Glem­mer livsv

Sta­tens Se­rum In­sti­tut har sendt bre­ve til 50.000 for­æl­dre for at min­de dem om, at de skal hu­ske bør­ne­vac­ci­na­tio­ner­ne. Det se­ne­ste år er 22.000 men­ne­sker ble­vet smit­tet med mæs­lin­ger i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - Ca­ka@ ber­ling­s­ke. dk step@ ber­ling­s­ke. dk del­se. vil få mel­le­mø­re­be­tæn-

SMIT­TE­FA­RE

Ca­ro­li­na Ka­mil Flem­m­ing Steen Pe­der­sen Det er ik­ke af ond vil­je, men sim­pelt ja­ske­ri. Selv om an­be­fa­lin­gen fra sund­hedsmyn­dig­he­der­ne er klar, glem­mer for­æl­dre i stor stil at få vac­ci­ne­ret de­res børn mod en stri­be fryg­te­de syg­dom­me som for ek­sem­pel mæs­lin­ger. Glem­som­he­den er så ud­bredt, at myn­dig­he­der­ne nu fryg­ter, at et ud­brud kan væ­re på vej i Dan­mark, li­ge­som til­fæl­det er i blandt an­det Tys­kland, Ita­li­en og USA.

Mæs­lin­ger vi­ser sig ved fe­ber, for­kø­lel­se og over­følsom­hed over for lys. Ef­ter tre- fi­re da­ge ses et ud­slæt, som be­gyn­der i an­sig­tet og be­væ­ger sig ned over krop­pen. Ved et ud­brud af mæs­lin­ger vil de, der bli­ver sy­ge, ty­pisk væ­re un­ge og yn­gre voks­ne, der ik­ke er ble­vet vac­ci­ne­ret samt børn un­der vac­ci­na­tions­al­de­ren ( 15 må­ne­der). Helt små børn ( op til 4- 6 må­ne­der) er som re­gel be­skyt­tet af an­ti­stof­fer fra mo­de­ren. De fle­ste børn kom­mer sig helt og vil ik­ke ha­ve mén ef­ter in­fek­tio­nen. Der kan dog i nog­le til­fæl­de op­stå kom­pli­ka­tio­ner ef­ter mæs­lin­ger:

1 ud af 15

1 ud af 25

vil få lun­ge­be­tæn­del­se.

MAN­DAG 2. MARTS 2015

1 ud af 2.500

del­se.

1 ud af 3.500

gel. I lan­de med god ho­spi­tals­stan­dard som i Dan­mark vil kun få børn dø af mæs­lin­ger.

Døds­fald vil al­li­ge­vel op­træ­de i 1 ud af 2.500- 3.000 mæs­lin­ge­til­fæl­de.

I ud­vik­ling­s­lan­de er dø­de­lig­he­den væ­sent­ligt hø­je­re: mel­lem 1 og 5 pr. 100 mæs­lin­ge­til­fæl­de. MFR- vac­ci­ne ( mod mæs­lin­ger, få­re­sy­ge og rø­de hunde) blev ind­ført i det dan­ske bør­ne­vac­ci­na­tions­pro­gram i 1987. Vac­ci­nen er gra­tis for al­le un­der 18 år og ved kon­kret ud­sæt­tel­se for smit­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.