PA­RIS-NI­CE

Wor­ld tou­ren sky­des i gang i eu­ro­pa med pa­ris-ni­ce, og for man­ge er det nu, at cy­kel­sa­e­so­nen be­gyn­der for al­vor.

Bike Season - - Indhold - TEKST: BRI­AN ASKVIG

Syv gan­ge i tra­ek vandt ir­ske Se­an Kel­ly eta­pe­lø­bet Pa­ris-ni­ce til­ba­ge i 1980’er­ne, og han ser sta­dig hvert år frem til som kom­men­ta­tor på eu­rosport at føl­ge kam­pen om at bli­ve den na­e­ste på li­sten over vin­de­re af det pre­sti­ge­fyld­te løb.

“Det er sva­ert at spå om ud­fal­det af Pa­risni­ce og Tir­reno-adri­a­ti­co her tidligt på sa­e­so­nen, når vi ik­ke har set ryt­ter­ne kø­re og end ik­ke ved, hvem der stil­ler op, men vi kan ta­ge for gi­vet, at det bli­ver de sa­ed­van­li­ge gut­ter, der kom­mer til at kø­re om sej­ren,” si­ger Se­an Kel­ly.

”vej­ret spil­ler me­get of­te en stor rol­le i lø­bet. Bli­ver det koldt og bla­e­sen­de de før­ste da­ge, kan vi let se klas­se­men­tryt­te­re - alt­så fa­vo­rit­ter til den sam­le­de sejr - som mi­ster 10-15 mi­nut­ter i lø­bet af de før­ste to-tre eta­per.”

“Så er lø­bet slut for dem. Al­le skal va­e­re agt­på­gi­ven­de og va­e­re for­be­redt på det va­er­ste, for vej­ret kan be­ty­de alt. Det go­de ved dår­ligt vejr er så, at det al­tid er ga­rant for ag­gres­siv kør­sel, som ska­ber nervø­si­tet i fel­tet. og det be­ty­der godt cy­kel­løb, for så vil al­le slås for at sid­de for­re­st,” si­ger Se­an Kel­ly.

dra­ma i gru­set

Pa­ris-ni­ce er et mi­ni-tour de Fran­ce, som of­te sa­et­ter nav­ne på de ryt­te­re, man kan for­ven­te sig no­get af i re­sten af sa­e­so­nen. Sam­ti­dig er

søn­dag 6. til søn­dag 13. marts

ny­ska­bel­ser i Pa­ris-ni­ce of­te et var­sel om, at de en­gang i frem­ti­den og­så duk­ker op i Tour de Fran­ce. Grus­ve­je­ne i årets løb kan va­e­re et ek­sem­pel. På før­ste eta­pe sen­der Tour-ar­ran­gør ASO fel­tet ud på et par ki­lo­me­ter på grus­ve­je, hvor der vel na­er­mest er ga­ran­ti for dra­ma og go­de tv-bil­le­der. Da­gen ef­ter ven­ter lø­bets la­eng­ste eta­pe, og sprin­ter­ne har sat kryds i løbs­bo­gen i håb om en tid­lig tri­umf, der kan ska­be ro på hol­det. Må­l­by­en com­men­try lig­ger dog på et høj­de­d­rag, hvil­ket kan af­spo­re sprin­ter­to­ge­ne.

en­de­lig solskin

Før­ste fi­na­lestig­ning kom­mer på tred­je eta­pe, når den lil­le côte du Mont Brou­il­ly skal be­sti­ges. Der er på den tre ki­lo­me­ter lan­ge og 500 me­ter hø­je stig­ning pas­sa­ger med gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 8,4, og har vej­ret ik­ke la­vet den før­ste ud­skil­ning, sker det her. Så ven­ter en sprin­te­r­e­ta­pe og en ku­pe­ret eta­pe, hvor­ef­ter den sto­re bjerg­fi­na­le fin­der sted på sjet­te eta­pe på La Ma­do­ne d’utel­le, som og­så kan vi­se sig at va­e­re en Aso-ny­ska­bel­se, som en­der i Tou­ren på et tids­punkt. Stig­nin­gen er 15,3 km lang med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 5,7, og det kan va­e­re her, at de før­ste sto­re tids­for­skel­le bli­ver skabt. Da­gen der­på ven­ter fi­na­len i Ni­ce, hvor tu­sind­vis af turi­ster i det spi­ren­de for­år vil ha­ve ta­get op­stil­ling på bou­le­var­den Pro­me­na­de des Ang­lais - i sol­rigt for­år­s­vejr, hvis alt går ef­ter pla­nen.

8 gan­ge har en vin­der af Pa­ris-ni­ce vun­det Tour de Fran­ce i sam­me sa­e­son, nem­lig Ja­cques Anquet­il (1957, 1961, 1963), Ed­dy Merckx (1969, 1970, 1971), Al­ber­to Con­ta­dor (2010) og Bradley Wig­gins (2012).

FO­TO: CHRISTOPHE ENA/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.