DE HAR SKIF­TET HOLD

Bike Season - - 2016 -

LOU­IS MEINTJES TEAM DI­MEN­SION DA­TA TIL LAMPRE

Den her svi­er al­vor­ligt for Syd­afri­kas cy­kel­sats­ning. For Lou­is Meintjes fra ho­ved­sta­den Pre­to­ria lig­ner en mand, der kan vin­de de helt sto­re eta­per i de stør­ste løb – må­ske end­da ta­ge top­pla­ce­rin­ger i de sam­me løb med si­ne sto­re ev­ner i bjer­ge­ne, og det gør ondt i Syd­afri­ka, at lan­dets stør­ste håb nu kø­rer for et ita­li­ensk hold, der til gen­ga­eld gla­e­der sig over scoopet. _________________________________________

MAR­CEL KIT­TEL GI­ANT-ALPE­CIN TIL ETIXX-QU­I­CK­STEP

Kit­tel hav­de et ra­ed­sels­fuldt 2015 ef­ter at ha­ve va­e­ret en for­ce med man­ge eta­pe­sej­re i de sto­re løb i 2013 og 2014. Nu prø­ver sprin­te­r­en hos Bri­an Holms etixx-qui­ck-step og kan na­e­sten kun for­bed­re sig mar­kant, da syg­dom og ska­der var en stor del af for­kla­rin­gen på 2015-ned­t­u­ren. _________________________________________

RI­CHIE POR­TE TEAM SKY TIL BMC

Bradley Wig­gins og chris Froo­me skyl­der Ri­chie Por­te me­get, og nu for­sø­ger au­stra­li­e­ren som 30-årig at kø­re sin egen chan­ce hos BMC. _________________________________________

RIGOBERTO URAN ETIXX-QUI­CK STEP TIL CAN­NON­DA­LE

co­lom­bi­a­ne­ren med det kraft­ful­de navn skuf­fe­de i 2015 el­ler at ha­ve va­e­ret ta­et på Giro-sej­re i 2013 og 2014. På can­non­da­le skal han sam­men med Pi­er­re Rol­land og An­drew Ta­lan­sky jag­te mar­kan­te re­sul­ta­ter i de sto­re eta­pe­løb.

MI­CHAL KWI­AT­KOWSKI ETIXX-QUI­CK STEP TIL TEAM SKY

ver­dens­meste­ren fra 2014 og vin­de­ren af Amstel Gold Ra­ce sid­ste år gi­ver Sky me­re po­wer i de hår­de for­års­klas­si­ke­re i Ne­der­lan­de­ne og Frank­rig. Kwi­at­kowski bli­ver en god mand for Sky i de sto­re eta­pe­løb, og med po­lak­ken på hol­det får Sky et sta­er­kt kort til klas­si­ker­ne si­de­lø­ben­de med hol­dets fort­sat­te pri­o­ri­te­ring af Tour de Fran­ce. _________________________________________

MARK CA­VEN­DISH ETIXX-QU­I­CK­STEP TIL TEAM DI­MEN­SION

Når ca­ven­dish til­ba­ge som en af ver­dens bed­ste sprin­te­re? Den 30-åri­ge bri­te vandt me­get i sid­ste sa­e­son, men spe­e­den og der­med de al­ler­stør­ste sej­re skal ca­ven­dish jag­te på det un­ge, syd­afri­kan­ske hold. _________________________________________

CAR­LOS BETANCUR AG2R-LA MON­DI­A­LE TIL MO­VISTAR

Hvem er car­los Betancur? Han har gjort en for­nem fi­gur i såvel de bar­ske for­årsløb som de sto­re eta­pe­løb, men sid­ste år dyk­ke­de Betancur, blandt an­det på grund af syg­dom umid­del­bart før Tour de Fran­ce. På Mo­vistar kom­mer co­lom­bi­a­ne­ren på et su­per­hold, hvor han står i skyg­gen af ver­dens­stjer­ner­ne Alejan­dro val­ver­de og Nairo Qu­in­ta­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.