3.817 kr. 5 be­røm­te film­ba­rer

BT - - REJSER - Be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

DRINKS ( OG MAD)

Ju­dith Be­tak Oplev selv, hvor Vi­o­let dan­se­de på ba­ren i » Coy­o­te Ug­ly « , el­ler hvor Ma­ve­ri­ck og Goo­se i » Topgun « sang » Gre­at Balls of Fi­re « . Fem film­ba­rer med et pust af stjer­ne­støv.

Coy­o­te Ug­ly Sa­loon Fil­men: » Coy­o­te Ug­ly « er et ro­man­tisk komedie- dra­ma fra 2000. Med Pi­per Pe­ra­bo som Vi­o­let og Adam Garcia som Ke­vin, der en­der med at hjæl­pe hen­de med af få sangskri­ver­drøm­men til at gå i op­fyl­del­se. Ste­det: Fil­men om un­ge Vi­o­let, der rej­ser til New York for at slå igen­nem som sangskri­ver, gjor­de Coy­o­te Ug­ly- ba­ren ver­den­skendt. For det var en al­le­re­de ek­si­ste­ren­de bar, hvor ser­ve­ring­spi­ger­ne i vir­ke­lig­he­den dan­se­de på ba­ren, der bå­de var lo­ca­tion og en del af hand­lin­gen. Den » grim­me præ­ri­eulv « fin­des sta­dig i West End, pi­ger­ne dan­ser sta­dig – dog er den rig­ti­ge bar lidt me­re dun­kel, end den frem­stil­les i fil­men. . Hvor: 153 First Ave­nue, mel­lem 9. og 10. ga­de, New York, USA. In­fo: coy­o­teug­lysa­loon. com Ri­ck’s Café Fil­men: » Ca­sablan­ca « fra 1942 er en ro­man­tisk klas­si­ker, som fo­re­går blandt spio­ner og agen­ter un­der An­den Ver­denskrig i den ma­rok­kan­ske by. Med Hump­hrey Bo­g­art som nat­klu­be­je­ren og In­grid Berg­man som Ilsa Lund Ste­det: Det er må­ske lidt snyd, for Ri­ck’s Café Améri­cain, som den nat­klub og spil­le­bu­le, Ri­ck Blai­ne dri­ver i fil­men, hed, fand­tes ik­ke i vir­ke­lig­he­den. He­le fil­men blev op­ta­get i et stu­die i USA. Men i dag spør­ger turi­ster i Ca­sablan­ca ik­ke læn­ge­re for­gæ­ves ef­ter Ri­ck’s Café, og egent­lig kun­ne den og­så til­fø­je Améri­cain, for det er en ame­ri­ka­ner, der står bag. Kat­hy Kri­ger har bo­et i Ma­rok­ko si­den 1998, hvor hun ar­bej­de­de på den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de. Ef­ter 9/ 11- ter­r­or­an­gre­bet be­slut­te­de hun at skif­te kar­ri­e­re. Med ske­len til fil­men blev re­stau­ran­ten byg­get op, og i marts 2004 åb­ne­de den. Ik­ke som spil­le- el­ler gin- bu­le – men som restau­rant og bar med mu­lig­hed for kort­spil. Der er og­så le­ven­de mu­sik og na­tur­lig­vis en pi­a­nist, som re­a­ge­rer på » Play it, Sam « og igen og igen spil­ler: » As ti­me go­es by « . Hvor: Bou­le­vard Sour Jdid 248, Ca­sablan­ca, Ma­rok­ko. In­fo: ri­ck­sca­fe. ma Kansas Ci­ty Bar­beque Fil­men: » Topgun « fra 1986 er et ro­man­tisk actiondra­ma med Tom Cru­i­se som Ma­ve­ri­ck, Ant­ho­ny Edwards som Goo­se og Kel­ly McGil­lis som Top Gu­nin­struk­tør i ho­ved­rol­ler­ne. Ste­det: Ste­det er bå­de bar og restau­rant og har i over 30 år lig­get nær hav­nen i San Die­go med ud­sigt over Stil­le­ha­vet. Det var til­fæl­digt, at fil­min­struk­tø­ren To­ny Scott kom for­bi re­stau­ran­ten og be­slut­te­de sig for at få en kold øl – og her fandt en eg­net lo­ca­tion. Re­stau­ran­tens bar blev brugt i sce­nen, hvor fil­mens to ven­ner og ja­ger­pi­lo­ter, Ma­ve­ri­ck og Goo­se, ka­ster sig ud i en over­væl­den­de ver­sion af » Gre­at Balls of Fi­re « – af­slut­ten­de med replik­ken, der nu er ble­vet en klas­si­ker, fra Goo­ses ko­ne, spil­let af Meg Ry­an: » Goo­se, you big stuuuuuud! Ta­ke me to bed now or lo­se me fore­ver! « Hvor: 600 West Har­bor Dri­ve, San Die­go In­fo: kcbbq. net New York Bar Fil­men: » Lost in trans­la­tion « fra 2003 med Bill Mur­ray som Bob Har­ris og Scar­lett Jo­hans­son som Char­lot­te i ho­ved­rol­ler­ne. Det uma­ge par, der i de­res livskri­ser mø­des, ud­for­sker sam­men for­skel­len på ame­ri­kansk og ja­pansk kul­tur og kul­tur­for­skel­len på de­res ge­ne­ra­tio­ner. Ste­det: Med vin­du­er fra loft til gulv på 52. eta­ge i Shin­juku Park Tower er der en for­ry­gen­de ud­sigt over Tokyo, over Kan­to- slet­ten og i klart vejr helt til Fuji- bjer­get. Så i sig selv er ba­ren og New York Grill- re­stau­ran­ten i top­pen af Park Hy­att Tokyo Ho­tel, som har adres­se i de 14 øver­ste eta­ger i skys­kra­be­ren, et be­søg værd. At ba­ren sam­ti­dig er ste­det, hvor Bob, den mi­dal­dren­de ame­ri­kan­ske acion- film­stjer­ne i midt­vejskri­se, og Char­lot­te, ung og usik­ker på sit for­hold til en be­rømt mo­de­fo­to­graf, mø­des i fil­men, gør ik­ke in­ter­es­sen for ba­ren min­dre. Der er så man­ge film­fans, at ba­ren op­for­drer dem til at ta­ge hen­syn til an­dre gæ­ster, når de ta­ger fo­tos af sig selv, ste­det og ud­sig­ten. Hvor: Nis­hi Shin­juku

3- 7- 1- 2, Shin­juku- Ku i Tokyo In­fo: tokyo. park. hy­att. com No­bu Restau­rant Fil­men: » Not­ting Hill « fra 1999 er en ro­man­tisk komedie med Hugh Grant som den stil­le bog­hand­ler Wil­li­am Tha­ck­er og Julia Ro­berts som den be­røm­te ame­ri­kan­ske sku­epi­l­ler An­na Scott, der fal­der for hin­an­den. l Ste­det: Skal det væ­re ro­man­tisk, og er pri­sen li­ge­gyl­dig, er den ja­pan­ske Mi­chel­in­stjer­ne­re­stau­rant No­bu i London op­lagt. Det var her, Julia Ro­berts og Hugh Grant var på den før­ste da­te ef­ter de­res uven­te­de mø­de i Not­ting Hill. Ud over ja­pan­ske gour­me­t­ret­ter får man fin ud­sigt med i kø­bet. Re­stau­ran­ten, som åb­ne­de, to år før fil­men blev ind­spil­let, lig­ger på før­ste sal i Me­tro­po­li­tan Ho­tel li­ge over for Hy­de Park. Hvor: Old Park La­ne 19, May­fair i London, Eng­land. In­fo: no­bu­re­stau­rants. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.