Her er hans hold

BT - - NYHEDER -

Hvis DF ryk­ker ind på mi­ni­ster­hol­det, bli­ver det med tre er­far­ne po­li­ti­ke­re på tre nøg­lepo­ster.

Kil­der i par­ti­et si­ger, at man vil ta­ge sig godt be­talt for at bry­de med man­tra­et om, at ind­fly­del­se er vig­ti­ge­re end mi­ni­ster­bi­ler.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls ho­ved­krav i den si­tu­a­tion vil bli­ve, at han skal ha­ve mindst det sam­me an­tal po­ster som Ven­stre. Han vil ik­ke hav­ne i sam­me lil­le­bror- rol­le i for­hold til Ven­stre, som De Kon­ser­va­ti­ve hav­de i 00er­ne.

DF gør krav på fi­nans­mi­ni­ster­po­sten til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, ju­stits­mi­ni­ster­po­sten til Pe­ter Skaarup og for­svars­mi­ni­ster­po­sten til Sø­ren Es­per­sen.

På mi­ni­ster­hol­det vil man og­så se Martin Hen­rik­sen samt for­ment­lig og­så René Christensen, Bent Bøg­sted og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Men næp­pe Pia Kjær­s­gaard. Hun vil ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.