Kan man sta­dig mi­ne?

Man tje­ner co­ins på at mi­ne, men er det sta­dig mu­ligt at tjene no­get, når kon­kur­ren­cen er så hård?

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

En af de bed­ste ting ved kryptovalutaer er, at det er mu­ligt at mi­ne co­ins. Som en del af pro­ces­sen med at god­ken­de transak­tio­ner bli­ver mi­ners, som fø­jer en ny blo­ck til blockchain, be­løn­net med nye co­ins. Det er et sy­stem, der til­skyn­der mi­ners til at slut­te sig til et net­værk og der­med hol­de blockchain sik­ker, godt un­der­støt­tet og di­stri­bu­e­ret.

Da Bitco­in kom til ver­den, kun­ne al­le og en­hver bru­ge de­res hjem­mecom­pu­ter til at mi­ne. Men i takt med at pri­sen på den steg, kom sto­re fir­ma­er og en­kelt­per­so­ner med mas­ser af pen­ge på ba­nen og skab­te stær­ke net­værk af com­pu­te­re, så de kun­ne til­fø­je fle­re blo­cks og tjene fle­re co­ins. Kan man så på den bag­grund sta­dig mi­ne og tjene no­get på det?

Lø­bet er kørt for en­kelt­per­so­ner

Først kan vi li­ge så godt gi­ve dig den dår­li­ge nyhed. Det er slut med at mi­ne Bitco­ins. Det mar­ked er helt og hol­dent over­ta­get af spe­ci­al­byg­ge­de com­pu­te­re, de­sig­net spe­ci­fikt til mining af Bitco­in. Over for den slags gear har din hjem­mecom­pu­ter ik­ke en chan­ce. Når den har få­et en ny blo­ck i or­den, vil­le det al­le­re­de væ­re for sent, og transak­tio­ner­ne væ­re ble­vet god­kendt af dis­se stor­drifts mi­ners.

Det er mu­ligt at kø­be Bitco­in mining hardwa­re, men high-spe­ed mo­del­ler­ne er i reg­len dy­re, og med din ind­tje­ning vil­le det ta­ge fle­re må­ne­der for ik­ke at si­ge år at få den ud­gift dæk­ket.

Mining af en an­den va­lu­ta

I ste­det for Bitco­in, hvor kon­kur­ren­cen er hård, kan du væl­ge en an­den kryp­tova­lu­ta. Et­he­re­um for ek­sem­pel be­nyt­ter sig af en an­den slags kryp­to­gra­fisk al­go­rit­me, som ude­luk­ker spe­ci­al­byg­get hardwa­re fra at mi­ne. Det gør det lidt me­re jævn­byr­digt og gi­ver dig en bed­re mu­lig­hed for at mi­ne og få en be­løn­ning. Der er min­dre kon­kur­ren­ce om de min­dre co­ins, så chan­cen for at få en be­løn­ning er stør­re, selv om den be­løn­ning vil væ­re min­dre, end den er for de stør­re va­luta­er.

Be­regn din po­ten­ti­el­le ind­tje­ning

På si­de 36 vil vi vi­se dig, hvor­dan du kom­mer i gang med at mi­ne. Når du star­ter, vil du fin­de ud af, hvor kraft­fuld din com­pu­ter er, op­gjort i Me­ga­has­hes per se­kund (MH/S) el­ler Has­hes per se­kund (H/s). Den­ne ha­stig­hed er et mål for, hvor man­ge checks din com­pu­ter

kan ud­fø­re i se­kun­det - jo fle­re jo bed­re..

Ud fra det kan du bru­ge en mining calcu­la­tor til lø­se­ligt at be­reg­ne din fortje­ne­ste. Cryp­to Com­pa­re har calcu­la­tors til nog­le af de stør­ste va­luta­er. Du skal blot ind­ta­ste din has­hing po­wer, hvor meget strøm din com­pu­ter bru­ger (du kan ta­ge 140W som et an­slå­et ud­gangs­punkt el­ler bru­ge en strøm­må­ler for at få et me­re præ­cist tal) samt pri­sen per KWH strøm. Du vil så kun­ne se, hvor man­ge pen­ge du tje­ner (el­ler ta­ber) med din com­pu­ter.

Selv­føl­ge­lig ta­ger den­ne be­reg­ning ik­ke høj­de for, hvis der sker en stig­ning i den på­gæl­den­de co­ins vær­di, men dis­se reg­ne­ma­ski­ner gi­ver dig et godt ud­gangs­punkt til at se, om det kan be­ta­le sig at mi­ne.

Det er især vig­tigt at ta­ge høj­de for ud­gif­ten til strøm, da den kan ko­ste dig en for­mue. Mining af kryptovalutaer an­ta­ges på ver­dens­plan at bru­ge li­ge så meget strøm om året som he­le Dan­mark.

Poo­ling

Selv når det gæl­der min­dre va­luta­er el­ler dem, der ik­ke fin­des spe­ci­al­byg­get hardwa­re til, er kon­kur­ren­cen sta­dig hård, og der­for svæ­re at tjene pen­ge på. Al­ter­na­ti­vet er at slå di­ne res­sour­cer sam­men med an­dres. At slut­te sig til en mining po­ol er en god må­de at tjene pen­ge på. Med dem er po­o­lens sam­le­de kraft for­e­net. Når en blo­ck bli­ver skabt, bli­ver be­løn­nin­gen for­delt mel­lem al­le po­o­lens med­lem­mer ud fra, hvor man­ge res­sou­cer de har bi­dra­get med. I vo­res mining guide vil vi vi­se dig, hvor­dan man slut­ter sig til en mining po­ol.

Giv det en chan­ce

Når alt det­te er sagt, er det sta­dig værd at prø­ve at mi­ne, og­så selv om det kun er for at se, hvor­dan tek­no­lo­gi­en fun­ge­rer. Og man ved al­drig, må­ske bli­ver du be­løn­net med en va­lu­ta, der sti­ger i vær­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.