Strej­ke SAS mil

Det ko­ster SAS man­ge mio. kr., at det dan­ske ka­bi­ne­per­so­na­le strej­ker. Per­so­na­let næg­ter trods pres fra SAS og Ar­bejds­ret­ten at gå i ar­bej­de

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BIT­TER STRID

Ni­els Brandt Pe­ter­sen Jakob Chor og Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Det er ik­ke kun fly­pas­sa­ge­rer, der ri­ver sig i hå­ret på grund af fly­af­lys­nin­ger som føl­ge af den nu tre da­ge lan­ge strej­ke i SAS.

Så­dan så der ud i Kø­ben­havns Luft­havn i går. SAS- strej­ken er år­sag til for­sin­kel­ser og af­ly­ste af­gan­ge. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.