Der­for vil pi­ger lig­ne Bar­bie

BT - - NYHEDER -

Øn­sket om at lig­ne Bar­bie stam­mer fra en fø­lel­se af lavt selv­værd i de un­ge pi­ger, me­ner Mia Li­ch­tenste­in, som ar­bej­der ved In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. » Det hand­ler i bund og grund om, at de ik­ke hol­der af sig selv, og det er en ek­stremt ne­ga­tiv driv­kraft , « si­ger Mia Li­ch­tenste­in. Bar­bie­duk­kens krop blev al­drig de­sig­net til at væ­re re­a­li­stisk. Hvis en kvin­de hav­de sam­me tal­je­mål som Bar­bie, vil­le hun kun ha­ve plads til en halv le­ver og 5- 10 cm tarm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.