Hvor­dan læser man krypto trends

Det kan hjæl­pe dig med at plan­læg­ge di­ne in­ve­ste­rin­ger, hvis du kan læ­se og selv la­ve di­a­gram­mer over krypto-trends.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Når man kig­ger på et kryp­tova­lu­ta-di­a­gram, ser det he­le ret ka­o­tisk ud, som om det ik­ke rig­tigt gi­ver no­gen me­ning. I dis­se da­ta kan der imid­ler­tid lig­ge trendop­lys­nin­ger, der si­ger no­get om en va­lutas vir­ke­li­ge hi­sto­rie: Om den sti­ger el­ler fal­der i pris, og hvor dens re­si­stan­ce og sup­port le­vels lig­ger. (s. 20-21)

Det­te er ide­en bag et di­a­grams tek­ni­ske ana­ly­se. Der er mas­ser af men­ne­sker, som on­li­ne la­ver den slags di­a­gram­mer for dig gra­tis med de­res trend­kur­ver, men du kan fak­tisk li­ge så godt selv la­ve di­ne eg­ne. Vi vil her vi­se, hvor­dan du la­ver og for­tol­ker beg­ge slags di­a­gram­mer.

Det vig­tig­ste aspekt ved al­le dis­se in­for­ma­tio­ner er, at hvor­for en va­lu­ta gør no­get be­stemt ik­ke er så vig­tigt, som hvad den gør. Du le­der med an­dre ord ef­ter møn­stre for at sæt­te fo­kus på, hvad der sker, i ste­det for at le­de ef­ter år­sa­ger­ne til, at det sker.

Det er et stærkt kon­cept, og de før­en­de in­ve­sto­rer ved, at kryptovalutaer of­te be­væ­ger sig i cy­klus­ser. At væ­re i stand til at spot­te dem og in­ve­ste­re på det ret­te tids­punkt er nøg­len til at op­nå fortje­ne­ster. Men når det er sagt, så må det ik­ke glem­mes, at uven­te­de ting kan ske - og gør det - så vær al­tid for­sig­tig med di­ne in­ve­ste­rin­ger.

For­kla­ring på di­a­gram­met

De fle­ste in­ve­sto­rer bru­ger et ly­ses­ta­ge-di­a­gram, hvor hvert punkt har en mar­ke­ring, der vi­ser åb­nings- og luk­nings­pri­sen på hver handel. Et grønt stea­rin­lys vi­ser, at slut­pri­sen var hø­je­re end åb­nings­pri­sen (op­ad­gå­en­de), mens et rødt lys vi­ser, at slut­pri­sen var la­ve­re end åb­nings­pri­sen (ned­ad­gå­en­de).

Ly­sets stør­rel­se vi­ser, hvor stor for­skel der var mel­lem de to pri­ser. Stør­re ud­s­ving i åb­nings- og luk­nings­bud­de­ne kan de­mon­stre­re en stor pris­stig­ning el­ler et stort pris­fald. Di­a­gram­met gi­ver dig og­så et ge­ne­relt bil­le­de af, om pri­ser­ne be­væ­ger sig i opa­del­ler ned­ad­gå­en­de ret­ning.

Mar­ke­ring af en ned­ad­gå­en­de trend

Vi bru­ger Co­i­ni­gy.com til at teg­ne trend­kur­ver. Når du har op­ret­tet en kon­to, kan du væl­ge en af bør­ser­ne på si­den over­for. Hver børs har for­skel­li­ge va­luta­er at væl­ge imel­lem, og pri­ser­ne kan og­så væ­re for­skel­li­ge. Når du har valgt din børs, kan du væl­ge et va­luta­par. I det­te ek­sem­pel ta­ger vi CXIO og ETH/USD, som ser på pri­sen af Et­he­re­um vs US dol­lars.

Du vil se et di­a­gram, og du kan klik­ke på iko­net med fi­re pi­le for at få full scre­en. Ved at scrol­le med mu­se­hju­let kan du zoo­me ind el­ler ud på di­a­gram­met for at få et nær­me­re kig på en kor­te­re el­ler læn­ge­re pe­ri­o­de.

For at teg­ne en trend­kur­ve skal du væl­ge “Trend li­ne” iko­net (øverst til ven­stre på tool­bar). For at mar­ke­re en ned­ad­gå­en­de trend, ta­ger du et di­a­gram, hvor stea­rin­ly­se­nes top­punk­ter går nedad. Vælg det øver­ste punkt for din kur­ve, hvil­ket bør væ­re det før­ste punkt, in­den det af­gø­ren­de fald sæt­ter ind. Vælg der­ef­ter et punkt i bun­den af den ned­ad­gå­en­de trend, og der­med frem­kom­mer der en kur­ve. Du kan ta­ge et hvil­ket som helst punkt og flyt­te det rundt for at æn­dre kur­ven. Det af­gø­ren­de er, at du sik­re dig, at in­gen lys stik­ker op over din kur­ve, og at din kur­ve rø­rer ved så man­ge punk­ter som mu­ligt på vej nedad i over­ens­stem­mel­se med det ge­ne­rel­le møn­ster. Det kan godt ta­ge lidt tid at få på plads.

Når du er til­freds, kan du væl­ge “li­ne op­tions” og au­to­ma­tisk for­læn­ge kur­ven mod høj­re og fort­sæt­te tren­den.

Mar­ke­ring af en op­ad­gå­en­de trend

En op­ad­gå­en­de trend er li­ge­som en ned­ad­gå­en­de, blot væl­ger du i ste­det bun­den af di­ne stea­rin­lys og træk­ker igen en kur­ve, så den rø­rer ved så man­ge som mu­ligt. Du kan og­så for­læn­ge den­ne kur­ve mod høj­re for at se, hvor­dan den fort­sæt­ter.

Teg­ne møn­stre

For bå­de sti­gen­de og fal­den­de pri­ser kan du teg­ne to trend­kur­ver, en for­oven i di­a­gram­met og en for­ne­den. De to kur­ver gi­ver dig et møn­ster, som pri­sen be­væ­ger sig op og ned in­den­for. Den øver­ste er kur­ven for dit ”re­si­stan­ce le­vel”, den ne­der­ste for dit ”sup­port le­vel”. Når møn­stret er kort­lagt, er tan­ken at kø­be ved sup­port-kur­ven og sæl­ge ved re­si­stan­ce-kur­ven. Men det kan jo godt ske, at pri­sen bry­der den ene el­ler an­den af kur­ver­ne, hvil­ket så gi­ver et nyt sup­port el­ler re­si­stan­ce le­vel.

Stør­re tids­spand

Når man teg­ner trend­kur­ver, er det vig­tigt at zoo­me tæt ind for at få nok de­tal­jer med. Hvis du er for langt ude og ser på et stør­re spand af tid, vil din kur­ve kun vi­se de sto­re linjer og ik­ke gi­ve dig til­stræk­ke­ligt med in­for­ma­tio­ner til at træf­fe en be­slut­ning. Men hvis du om­vendt zoo­mer for tæt på, går du må­ske glip af det stør­re bil­le­de, for­di du fo­ku­se­rer på en for kort pe­ri­o­de. Den bed­ste me­to­de er at prø­ve sig frem og bli­ve ved med at øve sig, ind­til man bli­ver bed­re til at la­ve di­a­gram­mer. I mel­lem­ti­den kan du bru­ge an­dres di­a­gram­mer for at se, hvad der sker på et gi­vent mar­ked.

At ana­ly­se­re møn­stre

Bil­le­det over­for (al­min­de­lig­vis til­gæn­ge­ligt på Twit­ter) vi­ser nog­le af de mest al­min­de­li­ge møn­stre, når man plot­ter trends ind på et di­a­gram. Der fin­des ty­pisk to slags møn­stre: “re­ver­sal” og “con­ti­nu­a­tion”. Re­ver­sal møn­stre vi­ser, at den ak­tu­el­le trend vil æn­dre sig, con­ti­nu­a­tion sig­na­le­rer, at tren­den vil fort­sæt­te.

Kile­for­me­de møn­stre fo­re­kom­mer of­te. En op­ad­gå­en­de ki­le in­di­ke­rer, at sup­port le­vel sti­ger hur­ti­ge­re end re­si­stan­ce le­vel, hvil­ket be­ty­der, at lav­punk­ter­ne he­le ti­den lig­ger hø­je­re og hø­je­re. En ned­ad­gå­en­de ki­le vi­ser det mod­sat­te, nem­lig at re­si­stan­ce le­vel fal­der hur­ti­ge­re end sup­port le­vel. Ul­ti­ma­tivt vil­le bå­de sup­port og re­si­stan­ce le­vels mø­des i en ki­le, på hvil­ket punkt der nød­ven­dig­vis må ske et brud på en­ten sup­port kur­ven (et pris­fald) el­ler på re­si­stan­ce kur­ven (en pris­stig­ning). Når der fo­re­kom­mer et så­dant brud, kan du teg­ne nye trend­kur­ver for at se, hvor hø­je­ste og la­ve­ste pri­ser sand­syn­lig­vis vil lig­ge.

Et re­ver­sal møn­ster fo­re­kom­mer, hvor det mar­ke­rer en æn­dring på det ind­gå­en­de sig­nal: Et fald ven­des til en stig­ning; en stig­ning ven­des til et fald. Et con­ti­nu­a­tion sig­nal vil mid­ler­ti­dig få en ki­le til at skif­te ret­ning, før in­put sig­na­let fort­sæt­ter. For ek­sem­pel kun­ne et pris­fald stø­de sam­men med en op­ad­gå­en­de ki­le, in­den ned­t­u­ren fort­sæt­ter som før.

En ned­ad­gå­en­de ki­le op­fat­tes nor­malt som en “bul­lish pro­po­si­tion” (s. 21), da den vi­ser, at den ned­ad­gå­en­de trend ta­ber fart, og en op­ad­gå­en­de kor­rek­tion er på vej. Det mod­sat­te gæl­der en op­ad­gå­en­de ki­le.

Flag el­ler vimp­ler re­præ­sen­te­rer con­ti­nu­a­tion møn­stre, hvor pri­sen sam­ler sig brat for­ud for nog­le si­de­læns el­ler svagt ned­ad­gå­en­de be­væ­gel­ser. Når de plot­tes ind i et di­a­gram, lig­ner de flag, her­af nav­net.

For al­le møn­stre gæl­der det, at du skal fast­sæt­te den pris, du til­stræ­ber at sæl­ge til, den pris, du vil kø­be til, og et mak­si­malt tabs­ni­veau (get-out-pri­ce). “Bea­rish” sig­na­ler (fal­den­de pri­ser; se s. 21) vi­ser ty­pisk dis­se ni­veau­er på kort­sig­te­de hand­ler, hvor ge­vin­sten ska­bes ved at sat­se på en va­lu­ta, der fal­der i pris.

Det fo­re­går sådan her: Du lå­ner nog­le co­ins af en el­ler an­den og sæl­ger dem og ta­ger ge­vin­sten hjem. Der­ef­ter hå­ber du på - på et se­ne­re tids­punkt - at kø­be det sam­me an­tal co­ins til en la­ve­re pris og le­ve­re dem til­ba­ge til eje­ren. Pris­for­skel­len sco­rer du selv. Det­te er lidt me­re kom­pli­ce­ret, end vi har plads til at for­kla­re, så vo­res råd er at hol­de øje med “bul­lish sig­nals”, få en fortje­ne­ste, mens pri­sen sti­ger, og stå af i god tid.

Ly­ses­ta­ge di­a­gram­met er det mest ud­bred­te og gør det let­te­re for dig at se, hvil­ken vej pri­sen går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.