Idyl­len kra­ke­le­rer

BT - - TV - SPÆN­DING 06: 00 07: 30 09: 05 11: 35 21: 00 22: 55 00: 30- 06: 00 09: 35 13: 25 15: 00 16: 35 18: 30

Det gæl­der om at klæ­de sig varmt på - og­så i over­ført be­ty dning, når TV 2 fra i aft en in­vi­te­rer se­er­ne med højt mod nord og slip - per uhyg­gen løs i den ro­ste, en­gel­ske spæn­dings­se­rie ” For­ti­tu­de” fra 2015. Se­ri­en er i 11 af­snit og har dan­ske So­fi e Gråbøl i en af de bæ- ren­de rol­ler. Eft er pre­mi­e­re­af­snit­tet, der er 90 mi­nut­ter langt, får se­ri­en fast sen­de­plads man­dag aft en kl. 20.40. Et be­sti­alsk mord ryster be­bo­er­ne i For­ti­tu­de, der er et lil­le og fre­de­ligt sam­fund nord for Po­larcirk­len. Der har al­drig væ­ret pro­ble­mer med al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, men det æn­drer sig nu. Imens po­li­ti­che­fen she­rif An­der­s­sen ( Ri­chard Dor­mer) og kri­mi­nal­kom­mis­sær Mor­ton ( Stan­ley Tuc­ci) eft er­for­sker mor­det, må by­ens gu­ver­nør, Hil­dur Ode­gard ( So­fi e Gråbøl), ar­bej­de hårdt for, at for­bry­del­sen ik­ke kom­mer til spo­le­re hen­des pla­ner om at gø­re For­ti- tu­de til et turist­mål for vel­ha­ve­re. Og for den al­dren­de og døds­sy­ge na­tur­fo­to­graf Hen­ry Ty­son ( Mi­cha­el Gam­bon), der kun har få uger til­ba­ge at

Med­vir­ken­de: le­ve, bli­ver mor­det be­gyn­del­sen på af­dæk­nin­gen af nog­le af For­ti­tu­des dy­be­ste og mør­ke­ste hem­me­lig­he­der. ( TV 2)

( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957. ( T) Across the Pa­ci­fic. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1942.

( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Edward Nor­ton. ( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964.

( T) Hvid­g­lø­de­n­de. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1949. ( T) Det be­gynd­te i Moskva. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1953. ( T) Præ­ri­ens sor­te ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Un­der nye stjer­ner. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1942. In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964. ( T) Ster­nwood­myste­ri­et. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1946. ( T) Jail­hou­se Rock. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1957.

Nat- tv.

Stan­ley Tuc­ci som Eu­ge­ne Mor­ton, So­fi e Gråbøl som Hil­dur Ode­gard og Chri­stop­her Ec­c­le­ston som Char­lie Stod­dard i den en­gel­ske spæn­dings­se­rie ” For­ti­tu­de” fra 2015. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.