MI­CHAL KWI­AT­KOWSKI. MI­KEL LAN­DA. BENAT INTXAUSTI.

Bike Season - - Vm På Landevej/qatar -

I be­tragt­ning af, at de mu­lig­vis kun er nog­le uhel­di­ge Chris Froo­mestyrt i de før­ste da­ge af Tour de Fran­ce fra af ha­ve vun­det det sto­re fran­ske eta­pe­løb fi­re år i tra­ek, er Team Sky ik­ke et cy­kel­hold, der stil­ler sig til­freds med det, man har.

Der­for hen­te­de Team Sky hen over vin­te­r­en det pol­ske stor­ta­lent Kwi­at­kowski, der lig­ner en mand til monu­men­ter­ne og de øv­ri­ge klas­si­ke­re i for­å­ret såvel som ef­ter­å­ret, og de to spa­ni­e­re Lan­da og Intxausti, der kan med på stig­nin­ger­ne og i eta­pe­lø­be­ne, og som skal gi­ve Chris Froo­me støt­ten i Tour de Fran­ce, nu hvor 31-åri­ge Ri­chie Por­te skal kø­re si­ne eg­ne chan­cer hos BMC ef­ter fi­re sa­e­so­ner med Sky.

Der ven­ter dog hård kon­kur­ren­ce fra Mo­vistar, der hå­ber på at få fy­ret op un­der co­lom­bi­an­ske Car­los Betancur som va­er­di­fuld støt­te til Chris Froo­mes sto­re Tour-kon­kur­rent Nairo Qu­in­ta­na, mens Alejan­dro Val­ver­de i kar­ri­e­rens se­ne ef­ter­år og­så hå­ber på at gø­re 2016 til et stort Mo­vistar-år.

På de føl­gen­de si­der stil­ler vi skar­pt på Team Sky, Mo­vistar og de øv­ri­ge 16 Wor­ld Tour-hold, der sat­ser ben­hårdt på suc­ces i de klas­si­ke­re og de eta­pe­løb, de har ud­set sig i 2016.

TEAM SKY RUL­LER OVER MÅL­STRE­GEN I PA­RIS IJULI 2015 TIL CHRIS FROO­MES AN­DEN KLAS­SE­MENT-SEJRI TOUR DE FRAN­CE.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.