Rol­la­tor- agen­ter

BT - - TV - ACTIONKO­ME­DIE 06: 00 07: 35 09: 10 18: 35 11: 05 16: 50 22: 45 00: 25- 06: 00 21: 00 13: 35 15: 00

Frank Mo­ses ( Bru­ce Wil­lis) har en for­tid som le­je­mor­der for CIA, det sam­me gæl­der hans tid­li­ge­re kol­le­ger og lej­lig­heds­vi­se ri­va­ler Joe ( Mor­gan Fre­e­man), Mar­vin ( Jo­hn Mal­ko­vich) og Vi­cto­ria ( He­len Mir­ren). Dis­se ny­de­li­ge, al­dren­de men­ne­sker var en­gang spe­ci­a­li- ster i at ud­fø­re snig­mord og at­ten­ta­ter, som magt­ful­de per­so­ner tæt på re­ge­rings­mag­ten ik­ke øn­ske­de, at of­fent­lig­he­den skul­le hø­re no­get om. Frank og hans gam­le kol­le­ger bli­ver imid­ler­tid re­vet ud af de­res be­ha­ge­li­ge og yderst diskre­te pen­sio­nist til­væ­rel­ser, da det vi­ser sig, at folk i mag­tens kor­ri­do­rer fryg­ter for, at de sta­dig lig­ger in­de med spræng­far­lig vi­den. Et hold af top­pro­fes­sio­nel­le dræ­be­re er der­for ble­vet sendt ud for luk­ke mun­den på dem – per­ma­nent! Frank og hans tid­li­ge­re team må ind­se, at de­res ene­ste håb om over­le­vel­se in­de- bæ­rer, at de må træn­ge ind i CIA’s ho­ved­kvar­ter og af­slø­re sandheden. Den­ne fa­re­ful­de mis­sion med­fø­rer imid­ler­tid, at Frank og kol­le­ger­ne kom-

Med­vir­ken­de: mer på spo­ret af et mas­sivt kom­plot, som vil kun­ne r yste sel­ve fun­da­men­tet un­der na­tio­nens sik­ker­hed. ( Ka­nal 5)

( T) Det be­gynd­te i Moskva. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1953.

( T) Præ­ri­ens sor­te ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1941.

( T) Un­der nye stjer­ner. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1942. In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964. The Ro­un­ders. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965. ( T) Flygt­nin­gen. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1947. ( T) Ør­ne­vin­ger. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957.

( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. ( T) Jo­hn Shaft. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1971. ( T) Adams ri­b­ben. Ame­ri­kansk komedie fra 1949.

Nat- tv.

Jo­hn Mal­ko­vich og Mor­gan Fre­e­man spil­ler pen­sio­ne­re­de CIA- le­je­mor­de­re i den­ne ve­l­o­p­lag­te og støm­li­ne­de actionko­me­die ” Red” fra 2010. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.