Når gul­det ik­ke lig­ger for en­den af regn­bu­en

Bike Season - - Alejandro Valverde -

Si­den han blev pro­fes­sio­nel i 2002, har Alejan­dro val­ver­des kar­ri­e­re budt på et va­eld af tri­um­fer, men der er dog sa­er­ligt et løb, der ud­vik­let sig til at va­e­re lidt af en prø­vel­se for spa­ni­e­ren: vm.

Før­ste gang, han stil­le­de til start, var i 2003. Her for­må­e­de han at be­sej­re bå­de Pe­ter van Pe­te­gem og Pa­o­lo Bet­ti­ni i spur­ten, men han kun­ne ik­ke nå op til sin lands­mand igor Astar­loa og måt­te der­for ”nø­jes” med en an­den­plads i debuten.

To år se­ne­re fo­re­gik vm på hjem­me­ba­ne i Madrid, men den­ne gang var val­ver­de ik­ke spå­et de sto­re chan­cer. en kna­eska­de, som han hav­de på­dra­get un­der Tour de Fran­ce, gjor­de, at han stort set ik­ke hav­de nå­et for­be­re­de sig, men da kap­ta­j­nen Óscar Frei­re måt­te tra­ek­ke sig kort in­den star­ten, blev val­ver­de for­frem­met.

Her im­po­ne­re­de han stort ved at sid­de med helt indtil af­slut­nin­gen, men i sid­ste en­de måt­te han igen nø­jes med en sølv­me­dal­je, da Tom Boo­nen var for sta­erk i af­slut­nin­gen.

Året ef­ter var val­ver­de igen klar til at for­føl­ge drøm­men om den regn­bu­e­far­ve­de trø­je, men igen kom han til kort i spur­ten. Den­ne gang rak­te ind­sat­sen til den før­ste af fi­re bron­ze­me­dal­jer. De man­ge li­ge ved og na­e­sten-op­le­vel­ser be­gynd­te at ta­e­re på val­ver­de, men det var in­tet i for­hold til, hvad der ven­te­de ham i 2013.

kri­tik fra egen lejr

For span­ske cy­kel­fa­na­ti­ke­re vil den 29. sep­tem­ber 2013 al­tid frem­stå som en af de sor­te­ste da­ge i spansk cy­kel­sport. Det var da­gen, hvor de var over­be­vi­ste om, at de igen skul­le ha­ve en spansk ver­dens­me­ster, men hvor de i ste­det end­te med at be­vid­ne den stør­ste skuf­fel­se i man­ge år.

Alt så el­lers per­fekt ud for val­ver­de. På den regn­ful­de dag var han kom­met af sted sam­men med vin­cen­zo Ni­ba­li, Rui cos­ta samt lands­man­den jo­aquim Rodrígu­ez. Af de fi­re var der in­gen tvivl om, at val­ver­de var den bed­ste af­slut­ter. Han skul­le ”blot” sid­de på hjul, når de an­dre kon­kur­ren­ter be­gynd­te at rø­re på sig, men da cos­ta an­greb kort før mål, sad val­ver­de stil­le. Helt stil­le. Han hav­de in­tet mod­svar, og den el­lers så sej­r­svan­te spa­ni­er så un­der­ligt mag­tes­løs ud. Selv for­kla­re­de han ef­ter­føl­gen­de, at be­ne­ne ik­ke var der, men den und­skyld­ning var der til­sy­ne­la­den­de in­gen an­dre der køb­te – og da slet ik­ke den span­ske lejr. Der gik så­gar ryg­ter om, at val­ver­de hav­de la­det cos­ta slip­pe af sted, ba­re for at sik­re sig, at Rod­ri­gu­ez ik­ke skul­le lø­be med tit­len. De to ja­ev­nal­dren­de ryt­te­re har si­den ung­domsår­e­ne va­e­ret in­da­ed­te kon­kur­ren­ter, og Rod­ri­gu­ez var hur­tigt ude med så skarp en kri­tik, man nu kan gi­ve, når den le­ve­res in­di­rek­te. ”Det gør end­nu me­re ondt at ta­be, når det var så åben­lyst, hvad vi skul­le ha­ve gjort. jeg sy­nes selv, jeg gjor­de alt til per­fek­tion, så hvor­for vi ik­ke vandt, må du spør­ge en an­den om.”

Land­stra­e­ner Mingu­ez kald­te det for en klok­ke­klar fejl af val­ver­de, li­ge­som Mi­gu­el in­du­rain i øv­rigt gjor­de det. Den ita­li­en­ske land­stra­e­ner men­te end­da, at Ni­ba­lis fjer­de­plads måt­te fø­les bed­re end Spa­ni­ens to po­di­e­plad­ser.

har lagt skuf­fel­ser­ne bag sig

val­ver­de har si­den for­talt, at det va­er­ste øje­blik i hans kar­ri­e­re var den kri­tik han modt­og i kølvan­det på skuf­fel­sen.

”Det var som om, at folk be­skyld­te mig for at ha­ve tabt med vil­je. Det gjor­de ondt, for­di in­tet kun­ne va­e­re la­en­ge­re va­ek fra sand­he­den,” be­kla­ge­de han sig ef­ter­føl­gen­de. i dag er han ik­ke me­get for at ta­le om den dag i 2013 el­ler de skuf­fel­ser ved vm, og over­for Bi­ke Sea­son in­si­ste­rer han på, at det ik­ke la­en­ge­re er en be­sa­et­tel­se for ham at vin­de den regn­bu­e­far­ve­de trø­je, in­den han stop­per.

”Det er kor­rekt, at det tid­li­ge­re var et klart mål for mig at vin­de vm, men i dag ser jeg lidt an­der­le­des på det. jeg må respek­te­re, at jeg har va­e­ret op­pe mod nog­le go­de ryt­te­re un­der­vejs, og sand­he­den er, at jeg er ut­ro­lig stolt af al­le mi­ne me­dal­jer. og­så selv­om de ik­ke er af guld.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.