Syv tip: Så­dan spa­rer du på din el- reg­ning

BT - - NYHEDER -

ENER­GI­MÆRK­NING

Ener­gi­mærk­nin­gen vi­ser dig vej til de mest ener­gi­eff ek­ti­ve pro­duk­ter på mar­ke­det.

COM­PU­TER

Vælg bær­ba­re com­pu­te­re el­ler tab­lets i ste­det for sta­tio­næ­re com­pu­te­re. Bær­ba­re bru­ger un­der halvt så me­get strøm som sta­tio­næ­re, og tab­lets bru­ger end­nu min­dre.

PUM­PE

Vælg en ener­gi­eff ek­tiv cir­ku­la­tions­pum­pe. En gam­mel pum­pe bru­ger op til 4- 5 gan­ge så me­get strøm som en ener­gi­eff ek­tiv cir­ku­la­tions­pum­pe.

VA­SKE­MA­SKI­NE

Fyld va­ske- og op­va­ske­ma­ski­nen helt op, og vask tø­jet ved 20 ° C i ste­det for 40 ° C og 30 ° C i ste­det for 60 ° C. Når du hal­ve­rer tem­pe­ra­tu­ren, spa­rer du ca. 55 pro­cent.

TØR­RE­TUM­B­LER

Hæng tø­jet til tør­re i ste­det for at bru­ge tør­re­tum­b­ler. Hver tum­bling i en A- mær­ket tør­re­tum­b­ler ko­ster ca. 6 kr.

LYS

LED er en me­get energieffektiv pæ­re. Den le­ver læn­ge og er ro­bust. Skift er du en 60 watts glø­de­pæ­re ud med en LED med A+, spa­rer du 110 kr. pr. pæ­re hvert år.

STAND­BY

Und­gå højt stand­by­for­brug ved at sluk­ke på kon­tak­ten el­ler bru­ge en els­pa­reskin­ne, hvis du har ek­stra ap­pa­ra­ter til din com­pu­ter el­ler fj ern­syn.

Kil­de: spa­re­ner­gi. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.