BE­TJEN­TE VAR U

Po­li­ti­et bli­ver hyl­det for ind­sat­sen un­der ter­r­or­an­gre­bet, men kri­ti­ke­re me­ner, at be­skyt­tel­sen af så­vel Kr­udt­tøn­den som sy­na­go­gen var man­gel­fuld

BT - - NYHEDER - Sris@ bt. dk tnk@ bt. dk ksv@ bt. dk

KRI­TIK

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de

ufjo@ bt. dk

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy

Thomas Nør­mark Krog

Ka­ri­na Svens­gaard Be­tjen­te med kort er­fa­ring. Ufor­be­redt på an­greb med au­to­mat­vå­ben. Og man­gel­fuld be­vogt­ning af sy­na­go­gen. Nye op­lys­nin­ger om po­li­ti­le­del­sens hånd­te­ring af ter­r­or­an­gre­bet for 14 da­ge si­den gi­ver an­led­ning til, at po­li­tiets be­skyt­tel­se af så­vel Kr­udt­tøn­den som den jø­di­ske sy­na­go­ge, hvor de to an­greb fandt sted, nu kri­ti­se­res.

SØN­DAG 1. MARTS 2015

En po­li­ti­be­tjent hol­der vagt ved Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn ef­ter at­ten­ta­tet 14. fe­bru­ar. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Den sven­ske ter­r­or­for­sker Magnus Ran­storp sy­nes, at po­li­ti­et har gjort et frem­ra­gen­de opkla­rings­ar­bej­de, men at be­skyt­tel­sen af de to mål var man­gel­fuld. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.