PRES­SEN SKAL FOR­TÆL­LE HI­STO­RI­ER­NE RIG­TIGT ’’

BT - - DEBAT -

ER ME­DI­ER­NE bed­re end de­res ryg­te? Spørgs­må­let kom fra ord­s­ty­re­ren til en kon­fe­ren­ce om etik og kva­li­tet i me­di­er­ne i den for­gang­ne uge, og sva­ret var et lidt tø­ven­de ’ ja’ fra de RUC- for­ske­re, der hav­de stå­et for un­der­sø­gel­sen. Nu hand­ler det selv­føl­ge­lig om, hvor slemt man tro­e­de, det var, men eft er heft ige de­bat­ter om Se og Hør- sa­gen, News of The Wor­ld- skan­da­len i Eng­land og Ek­stra Bla­dets tab­te gid­sel- sag i Pres­se­næv­net, kun­ne man godt tro, at det stod helt og al­de­les grelt til. At me­di­e­ver­de­nen var af la­ve. DEN HOLD­NING HAR især po­li­ti­ke­re plæ­de­ret for, og det er da og­så især po­li­ti­ker­ne, der i un­der­sø­gel­sen me­ner, at kva­li­te­ten i dansk jour­na­li­stik er ble­vet dår­li­ge­re de se­ne­re år. Op­fat­tel­sen de­les ik­ke i sam­me grad af de læ­se­re, lyt­te­re og se­e­re, der hver dag bru­ger me­di­er­ne. Er det mon­stro for­di, me­di­er­ne til­la­der sig at ud­for­dre po­li­ti­ker­ne på de­res stand­punk­ter, og ik­ke ba­re gi­ver dem ufi ltre­ret ta­le­tid? EN AN­DEN TEN­DENS, der pe­ger i den po­si­ti­ve ret­ning, er an­tal­let af kla­ger til Pres­se­næv­net. Trods en eks­plo­sion af nye tv- ka­na­ler og di­gi­ta­le me­di­er samt en for­dob­ling af ar­tik­ler i lø­bet af få år, er der kun sket en rin­ge stig­ning i an­tal­let af kla­ger til det or­gan, der skal af­gø­re, om me­di­er­ne nu og­så for­val­ter de­res op­ga­ve på en ri­me­lig må­de. An­dre po­si­ti­ve ten­den­ser, der bør frem­hæ­ves: Gen­nem­sig­tig­he­den er for­bed­ret, og langt de fl este me­di­er ret­ter nu ty­de­ligt de fejl, som uvæ­ger­ligt op­står, på en frem­træ­den­de plads i avi­sen. Det fo­re­går på si­de to i BT og på bt. dk/ ret­ter, hvor man og­så kan få ad­gang til de jour­na­li­sti­ske ret­nings­linjer, som BT re­di­ge­res eft er. MEN VI SKAL ik­ke la­de os lu­l­le i søvn af et par forsk­nings­rap­por­ter, der er langt me­re po­si­ti­ve, end di­ver­se pro­ble­ma­ti­ske en­keltsa­ger kun­ne in­di­ke­re. De­bat­ten om me­di­er­nes magt og rol­le er vig­tig, og det er glæ­de­ligt, at den nu fo­re­går langt me­re dy­na­misk og åbent end tid­li­ge­re. Det sker på de so­ci­a­le me­di­er og i de­bat­pro­gram­mer som ’ Pres­se­lo­gen’ på TV2 og ’ Men­ne­sker og me­di­er’ på P1, der sæt­ter en kri­tisk lup på de me­di­e­magt­ha­ve­re, som le­ver af kon­stant at sæt­te kri­tisk lys på an­dre magt­ha­ve­re. Beg­ge de­le er til glæ­de for bor­ger­ne i et de­mo­kra­tisk sam­fund. PÅ BT KAN vi sag­tens bli­ve bed­re. I 2012 tab­te vi to sa­ger i Pres­se­næv­net. I 2013 fem, og i 2014 en­der det sand­syn­lig­vis på tre tab­te sa­ger. Det er fær­re sa­ger end man­ge af vo­res kon­kur­ren­ter,

DER­FOR BLEV JEG men for man­ge. Vi har ik­ke no­get imod at få sa­ger prø­vet – det kan nog­le gan­ge væ­re nød­ven­digt for præ­cis at vi­de, hvor kridt­stre­gen er, som eks- ge­ne­ral­di­rek­tør i DR Chri­sti­an Nis­sen en­gang for­mu­le­re­de det – men vi øn­sker ik­ke at ta­be i Pres­se­næv­net. ME­DI­ER­NES STØR­STE PRO­BLEM li­ge nu hand­ler om hur­tig­hed. For­le­den fi k vi kri­tik i Pres­se­næv­net, for­di vi ik­ke gav en kvin­de tid nok til at re­a­ge­re på en nyhed, in­den den blev off ent­lig­gjort på bt. dk. Det var en fejl, og det er­ken­der vi. I for­læn­gel­se af ter­r­or­sa­gen i Kø­ben­havn in­ter­viewe­de TV2 en imam, der på­stod, han hav­de ført sam­ta­ler med en ra­di­ka­li­se­ret Omar El- Hus­se­in i fængs­let. Det blev vi­dere­for­mid­let af rig­tig man­ge me­di­er i Dan­mark, men det vi­ste sig at væ­re løgn. Ima­men hav­de ta­get fejl. Me­di­er­nes – vo­res – stræ­ben eft er at kom­me først og mang­len­de tjek af an­dres hi­sto­ri­er, in­den de for­mid­les, er blandt vo­res stør­ste pres­se­e­ti­ske ud­for­drin­ger. Det skal vi hu­ske på i en uge, hvor vi fi k at vi­de, at det ik­ke stod helt så slemt til med kva­li­te­ten, som man­ge ger­ne vil på­stå. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på http:// blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen

23. fe­bru­ar:

’ Sam­men­hængs­kraft en i Dan­mark’

23 kom­men­ta­rer

24. fe­bru­ar:

’ Et æb­le li­ge ned i tur­ba­nen’

15 kom­men­ta­rer

25. fe­bru­ar:

’ Et ufat­te­ligt mod’

20 kom­men­ta­rer

26. fe­bru­ar:

’ Skan­da­le i ver­dens stør­ste sport’

8 kom­men­ta­rer

27. fe­bru­ar:

’ En uanstæn­dig på­stand’

17 kom­men­ta­rer

28. fe­bru­ar:

’ xx’

xx kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.