PO­LI­TI­ET RYD­DER ’ UN­GE­REN’

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for ot­te år si­den 2007:

LØVEN 22.07 - 22.08 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor du er me­re i kon­takt med di­ne fø­lel­ser end sæd­van­ligt, men og­så hvor du svin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er et su­per godt aspekt mel­lem So­len og Sa­turn til dit tegn, som vil gi­ve dig de bed­ste be­tin­gel­ser for al­le ak­ti­vi­te­ter, du ud­fø­rer i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er lagt op til en dag i ro­man­tik­kens tegn. Det kan sag­tens væ­re i dag, at du mø­der den ene­ste ene. Du be­des væ­re på­pas­se­lig i pen­ge­sa­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du har en god for­nem­mel­se og føl­ger den i di­ne hand­lin­ger i dag. Du fø­ler dig hel­dig, og di­ne om­gi­vel­ser vil lyt­te til det, som du har at si­ge. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Li­ge­gyl­dig hvad du gør el­ler må­ske ik­ke gør, så vil di­ne om­gi­vel­ser brok­ke sig. Husk at væ­re tro mod dig selv, og lad dig ik­ke ma­ni­p­u­le­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er spæn­din­ger i luft en, og du fi nder dig nær­mest ik­ke i no­get som helst. Du fø­ler dig hel­dig, og det kan væ­re i dag, du mø­der den ene­ste ene. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det vil væ­re uhy­re vig­tigt, at du i al­le hen­se­en­der ser vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne og ik­ke ba­re tror det bed­ste om al­le. Der er uklar­hed i luft en. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du er sam­men med men­ne­sker, som be­ty der no­get for dig. Sam­ti­dig fø­ler du dig bå­de el­sket og sav­net. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

67). ( Svær 31). ( Mid­del 6). ( Nem

Ung­doms­hu­set – og­så kal­det ’ Un­ge­ren’ – på Jagt­vej 69 på Nør­re­bro i Kø­ben­havn ryd­des kl. 7.00 om mor­ge­nen. De føl­gen­de da­ge er præ­get af uro­lig­he­der og øde­læg­gel­ser over he­le by­en, hvor over 714 per­so­ner bli­ver an­holdt.

Fo­to: Kri­sti­an Sæ­derup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.