JU­VEL­EN I KRO­NEN

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

TOUR DE FRAN­CE ER CY­KEL­SPOR­TENS STØR­STE BE­GI­VEN­HED OG ER MO­TOR FOR HE­LE SPOR­TEN. I ÅR KØ­RES LØ­BET FOR 103. GANG.

I sit in­der­ste er Tour de Fran­ce sta­dig, hvad lø­bet for over 100 år si­den blev skabt til at va­e­re: En pen­ge­ma­ski­ne. Tour de Fran­ce skul­le som ud­gangs­punkt sik­re øget op­lag til avi­sen L’au­to, og det lyk­ke­des i en så­dan grad, at den di­rek­te kon­kur­rent, Le Vélo, af­gik ved dø­den blot et år ef­ter det før­ste løb.

Sta­dig i dag hand­ler Tour de Fran­ce i vid ud­stra­ek­ning om pen­ge, om sponsora­ter. Ryt­ter­ne er re­k­la­me­søj­ler for ban­ker, for­sik­rings­sel­ska­ber, te­le­sel­ska­ber og cy­kel­fa­brik­ker. God­bid­der­ne i ’le vil­la­ge’ er fra ka­ge­kon­cer­nen St. Mi­chel og slik­gi­gan­ten Ha­ri­bo, kaf­fen er fra Sen­seo, brø­d­et er fra Ba­net­te, og kil­de­van­det er fra Vit­tel. Bi­ler­ne er fra Sko­da, te­le­netva­er­ket er Or­an­ge, den gu­le trø­je er fra Le Coq Spor­tif, og pen­ge­ne fos­ser ind i Tour-ar­ran­gør ASO’S pen­ge­tank og gør or­ga­ni­sa­tio­nen til den uden si­destyk­ke mest magt­ful­de i cy­kel­spor­ten.

Men pen­ge er ik­ke alt. Tour de Fran­ce er og­så ga­ran­ti for spek­taku­la­ert cy­kel­løb, for in­da­edt - ik­ke nød­ven­dig­vis ae­del - kap­pe­strid, for dra­ma, fortviv­lel­se, ek­sta­tisk ju­bel. Sø­de sej­re og bit­re ne­der­lag. Tour de Fran­ce er hi­sto­rie og tra­di­tion, for­tid og nu­tid for­e­net.

GO­DE HI­STO­RI­ER

In­tet an­det løb er så vel­do­ku­men­te­ret som Tour de Fran­ce, og hi­sto­ri­en er et af lø­bets stør­ste ak­ti­ver. Hver ene­ste af de hidtil 102 ud­ga­ver af lø­bet har le­ve­ret anek­do­ter og min­de­va­er­di­ge pra­e­sta­tio­ner, som kun bli­ver bed­re for hver gen­forta­el­ling. Uvej­ret, der ha­er­ge­de Tou­ren i 1909, da François Fa­ber vandt, bli­ver kun va­er­re og va­er­re, Lou­i­son Bo­bet bli­ver me­re og me­re py­l­ret og sel­v­op­ta­get, selv om han alt­så var sej nok til som den før­ste no­gen­sin­de at vin­de Tour de Fran­ce tre gan­ge i tra­ek, og Lan­ce Arm­strong bli­ver kun styg­ge­re og styg­ge­re i

FO­TO: CLAU­DIO PE­RI/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.