Ven­stre skyl­der kla­re svar

ME­NER

BT - - DEBAT -

Med sto­re pla­ka­ter på bus­ser og sta­tio­ner, an­non­cer i avi­ser og op­slag på de so­ci­a­le me­di­er præ­sen­te­rer Ven­stre sin nye valg­kampag­ne med fo­kus på ydel­ser­ne til kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re. 454.215,00 kr. kan et æg­te­par på over 30 år på kon­tant­hjælp med tre børn år­ligt mod­ta­ge fra det off ent­li­ge, når bo­ligsik­ring, bør­ne­check og til­skud til dag­in­sti­tu­tion læg­ges oven i kon­tant­hjæl­pen. Alt, alt for me­get, me­ner Ven­stre, der vil gø­re den øko­no­mi­ske for­skel stør­re på at væ­re i job el­ler le­dig. VEJ­EN HER­TIL ER ind­fø­rel­sen af et eft er­hån­den me­get om­talt ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’, må man for­stå på de Ven­stre­folk, der har yt­ret sig om par- tiets nye kampag­ne. Ven­stres for­mand Lars Løk­ke lan­ce­re­de be­gre­bet på par­tiets lands­mø­de i 2013, men hver­ken han el­ler an­dre har si­den kon­kre­ti­se­ret, hvad det går ud på. Hvo­ri be­står det mo­der­ne? Hvil­ke ydel­ser skal sæt­tes ned? Hvem skal ik­ke ha­ve ret til hvad læn­ge­re? DET ER ET op­po­si­tions­par­tis for­nem­me op­ga­ve at ud­stil­le re­ge­rin­gens ufor­må­en. At vi­se even­tu­el­le ab­sur­di­te­ter i det dan­ske vel­færds­sy­stem, som langt de fl este støt­ter op om. Na­tur­lig­vis skal det kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Det er uhold­bart, når vis­se job er så uat­trak­ti­ve, at ar­bejds­gi­ve­re har svært ved at få dem be­sat. AT VEN­STRES AK­TU­EL­LE reg­ne­styk­ke så kun gæl­der for et ab­so­lut min­dre­tal af dan­ske kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, og at nog­le af ydel­ser­ne og­så gi­ves til folk i ar­bej­de, spil­ler in­gen rol­le, når der slås på kampag­ne­trom­mer­ne. I dis­se da­ge hand­ler det om at væk­ke dan­sker­nes for­ar­gel­se over kon­tant­hjælps­sy­ste­mets gav­mild­hed.

Men Ven­stre skyl­der sta­dig. Skyl­der svar på, hvad par­ti­et vil ud over at ska­be for­ar­gel­se. Vi er så tæt på val­get nu, at det kun er ri­me­ligt at for­lan­ge, at Løk­ke & Co. kom­mer med kla­re svar på, hvad par­ti­et egent­lig vil. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.