TE GØR DIG SYG

BT - - SUNDHED - Et sy­sto­lisk tryk, Et di­a­sto­lisk tryk, Du kan få læ­gen hor­mon. be­hand­ling per­ma­nen­te ska­der Lavt stof­skif­te gi­ver lav puls. Li­o­t­hyro­nin TSH stof­skif­te- den ret­te

SØN­DAG 1. MARTS 2015 Hvad er lavt stof­skif­te? Lavt stof­skif­te op­står, når skjold­brusk­kir­t­len ik­ke fun­ge­rer, som den skal, og der­for ik­ke pro­du­ce­rer nok

Man ved ik­ke, hvor­for nog­le får lavt stof­skif­te, og an­dre ik­ke gør. Hvis det er lavt stof­skif­te, der er skyld i din for­hø­je­de ko­leste­rol, el­ler for­hø­je­de blod­tryk, vil ko­leste­rol­ni­veau­et og blod­tryk­ket bli­ve nor­malt, når du får

mod lavt stof­skif­te. For­svin­der det ik­ke helt, når dit stof­skif­te er re­gu­le­ret, kan det kræ­ve me­di­cinsk be­hand­ling. Har du haft ube­hand­let lavt stof­skif­te over en år­ræk­ke kan det ri­si­ke­re at gi­ve på hjer­tet. Man kan ik­ke ku­re­re lavt stof­skif­te med hver­ken mo­tion el­ler sund kost. Når stof­skif­tet er lavt, mang­ler man to hor­moner - T4 og T3. Den gængse me­di­cin er læ­ge­mid­ler­ne El­troxin el­ler Eut­hyrox, som in­de­hol­der T4. Der fin­des og­så an­dre me­di­cin­ty­per ( Li­o­t­hyro­nin og Thyroid). Det er dog ik­ke al­le læ­ger, der ud­skri­ver præ­pa­ra­ter­ne. Me­di­ci­nen gi­ves ty­pisk til pa­tien­ter, som ik­ke op­le­ver ef­fekt ved den gængse me­di­cin. Læ­gen skal sø­ge om en ud­le­ve­rings­til­la­del­se fra Sund­heds­sty­rel­sen for at kun­ne ud­le­ve­re den. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at et nor­malt blod­tryk ik­ke må væ­re over 140/ 90 mmol/ l. Så­dan må­les lavt stof­skif­te Når læ­gen skal fin­de ud af, om man har lavt stof­skif­te, må­ler han bl. a. ens i blo­det TSH reg­nes som nor­malt, hvis det lig­ger mel­lem 0,3 og 4 mU/ l. Stof­fet TSH kom­mer fra hypo­fy­sen - en hor­mon­pro­du­ce­ren­de kir­tel på un­der­si­den af hjer­nen. Gravi­de el­ler kvin­der, der vil væ­re gravi­de, skal al­tid re­gu­le­res ned un­der 2,5 mU/ l.

Lavt stof­skif­te kan kun be­hand­les ved at til­fø­re de hor­moner, som krop­pen mang­ler.

Det be­ty­der, at dit hjer­te er nødt til at ar­bej­de hår­de­re end nor­malt for or at pum­pe blod rundt i krop­pen.

Den nor­ma­le hvile­puls skal lig­ge et sted mel­lem 60 og 90 slag i mi­nut­tet,

men når pul­sen bli­ver for lav pga. lavt stof­skif­te, alt­så un­der 60 slag i mi­nut­tet, be­la­ster det hjer­tet unø­digt.

in­de­hol­der stof­skif­te­hor­monet T3 og skal ta­ges to el­ler tre gan­ge dag­ligt. Thyroid, der in­de­hol­der bå­de T3 og T4, skal og­så ta­ges flere­fl gan­ge dag­ligt, af­hæn­gigt af hvil­ken do­sis man får.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.