Ja, Ven­stre la­ver tal­tryl­le­ri

BT - - DEBAT - MA­J­BRIT BER­LAU

Fmd., So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­nin­gen

Ven­stre la­ver tal­tryl­le­ri. De tæl­ler uni­ver­sel­le ydel­ser som bør­ne/ fa­mi­lie- ydel­ser med i de­res op­gø­rel­se, selv­om det er en ydel­se, al­le med børn får, uag­tet man er i ar­bej­de el­ler ej. Der­u­d­over tæl­ler de og­så bo­ligsik­ring med, som man og­så kan få, når man er lav­t­løn­net og i job. Og så sam­men­lig­ner de ba­re al­le tal­le­ne lagt sam­men med en ren løn. Det er ik­ke sag­ligt. Jeg sy­nes, det er for­nuft igt, at vi sik­rer, at sær­ligt bør­ne­fa­mi­li­er­ne har et ri­me­ligt le­ve-

JEG SY­NES, AT

grund­lag, så de­res børn ik­ke vok­ser op i fat­tig­dom. En fat­tigt bør­ne­liv, er til stor ska­de for sam­fun­det, for børn, der vok­ser op fat­tigt, har stør­re ri­si­ko for at ha­ve sund­heds-, so­ci­a­le og be­skæft igel­ses­mæs­si­ge pro­ble­mer, når de bli­ver voks­ne.

si­ge, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, og at vi skal sæt­te ydel­ser­ne ned, er en fuld­stæn­dig for­kert tan­ke. De se­ne­ste tal vi­ser, at det og­så for lav­t­løn­ne­de kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Den øko­no­mi­ske ge­vinst ved at ar­bej­de vil i langt de fl este fa­mi­li­er bli­ve mod­ta­get

DET MED AT

med glæ­de. For i en fa­mi­lie ramt af ar­bejds­løs­hed gør 2.000 kr. el­ler end­da min­dre en stor og mærk­bar for­skel.

på kon­tant­hjælp, sid­der man ik­ke og la­ver in­gen­ting. Der er ik­ke no­gen, der sid­der og ste­ner i so­fa­en og ser DR K he­le da­gen. De er oft e i lang­va­ri­ge for­løb med jobprø­ver, prak­tik og an­dre ting. Selv­føl­ge­lig er det i or­den, at et par­ti øn­sker at ta­ge de­bat­ten om ni­veau­et på kon­tant­hjæl­pen. Det skal ba­re gø­res på et sag­ligt grund­lag og ik­ke med tal­tryl­le­ri og for­ker­te på­stan­de.

NÅR MAN ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.