e­de af det nye ma­ga­sin – husk at det og­så kan bru­ges til som­mer og i ef­ter­å­ret.

tro­els ba­ger thø­ger­sen, Che­fre­dak­tør tips­bla­det tba@tips­bla­det.dk @tro­elsba­gert fa­ce­book.com/tips­bla­det

al­lan ol­sen, sportsredaktør på ek­stra bla­det @al­lan_ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.