Ah­med

AK­KA­RI

BT - - SONDAG -

Hvad har væ­ret dit livs dra­ma? At fol­de mig selv ud i kon­stant op­gør med om­gi­vel­ser­nes kon­trol, især min for­an­dring væk fra de ens­ret­ten­de hold­nin­ger i de is­la­mi­ske mil­jø­er har væ­ret en mar­kør på det­te. Er du fal­det til i Grøn­land? Ja, med den ret­te indstil­ling har Grøn­land en dej­lig at­mos­fæ­re, men jeg kan og­så fal­de til næ­sten overalt på jor­den. En ven me­ner, at jeg er en ver­dens­bor­ger. Hvad for­try­der du mest? At jeg har sår­et fl ere af de men­ne­sker, som har el­sket mig! Hvad forag­ter du mest? Dem som si­ger ’ Gud’, men som i vir­ke­lig­he­den vil magt. Hvad er det mest uret­fær­di­ge, du selv har op­le­vet? At bli­ve dømt uden at bli­ve be­dømt. Med an­dre ord: At no­gen ud­ta­ler sig om mig på godt og ondt, in­den de har set, hørt og mær­ket mig. Hvad la­ve­de du i tirs­dags kl. 12? Hav­de en Co­cio med ud på isen, hvor jeg nød solskin­net og ven­te­de på at del­ta­ge i et læ­rer­mø­de. Hvem bur­de ha­ve en gang skæl­dud? Al­le!

Tid­li­ge­re imam og is­la­mist, nu sko­le­læ­rer – 36 år – bor i Nar­saq i Grøn­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.