Fak­ta

Bike Season - - Tirreno-adriatico -

ka­te­go­ri: Wor­ld Tour

til­navn: La cor­sa dei Due Ma­ri’ - ’de to ha­ves løb’. På dansk hed­der de to ha­ve Det Tyr­r­hen­ske Hav og Adri­a­ter­ha­vet

ken­de­tegn: Hold­tids­kør­sel, en­kelt­start, en pa­ent hård bjer­ge­ta­pe og fle­re go­de eta­per for sprin­ter­ne gør Tir­reno-adri­a­ti­co til et va­ri­e­ret løb. Tre eta­per er over 200 ki­lo­me­ter lan­ge.

ar­ran­gør: RCS Sport

bag­grund: Lø­bet blev grund­lagt af cy­kel­klub­ben Forze Spor­ti­ve Ro­ma­ne i La­zio og i år kø­res ud­ga­ve num­mer 51. De før­ste år var lø­bet et for­trins­vis ita­li­ensk an­lig­gen­de, men snart vok­se­de det til en in­ter­na­tio­nal be­gi­ven­hed.

se­ne­ste fem Vin­de­re

2015 Nairo Qu­in­ta­na (co­lom­bia) 2014 Al­ber­to con­ta­dor (Spa­ni­en) 2013 vin­cen­zo Ni­ba­li (ita­li­en) 2012 vin­cen­zo Ni­ba­li (ita­li­en) 2011 ca­del evans (Au­stra­li­en)

flest sej­re

Ro­ger de Vla­e­min­ck (Bel­gi­en) 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977

dan­mark på po­di­et

Rolf Sø­ren­sen, vandt i 1987 og 1992 og blev num­mer tre i 1988.

fra hi­sto­ri­en

1966 / Før­ste ud­ga­ve af lø­bet, som har blot tre eta­per, af­vik­les med ita­li­e­ne­ren Di­no zan­degù som vin­der. 1967 / Lø­bet ud­vi­des til fem eta­per og får per­ma­nent mål i San Be­ne­det­to del Tron­to ved Adri­a­ter­ha­vet. 1972 / Bel­gi­e­ren Ro­ger de vla­e­min­ck vin­der lø­bet for før­ste gang. 1984 / end­nu en eta­pe til­fø­jes. i åre­ne, der føl­ger, af­vik­les lø­bet med seks, syv el­ler ot­te eta­per. 1987 / Rolf Sø­ren­sen vin­der lø­bet og står si­den på po­di­et yder­li­ge­re to gan­ge. 1993 / jes­per Ski­b­by styr­ter på en op­løbs­stra­ek­ning og er dø­den na­er. 2002 / Løbs­le­del­sen la­eg­ger sig fast på syv eta­per. 2014 / ef­ter må­l­ret­tet ar­bej­de over fle­re år til­tra­ek­ker lø­bet et va­e­sent­ligt sta­er­ke­re felt end Pa­ris/ni­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.