EN HEL­GEN SOM HOL­DE­PUNKT

Bike Season - - Løbene - TEKST: An­ders dehn

Når cy­kel­sa­e­so­nen til ef­ter­å­ret går på ha­eld, kom­mer en af de sto­re af­skeds­sa­lut­ter fra det nord­li­ge Ita­li­en. Lom­bar­di­et Rundt kø­res om­kring Co­mo-sø­en, og løv­falds­klas­si­ke­ren run­der den eu­ro­pa­ei­ske cy­kelka­len­der af. Det ple­jer den at gø­re på spek­taku­la­er vis.

Lø­bet er et af de fem monu­men­ter, cy­kel­spor­tens stør­ste en­dagsløb. Det ad­skil­ler sig fra de an­dre ved at fo­re­gå i årets an­den halv­del, og det ad­skil­ler sig ved at va­e­re gen­stand for utal­li­ge om­la­eg­nin­ger af ru­ten. Gen­nem åre­ne har lø­bets ar­ran­gø­rer va­e­ret vidt om­kring, og Lom­bar­di­et Rundt er ek­sem­pel­vis star­tet i syv for­skel­li­ge by­er. ”Vi er ik­ke bun­det af et geo­gra­fisk hol­de­punkt, som for ek­sem­pel Mila­no-san­re­mo el­ler Pa­ris-rou­baix er det. De har en me­re klas­sisk struk­tur. Der­for kan vi og­så sag­tens la­de Co­mo va­e­re må­l­by­en, for­di Lom­bar­di­et Rundt ik­ke har den sam­me grad af kon­ti­nu­i­tet,” som Mau­ro Veg­ni fra løbs­ar­ran­gø­re­ren RCS sag­de sid­ste år.

CYKELRYTTERNES SKYTS­HEL­GEN

Ét sted hol­der lø­bet fast i hvert år. Det er Ma­don­na del Ghisallo, der har va­e­ret med si­den 1919. Stig­nin­gen er hel­lig for cy­kel­ryt­te­re og -fans, helt bog­sta­ve­lig talt. På top­pen lig­ger kir­ken af sam­me navn; Ma­don­na del Ghisallo

MOD­SAT AN­DRE KLAS­SI­KE­RE SKIF­TER RU­TEN I LOM­BAR­DI­ET RUNDT HVERT ÅR, MEN DEN MY­TI­SKE STIG­NING MA­DON­NA DEL GHISALLO SPIL­LER AL­TID EN HO­VED­ROL­LE.

er skyts­hel­gen for lo­ka­le rej­sen­de, og for snart 70 år si­den ud­vi­de­de pa­ve Pi­us hen­des an­svars­om­rå­de til og­så at ga­el­de cy­kel­ryt­te­re. I ka­pel­let bra­en­der en evig ild til min­de om af­dø­de ita­li­en­ske ryt­te­re. Ved kir­ken lig­ger et lil­le mu­se­um, hvor en ra­ek­ke hi­sto­ri­ske cy­kelaf­fek­ter ud­stil­les. Med si­ne 10,6 ki­lo­me­ter og gen­nem­snit­li­ge stig­ning på 5,2 pro­cent er Ma­don­na del Ghisallo ik­ke den hår­de­ste stig­ning i Lom­bar­di­et, men den mest my­ti­ske. Tal­ri­ge ud­ga­ver af lø­bet er ble­vet vun­det med an­greb star­tet her, ek­sem­pel­vis for den fem­fol­di­ge vin­der Fau­sto Cop­pi.

Selv­om det er en af de ene­ste gen­nem­gå­en­de ele­men­ter i lø­bet, er det al­drig den ene­ste stig­ning. Lom­bar­di­et Rundt er kendt som kla­trer­nes klas­si­ker og ad­skil­ler sig fra Lié­ge­ba­stog­ne-lié­ge ved at ha­ve fa­er­re, men ty­pisk la­en­ge­re stig­nin­ger. De lig­ger og­så me­re spredt ud over he­le ru­ten, mens de kor­te, stej­le stig­nin­ger kom­mer som per­ler på en snor i de bel­gi­ske ar­den­ner.

FO­TO: LUCA BET­TI­NI/POL­FO­TO

FAU­STO COP­PI FO­TO: AP/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.