Sig­tet for drab på pa­tien­ter

Lo­ka­le i Ny­kø­bing Fal­ster er ryste­de eft er ’ mistæn­ke­li­ge døds­fald’ på sy­ge­hu­set

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk jvl@ bt. dk

FÆNGS­LET

Jesper Vestergaard Lar­sen En 29- årig kvin­de er ble­vet fængs­let i tre uger eft er en ræk­ke mistæn­ke­li­ge døds­fald på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. I føl­ge fl ere me­di­er ly­der sig­tel­sen på drab.

Le­del­sen på sy­ge­hu­set an­meld­te sa­gen søn­dag, og po­li­ti­et skred al­le­re­de til an­hol­del­se i går.

» Vi blev gjort be­kendt med de mistæn­ke­li­ge døds­fald, og det gjor­de vi så po­li­ti­et op­mærk­som på, « si­ger vi­ce­di­rek­tør på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus Lis­beth Ras­mus­sen.

Iføl­ge BTs ud­send­te i ret­ten var den 29- åri­ge kvin­de be­rørt af si­tu­a­tio­nen og hav­de ty­de­lig­vis grædt un­der grund­lovs­for­hø­ret. Kvin­den, der næg­ter sig skyl­dig, var iført jog­ging­buk­ser og grå trø­je, og hun har langt, sort­far­vet hår.

De an­sat­te tav­se

Po­li­ti­et hol­der al­le sa­gens op­lys­nin­ger til­ba­ge og før­te sa­gen i ret­ten bag dob­belt­luk­ke­de dø­re, så in­gen op­lys­nin­ger skul­le slip­pe ud. De an­sat­te på sy­ge­hu­set blev ori­en­te­ret om sa­gen søn­dag, men in­gen af de an­sat­te, BT har talt med, hav­de lyst til at stå frem med navn og ud­ta­le sig om sa­gen:

» Det er uhyg­ge­ligt. Den slags må jo slet ik­ke fo­re­kom­me, « sag­de en an­sat, der ik­ke vil ha­ve sit navn frem.

» Det er en fryg­te­lig og for­fær­de­lig sag, « sag­de en an­den.

An­dre gik ba­re tav­se for­bi BTs repor­ter: » Min mund er luk­ket, « sag­de en an­sat.

De lo­ka­le i om­rå­det ved Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus vil der­i­mod ger­ne stå frem og for­tæl­le, at de er ryste­de over de for­mode­de drab.

» Det kom­mer bag på mig. Man tæn­ker, ’ hvad fan­den sker der’, men al­le ste­der er der jo brod­ne kar. Jeg blev selv ope­re­ret for blind­tarms­be­tæn­del­se de­r­in­de for tre år si­den, og den be­hand­ling, jeg fi k, var su­per­pro­fes­sio­nel. « si­ger Lis Ras­mus­sen, der er pen­sio­nist.

Si­mo­ne Han­sen, som stu­de­rer til so­ci­al- og sund­heds­hjæl­per, de­ler dog ik­ke helt op­fat­tel­sen af den pro­fes­sio­nel­le be­hand­ling på det lo­ka­le sy­ge­hus.

’ Sinds­sygt’

» Det er fuld­stæn­dig sinds­sygt. Et sy­ge­hus skul­le ger­ne væ­re et sted, man kom­mer for at få det bed­re. Jeg selv har ik­ke alt for go­de er­fa­rin­ger med sy­ge­hu­set. Min far blev ope­re­ret i knæ­et, men der gik sta­fy­lokok­ker i det. Han blev ope­re­ret ti gan­ge, og til sidst fi k han et nyt knæ på et pri­vat­ho­spi­tal, « si­ger hun.

’ Gik op i hat og bril­ler’

Tre år eft er sa­gens be­gyn­del­se fra­faldt statsad­vo­ka­ten nem­lig al­le sig­tel­ser, og den 32- åri­ge ple­je­hjem­sas­si­stent fi k 700.000 kr. i er­stat­ning af sta­ten.

Kon­klu­sio­nen blev, at der hav­de væ­ret rod i me­di­cin­hånd­te­rin­gen på Ple­je­bo.

I den igang­væ­ren­de sag fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus brug­te for­sva­rer Tor­ben Gro­th Mad­sen net­op ar­gu­men­ter fra Ple­je­bo- sa­gen i 1997 for at hol­de pres­sen ude af rets­sa­len.

» Jeg sam­men­lig­ne­de sa­gen med Ple­je­bo- sa­gen, for­di det var en sag, der gik helt op i hat og bril­ler, og den slags må ik­ke gen­ta­ge sig i en rets­stat. Jeg ar­gu­men­te­re­de for løsla­del­se, for­di jeg an­ser min kli­ent for uskyl­dig, « sag­de Tor­ben Gro­th Mad­sen til BT eft er gårs­da­gens grund­lovs­for­hør.

Po­li­ti­et og sy­ge­hus­le­del­sen hol­der lor­te­ne tæt ind til krop­pen i den op­sigtsvæk­ken­de sag. Den fængs­le­de kvin­de næg­ter sig skyl­dig. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.