LAVT STOF­SKIFT

Svæk­ket hjer­te, for­hø­jet blod­tryk el­ler ko­leste­rol op­står ik­ke ale­ne pga. us­und livsstil – det kan og­så skyl­des ube­hand­let lavt stof­skif­te, ad­va­rer læ­ger

BT - - SUNDHED - Hped@ bt. dk 5 mmol/ l. 4 3 2 1 0 mmol/ l. TO­TAL KO­LESTE­ROL HDL: Græn­se: Græn­se: LDL: Græn­se: TRIGLYCERID:

HOR­MON- MAN­GEL

Heidi Pe­der­sen Bli­ver du for­pu­stet af nog­le få trap­pe­trin? Er du kon­stant træt og uo­p­lagt? El­ler kni­ber det med at bæ­re ind­købspo­ser­ne hjem af ba­re an­stren­gel­se? Så har du må­ske hjer­te­pro­ble­mer. El­ler har du?

( ko­leste­rol­tal­let): Skal væ­re un­der 5,0 mmol/ l hos ra­ske.

SØN­DAG 1. MARTS 2015 Når stof­skif­tet er lavt, har du stør­re ri­si­ko for at få for­hø­jet ko­leste­rol i blo­det. Ko­leste­rol er et fedt­stof, der dan­nes i le­ve­ren og fø­res rundt i krop­pen af blo­det. Krop­pen skal bru­ge fed­tet til en ræk­ke pro­ces­ser, som f. eks. at dan­ne hor­moner og få til­stræk­ke­lig med ener­gi. Men er det for­hø­jet, vil det gi­ve af­lej­rin­ger i blod­kar­re­ne, så hjer­tet får min­dre blod og der­med kun kan ar­bej­de med be­græn­set ha­stig­hed og kraft. Det øger ri­si­ko­en for blod­prop­per og an­dre hjer­te- kar­syg­dom­me. Man kan ik­ke mær­ke, at man har for­hø­jet ko­leste­rol, før det er for sent.

Der­for skal man jævn­ligt sør­ge for at få det må­lt hos læ­gen.

Det er især ind­hol­det af det ska­de­li­ge LDL- ko­leste­rol, som gi­ver åre­for­kal­k­ning, hvor­i­mod det gavn­li­ge HDL- ko­leste­rol be­skyt­ter dit hjer­te. Det la­ve stof­skif­te svæk­ker hjer­temus­k­len, så den bli­ver stiv og ue­la­stisk. Det kan be­ty­de, at du får så­kaldt di­a­sto­lisk og sy­sto­lisk dys­funk­tion, der kan fø­re til hjer­tesvigt, hvor hjer­temus­k­lens ev­ne til at pum­pe blod rundt i krop­pen øde­læg­ges. Kil­de: ‘ Få li­vet til­ba­ge - en bog om lavt stof­skif­te’ ( 2014) af Hel­le Sy­den­dal, Hjer­te­for­e­nin­gen m. fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.