NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BENDT­NER- KON­KUR­RENT FORT­SÆT­TER MÅ­L­FORM

Wol­fsburg kæm­per en brav kamp for at hol­de sig in­de i guld­kam­pen, og det kan hol­det ik­ke mindst tak­ke an­gri­be­ren Bas Dost for. Hol­læn­de­ren, der hol­der Ni­ck­las Bendt­ner fast pla­ce­ret på bæn­ken, har i de se­ne­ste uger skabt ræd­sel hos mod­stan­der­nes for­svars­spil­le­re, og i går ly­ne­de han to gan­ge mod Jan­nik Vestergaard og Wer­der Bre­men, der tab­te en må­l­rig kamp med 3- 5. Kam­pen eks­plo­de­re­de fra start, og da der kun var spil­let en halv ti­me, før­te Wer­der Bre­men 3- 2. Men så meld­te Bas Dost sig på ba­nen og score­de to gan­ge, in­den Da­ni­el Ca­li­gi­uri luk­ke­de kam­pen. Dost brag­te sig med de to scor­in­ger op på 12 mål i syv kam­pe, og det er svært at se Bendt­ner få me­get me­re end de fem mi­nut­ter, det blev til mod Wer­der Bre­men. Wol­fsburg har ot­te po­int op til Bay­ern Mün­chen.

AR­SE­NAL HÆN­GER PÅ I TOP­PEN

RE­AL MADRID SNUB­LE­DE

Ar­se­nal hav­de hårdt brug for tre po­int for at hol­de sig til i top­pen af Pre­mi­er Le­ague, og det lyk­ke­des med en sejr over Ever­ton. Ar­se­nals før­ste mål blev sco­ret af den Oli­vi­er Giroud, der på et hjør­ne­s­park kom først på bol­den, og med sin høj­re fod send­te den i net­tet. I an­den halv­leg for­sva­re­de Ar­se­nal fø­rin­gen med so­lidt for­svars­spil. Kun Ro­me­lu Lukaku tru­e­de spora­disk Ar­se­nals for­svarskæ­de. To mi­nut­ter før tid luk­ke­de hjem­me­hol­det kam­pen, da To­mas Ro­si­ck­ys skud blev ret­tet af og gik ind til kam­pens re­sul­tat 2- 0. Der­med ryk­ker The Gun­ners op på tred­je­plad­sen. PSV Eind­ho­ven lig­ner et sik­kert bud på en hol­land­sk me­ster i den­ne sæ­son, men søn­dag blev et lil­le håb om en guld­j­agt tændt for de se­ne­ste fi re sæ­so­ners guld­vin­de­re, Ajax. I en re­gu­lær topkamp mel­lem num­mer et og to vandt Ajax nem­lig med 3- 1 på Phi­lips Sta­dion, og det be­ty der, at af­stan­den mel­lem de to klub­ber nu er indsnæv­ret til 11 po­int in­den de sid­ste ni kam­pe. Da­gens helt for Ajax blev Las­se Schö­ne, som syv mi­nut­ter før tid score­de sej­rs­må­let di­rek­te på fris­park. Ri­car­do Kis­h­na hav­de bragt PSV for­an, mens Luuk de Jong ud­lig­ne­de.

Re­al Madrid luk­ke­de i aft es Bar­ce­lo­na ind i kam­pen om det span­ske mester­skab med 1- 1 hjem­me mod Vil­lar­re­al. Kon­ge­klub­bens spil­le­re hav­de ge­ne­relt svært ved at fi nde me­lo­di­en hjem­me på San­ti­a­go Ber­na­beu. Men det så al­li­ge­vel ud som om, at de tre po­int skul­le kø­res hjem på ru­ti­nen, da Cri­sti­a­no Ro­nal­do i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg ek­se­kve­re­de et straff es­park. Portu­gi­se­rens 30. liga­scor­ing i den­ne sæ­son. Men ik­ke man­ge mi­nut­ter se­ne­re slog ’ Den gu­le ubåd’ – som Vil­lar­re­al kal­des – til­ba­ge. Ge­rard Moreno tryk­ke­de bol­den ind bag Iker Ca­sil­las fra halv­di­stan­cen. Der­med er der kun to po­int mel­lem Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na i top­pen . De to hold mø­des i ’ El Cla­si­co’ 22. marts...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.