IS- BØDLENS MA­SKE FAL­DER

Man­den kendt som ’ Ji­ha­di Jo­hn’ var stu­de­ren­de i Eng­land, før han blev ek­stre­mist og rej­ste til Sy­ri­en

BT - - NYHEDER - Mela@ bt. dk

AF­SLØ­RING

Mette Faur­holtSe­he­sted Med en tyk bri­tisk ac­cent og an­sig­tet gemt bag et sort tørklæ­de har man­den, der er kendt som ’ Ji­ha­di Jo­hn’, op­t­rå­dt i fle­re vi­deo­er la­vet af Is­la­misk Stat, hvor ve­st­li­ge gids­ler brutalt hals­hug­ges. Nu er den gru­som­me bød­dels ma­ske fal­det, og fle­re bri­ti­ske me­di­er skri­ver, at ’ Ji­ha­di Jo­hn’ er iden­tisk med den 26- åri­ge bri­ti­ske stats­bor­ger Mo­ham­med Emwa­zi.

Fle­re bri­ti­ske me­di­er har iden­ti­fi­ce­ret ’ Ji­ha­di Jo­hn’ som den bri­ti­ske stats­bor­ger Mo­ham­med Emwa­zi. Bri­ti­ske pres­se­folk for­an den adres­se i London, hvor man me­ner, at IS- bød­len bo­e­de, in­den han rej­ste

til Sy­ri­en. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.