Hvor­dan kø­ber man kryp­tova­lu­ta?

Det er over­ra­sken­de nemt at kø­be kryp­tova­lu­ta. Vi vi­ser dig, hvor­dan du be­ta­ler med pen­ge el­ler en an­den kryp­tova­lu­ta.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Nu da vi har ta­get et kig på de før­en­de bør­ser, kan vi be­gyn­de at se på, hvor­dan man i virkeligheden kø­ber va­luta­er. Vi bru­ger i dis­se ek­semp­ler en kom­bi­na­tion af Co­in­ba­se og Bi­nan­ce, selv om købs­pro­ce­du­ren og­så er stort set den sam­me på an­dre bør­ser. Vi vil be­skri­ve, hvor­dan man kø­ber med al­min­de­li­ge pen­ge el­ler med an­dre kryptovalutaer.

At kø­be med pen­ge

At kø­be med pen­ge er den nem­me­ste må­de at kom­me i gang på, da du bru­ger et be­ta­lings­mid­del, du al­le­re­de er i be­sid­del­se af, til at kø­be kryp­tova­lu­ta for. Du vil op­da­ge, at du er nødt til at bru­ge pen­ge mindst en gang for at kom­me i gang, og­så selv om du går væk fra det og be­gyn­der at hand­le ude­luk­ken­de mel­lem kryptovalutaer. Vi vil bru­ge Co­in­ba­se som an­sku­e­lig­gø­rel­se, da den er den nem­me­ste at be­nyt­te.

Vælg din va­lu­ta

Gå ind på Co­in­ba­se og log dig ind på din kon­to. Vælg den va­lu­ta, du er in­ter­es­se­ret i at kø­be. Så kom­mer der en si­de op med den ak­tu­el­le pris på den på­gæl­den­de va­lu­ta, og du kan væl­ge at se dens pris­ud­s­ving in­den for den se­ne­ste ti­me, dag, uge el­ler år el­ler du kan se et all-ti­me di­a­gram. Du kan og­så se ind­hol­det i din wal­let; hvis du ik­ke har købt før, vil den væ­re tom.

Køb nu va­lu­ta

Klik på Buy og vælg den va­lu­ta, du ger­ne vil kø­be, der­ef­ter kan du ind­ta­ste den mæng­de, du øn­sker at kø­be en­ten an­gi­vet som en pris i en al­min­de­lig va­lu­ta el­ler ved at ind­ta­ste det an­tal (el­ler de­le af) en kryp­tova­lutas co­ins, du vil ha­ve. Uan­set hvil­ken vær­di, du ind­ta­ster, vi­ses den til­sva­ren­de pris. Du vil og­så få op­lys­nin­ger om det ge­byr, du skal be­ta­le. Når du er til­freds, kan du væl­ge den kon­to, som skal de­bi­te­res (her kan du til­fø­je et kre­dit­kort el­ler få in­struk­tio­ner om pen­ge­over­før­sel) og klik­ker der­ef­ter Ne­xt. Hand­len vil så gå igen­nem, og in­den for nog­le få mi­nut­ter vil din wal­let bli­ve op­da­te­ret og vi­se den nye sta­tus.

Over­før­sel af va­luta­er mel­lem bør­ser­ne

Hvis du har til hen­sigt at kø­be kryptovalutaer med en an­den kryp­tova­lu­ta f.eks. Rip­ple med Bitco­in, har du brug for en må­de at gø­re det på. Den enk­le­ste me­to­de er at kø­be co­ins på Co­in­ba­se og så over­fø­re dem til en an­den børs. Vi vil vi­se dig hvor­dan ved at an­ven­de Co­in­ba­se og Bi­nan­ce.

Få din mod­ta­ge­radres­se

Log dig ind på din Bi­nan­ce kon­to og vælg Funds. Her vil du se en li­ste med al­le di­ne wal­lets. Find den va­lu­ta, du vil fo­re­ta­ge over­førs­len i som f.eks. BTC (Bitco­in). Ud for va­luta­en væl­ger du “Depo­sit” og så vil du se en “depo­sit ad­dress” på skær­men, som du skal væl­ge og ko­pi­e­re.

Over­før mid­ler

Gå til Co­in­ba­se og vælg Ac­co­unts. Ud for va­luta­en, som du øn­sker at sen­de, klik­ker du på Send. Vælg den mod­ta­ge­radres­se (re­ci­pi­ent ad­dress), som du ko­pi­e­re­de fra Bi­nan­ce (den skal væ­re i sam­me va­lu­ta som af­sen­de­ren), der­ef­ter kan du væl­ge, hvor meget va­lu­ta du vil sen­de med mu­lig­hed for at sen­de det he­le. Når det er gjort, så klik Con­ti­nue, og du over­fø­rer så mid­ler fra Co­in­ba­se til Bi­nan­ce. Un­der­vejs vil du bli­ve opkræ­vet nog­le ge­by­rer, og det ta­ger nog­le mi­nut­ter for over­førs­ler at gå ige­nem, men du vil bli­ve un­der­ret­tet, når det er sket.

At kø­be med kryp­tova­lu­ta

Når du først har er­hver­vet kryp­tova­lu­ta på en børs, kan du be­gyn­de at bru­ge den til at be­ta­le for an­dre va­luta­er. Vi vi­ser dig, hvor­dan man gør det med Bi­nan­ce.

Vælg dit va­luta­par

Log dig ind på din Bi­nan­ce kon­to og vælg Ex­chan­ge, Ba­sic. Til høj­re kan du væl­ge den va­lu­ta, du vil be­ta­le med: Bitco­in, Et­he­re­um el­ler BNB. Vælg den, du har mid­ler i, og op kom­mer en li­ste med va­luta­er. Du kan klik­ke på en for at se, hvor­dan pri­sen har ud­vik­let sig på det se­ne­ste.

Køb va­lu­ta

Når du har valgt va­luta­en, du vil ha­ve, kan du bru­ge “buy box” til at kø­be den. Ind­tast det an­tal co­ins, du øn­sker at kø­be (på Bi­nan­ce pop­per der en bed­sked op, som an­gi­ver det mak­si­ma­le) og klik så på Buy. Bi­nan­ce sæt­ter kø­be­ne i ræk­ke­føl­ge, og du skul­le få di­ne mid­ler i lø­bet af nog­le få mi­nut­ter. Hvis hand­len er in­tens, når pri­sen er på vej op, kan en or­dre godt glip­pe, så du bli­ver nødt til at gen­ta­ge pro­ce­du­ren for at få de mid­ler, du ger­ne vil ha­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.