På tva­ers af ita­li­en

Tir­reno-adri­a­ti­co er ved at bli­ve et af de mest be­tyd­nings­ful­de løb for de sto­re grand tour-ryt­te­re.

Bike Season - - Løbene - TEKST: BRI­AN ASKVIG

46 gan­ge i lø­bets 50 ud­ga­ver har der va­e­ret un­der et mi­nut mel­lem num­mer et og to i den sam­le­de stil­ling. Kun i 1971, 1986, 1990 og 2014 har der va­e­ret over et mi­nut.

Be­at­les el­ler Rol­ling Sto­nes? Swe­et el­ler Sla­de? Se­an con­ne­ry el­ler Ro­ger Mo­o­re? en­de­lø­se dis­kus­sio­ner har ik­ke le­ve­ret et en­ty­digt svar på hvad og hvem, der er bedst, og så­dan er det og­så, når det ga­el­der Pa­ris-ni­ce og Tir­reno-adri­a­ti­co.

Lø­be­ne over­lap­per hin­an­den, så ryt­ter­ne kan ik­ke få dem beg­ge i sam­me sa­e­son, og så bli­ver det of­te det, der føl­ger ef­ter, der af­gør sa­gen. Man­ge af dem, der va­el­ger Tir­renoadri­a­ti­co, bru­ger lø­bet som kva­li­fi­ce­ret for­be­re­del­se til for­års­klas­si­ke­ren Mila­no-san­re­mo, som kø­res umid­del­bart ef­ter, men i de se­ne­re år har og­så Grand Tour-ryt­te­re valgt Tir­reno-adri­a­ti­co frem for Pa­ris-ni­ce som af­sa­et til sa­e­so­nens lan­ge eta­pe­løb.

Man­ge sto­re nav­ne har i de se­ne­ste 50 år stå­et på po­di­et, men be­ma­er­kel­ses­va­er­digt er det, at ’kan­ni­ba­len’ ed­dy Merckx al­drig vandt lø­bet. Der­i­mod tog hans lands­mand og evi­ge ri­val Ro­ger de vla­e­min­ck godt for sig og er den ube­strid­te kon­ge af det ita­li­en­ske eta­pe­løb med seks sej­re i tra­ek. Merckx’ bed­ste re­sul­tat er en sam­let an­den­plads ef­ter de vla­e­min­ck i 1976.

fast fi­na­le

ef­ter sid­ste års løb, der var så hårdt pla­get af uvejr, at hold­tids­kørs­len måt­te af­ly­ses, åb­ner Tir­reno-adri­a­ti­co at­ter i år med en hold­tids­kør­sel. Det er for man­ge hold en højt skat­tet di­sci­plin, som de ik­ke har man­ge chan­cer for at dyr­ke i lø­bet af en sa­e­son. i år er tids­kørs­len på 22,7 ki­lo­me­ter om­kring Li­do di ca­mai­o­re ved Det Tyr­r­hen­ske Hav. Gan­ske hår­de bjer­ge­ta­per i Ap­pen­ni­ner­ne og en in­di­vi­du­el tids­kør­sel by­der Tir­renoadri­a­ti­co og­så på, og det ta­ler for Grand Tour-ryt­ter­ne og­så til for­del for lø­bet frem for Pa­ris-ni­ce. Årets kon­ge­e­ta­pe er den fem- te, som slut­ter på Mon­te San vi­ci­no. ef­ter alt at døm­me bli­ver lø­bets vin­der fun­det her. Lø­bet slut­ter med en 10,1 ki­lo­me­ter lang en­kelt­start i San Be­ne­det­to del Tron­to, som har lagt as­falt til fi­na­len i samt­li­ge ud­ga­ver af lø­bet und­ta­gen den al­ler­før­ste i 1966.

ud af skyg­gen

”De se­ne­st års for­mel er en vin­der,” sag­de løbs­di­rek­tør Ste­fa­no Al­loc­chio om ru­ten, da den blev pra­e­sen­te­ret i de­cem­ber. ”et løb sam­men­sat af tids­kørs­ler og eta­per for sprin­te­re, af­slut­te­re og kla­tre­re gi­ver mu­lig­hed for at la­de at­le­ter­ne de­mon­stre­re de­res ka­rak­te­ri­sti­ka og kro­ne en kom­plet at­let på det hø­jest mu­li­ge ni­veau.” RCS Sports ma­na­ger for cy­kel­sport, Mau­ro veg­ni, lod ved sam­me lej­lig­hed he­le ver­den for­stå, at Tir­reno-adri­a­ti­co ik­ke la­en­ge­re står i skyg­gen af hver­ken Pa­ris-ni­ce el­ler Mila­nosan­re­mo: ”Det­te løb blev født som for­be­re­del­ses­løb for Mila­no-san­re­mo, men hen over åre­ne med det sto­re nav­ne, som har kørt lø­bet og vun­det - er det ble­vet et af de stør­ste løb på ka­len­de­ren.”

FO­TO: CLAU­DIO PE­RI/POL­FO­TO

ROLF SØ­REN­SEN. FO­TO: BONNERUP CLAUS /POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.