Døds­fald ik­ke en fejl

BT - - DEBAT - 1813 Dra­gør KON­TANT­HJÆLP Hels­in­gør

Mor­ten Drey­er

Re­gion Ho­ved­sta­den me­ner ik­ke, der er sket fejl i for­bin­del­se med Lo­ne Serwins opkald til 1813.

En sport­stræ­net kvin­de rin­ger til 1813 og får rå­det: Tag en Pa­no­dil. Næ­ste mor­gen var hun død.

In­gen fejl. Det fast­slår Den Præho­spi­ta­le Virk­som­hed i en re­de­gø­rel­se til re­gions­po­li­ti­ker­ne.

’ Sy­geple­jer­sken har fulgt den ret­nings­linje, som lig­ger i vo­res vi­si­ta­tions­gu­i­de. Vi er ved at un­der­sø­ge, om den er god nok,’ si­ger Bir­git­te De­gen­kolv, vi­ce­di­rek­tør for den Præho­spi­ta­le Virk­som­hed og fast­hol­der kon­klu­sio­nen i den fo­re­lø­bi­ge re­de­gø­rel­se om, at der ik­ke er sket fejl. In­gen fejl? Det vil­le væ­re me­re be­tryg­gen­de, hvis man er­kend­te, at det skyl­des ba­na­le men­ne­ske­li­ge fejl og ik­ke ri­gi­de ad­mi­ni­stra­ti­ve ru­ti­ner.

Pe­ter Kir­ke­by

’ Jeg sy­nes per­son­ligt, at det er man­ge pen­ge, man får som kon­tant­hjælp­sæg­te­par med tre børn, når man får ydel­ser, der sva­rer til 454.215 kr. fra det off ent­li­ge. Jeg sy­nes, det er me­get i for­hold til de men­ne­sker, der ar­bej­der til la­ve løn­nin­ger,’ si­ger Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, In­ger Støj­berg.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi nansord­fø­rer, Jesper Pe­ter­sen, be­teg­ner Ven­stres kampag­ne som ’ groft vild­le­den­de’.

Na­tur­lig­vis er det vild­le­den­de – og det er og­så hen­sig­ten.

Det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at la­ve det sam­me reg­ne­styk­ke på den vel­ha­ven­de del af be­folk­nin­gen – el­ler ba­re på en fol­ke­tings­po­li­ti­ker.

Hvad ko­ster det sam­fun­det, når po­li­ti­ke­rens barn går på dag­in­sti­tu­tion og i sko­le? Hvad ko­ster det sam­fun­det, når po­li­ti­ke­ren ta­ger på læ­ge­be­søg og vac­ci­ne­res? Det­te reg­ne­styk­ke mang­ler for at ha­ve et sam­men­lig­nings­grund­lag. Vil no­gen la­ve den ud­reg­ning?

Re­gion Ho­ved­sta­den af­skaf­fe­de læ­ge­vag­ten i fjor. Fo­to: J. Nør­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.