Nej, 450.000 kr. er for me­get

BT - - DEBAT - IN­GER STØJ­BERG

Po­li­tisk ord­fø­rer for Ven­stre

et me­get højt be­løb – især hvis man ta­ger i be­tragt­ning, at der i Dan­mark fi ndes men­ne­sker på det lav­t­løn­ne­de om­rå­de af ar­bejds­mar­ke­det, der har svært ved at nå op på det be­løb. Jeg me­ner, der skal væ­re stor for­skel på, om man er på el­ler uden for ar­bejds­mar­ke­det. Vi kan se, at der i dag er mel­lem 17.000 og 18.000 dan­ske­re, for hvem det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de, som går på ar­bej­de al­li­ge­vel. Det er en skræv- vrid­ning af sam­fun­det.

450.000 KR. ER

bør væ­re, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Jeg øn­sker at gø­re for­skel­len mel­lem det at væ­re på kon­tant­hjælp og i ar­bej­de stør­re end de 2.000 kr., som er for­skel­len i dag. Jeg kan ik­ke sæt­te et be­løb på, hvor me­get stør­re, det skal væ­re, men jeg kan si­ge, at det skal gø­res me­re at­trak­tivt. Hvil­ke tek­ni­ske fak­to­rer, der kom­mer til at ind­gå i pla­nen, sy­nes jeg ik­ke er så vig­tigt på nu­væ­ren­de tids­punkt, men vi øn­sker ik­ke at skæ­re i bør­ne­check­en.

DET BÆ­REN­DE PRIN­CIP

kon­tant­hjælpsloft , da vi hav­de re­ge­rings­ansva­ret, og det

VI IND­FØR­TE ET

er det, vi vil til­ba­ge til. Re­ge­rin­gen har re­vet kon­tant­hjælpsloft et ned og fj er­net start­hjæl­pen, og der­for får en fl ygt­nin­ge­fa­mi­lie, der er på kon­tant­hjælp, om­kring 10.000 kr. me­re om må­ne­den, end da vi hav­de mag­ten. Hvis du ta­ger en al­min­de­lig dansk fa­mi­lie, er be­lø­bet cir­ka 3.000 kr. Det er ik­ke li­ge­frem no­get, der ani­me­rer folk til at ar­bej­de. Vi vil ha­ve lagt et mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ind i sy­ste­met, li­ge­som vi sam­ti­dig vil ha­ve sæn­ket skat­ten i bun­den for de per­so­ner, der har de la­ve­ste ind­kom­ster, så det bli­ver langt me­re at­trak­tivt at ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.