Krav på svar om re­ge­ring

ME­NER

BT - - DEBAT -

TI­DEN SOM TRO­FAST støt­te for først Anders Fogh Ras­mus­sen og si­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen står gan­ske gi­vet stærkt i erin­drin­gen. Her kun­ne Dansk Fol­ke­par­ti un­der stor me­di­e­be­vå­gen­hed få si­ne mær­kesa­ger igen­nen ved de år­li­ge fi nans­lo­vs­for­hand­lin­ger. Sam­ti­dig knæk­ke­de De Kon­ser­va­ti­ve me­re og me­re sam­men som re­ge­rings­par­ti. Det frem­stod ty­de­ligt, at Dansk Fol­ke­par­ti fi k langt me­re ud af at sid­de med de af­gø­ren­de man­da­ter som støt­te­par­ti, end De Kon­ser­va­ti­ve gjor­de ved at væ­re lil­le­bror i re­ge­rin­gen. BT KAN I dag for­tæl­le, at man i Dansk Fol­ke­par­ti ta­ler om en tred­je vej. En vej, der kan fø­re ind i mi­ni­ster­kon­to­rer­ne midt i næ­ste valg­pe­ri­o­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.