EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Man skal nok va­e­re re­visor i den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on UCI for at me­ne, at det er en rig­tigt god idé at af­vik­le VM i cyk­ling i Qa­tar. Lø­bet bli­ver kørt i mi­ni­put­sta­tens ho­ved­stad Do­ha i for­ven­te­ligt 35-40 gra­ders var­me. Lø­bet er ryk­ket fra sep­tem­ber til 16. ok­to­ber i håb om, at tem­pe­ra­tu­rer­ne hol­des ne­de. 260 ki­lo­me­ter i så­dan en bul­dren­de he­de er van­vid, men ør­ken­løb er ble­vet ret po­pu­la­e­re, selv om der i dis­se ør­ken­sta­ter ik­ke er tra­di­tion for an­den sport end ka­melva­ed­del­øb. Det en­der nok med, at UCI må hy­re nog­le in­di­ske byg­nings­ar­bej­de­re, som der er ri­ge­ligt af i Qa­tar, til at age­re til­sku­e­re på op­løbs­stra­ek­nin­gen. Det bli­ver en bizar fo­re­stil­ling, men va­er­re er, at det se­ne tids­punkt af­ska­e­rer en del ryt­te­re fra at gø­re sig ga­el­den­de, for­di sa­e­so­nen sim­pelt hen bli­ver for lang, når de har va­e­ret i kamp si­den april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.