VIS DOG OL­SEN NO­GET RESPEKT ’’

BT - - DEBAT -

DBU kun­ne pas­sen­de ha­ve gi­vet Mor­ten Ol­sen fy­re­sed­len til­ba­ge i eft er­å­ret, da mi­stil­li­den mel­lem den ny ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­se og land­stræ­ne­ren me­re end rum­le­de før­ste gang. Alt­så, hvis det i vir­ke­lig­he­den har væ­ret in­ten­tio­nen, si­den Jesper Møller sat­te sig i for­mands­sto­len og Claus Bret­tonMey­er ved di­rek­tør- skri­ve­bor­det, at skil­le sig af med Mor­ten Ol­sen, ta­ger den nu­væ­ren­de kvæl­nings­me­to­de sig pa­te­tisk ud. HVOR ER DET dog en uvær­dig og over­or­dent­lig ama­tør­ag­tig be­hand­ling af land­stræ­ne­ren, der for øje­blik­ket ud­spil­ler sig for fuld off ent­lig­hed. DET KAN NOK væ­re, at bå­de for­mand­skab og di­rek­tion kom fod­bold­fag­ligt til kort og tab­te an­sig­ter i det magtspil, der teg­ne­de sig op til se­ne­ste EM- kva­li­fi ka­tions­kamp. Først og frem­mest ved at rok­ke bå­den og så tvivl om Mor­ten Ol­sens frem­tid på po­sten i sel­ve op­takt­s­fa­sen til en i fod­bold­for­stand livsvig­tig kval.- kamp. Men på skrømt at få det til at se til­for­la­de­ligt ud på over­fl aden, som om der in­gen kon­fl ikt ek­si­ste­rer, og så frem­tu­re så ge­ment på de in­dre linjer, som kon­tu­rer­ne teg­ner sig li­ge nu, er no­get nær kryster­ag­tigt. DA EK­STRA BLA­DET fre­dag aft en lod hi­sto­ri­en rul­le om Mor­ten Ol­sens mang­len­de til­ste­de­væ­rel­se ved Dansk Fod­bold Award i for­bin­del­se med DBUs re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i Oden­se, tog far­cen til i fart. I for­vej­en var showet skæm­met af le­del­ses­e­le­fan­ter i po­r­ce­læns­bu­tik­ken, for­di spil­ler­ne ik­ke var til ste­de på grund af det di­let­tan­ti­ske løn­for­hand­lings­for­løb mel­lem DBU og lands­holds­spil­ler­ne. Først for­søg­te den ny­til­t­rå­d­te kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er sig med, at det ik­ke var me­nin­gen, Mor­ten Ol­sen skul­le væ­re til ste­de. Eft er lidt be­tænk­nings­tid lan­de­de for­kla­rin­gen i ste­det op­portunt på en så­kaldt ad­mi­ni­stra­tiv fejl. Co­me on. Som om jeg ved en fejl vil­le glem­me at in­vi­te­re min far til min dat­ters kon­fi rma­tion. MAN­DAG RUL­LE­DE EK­STRA Bla­det vi­de­re med hi­sto­ri­en om, at Mor­ten Ol­sen end ik­ke er ble­vet hørt i an­sæt­tel­sen af ny eli­te­chef og ta­lent­chef i den igang­væ­ren­de om­struk­tu­re­ring af DBU. Den en­de­li­ge og to­ta­le desa­vou­e­ring af land­stræ­ne­ren. Mor­ten Ol­sen blev ik­ke spurgt, da DBU an­sat­te en ny eli­te- samt ta­len­t­ud­vik­lings­chef. Hvor­for har DBU kørt Ol­sen ud på et si­despor? DET KAN OG­SÅ godt væ­re, at Mor­ten Ol­sens fa­con, re­sul­ta­ter de se­ne­ste år og me­tal­træt­he­den ge­ne­relt i sam­ar­bej­det eft er snart 15 år i spid­sen for Dan­marks sport­s­stolt­hed til­si­ger en snar­lig en­de. Men da ik­ke på den­ne her vis. Og da slet ik­ke som en iltslan­ge, man lidt eft er lidt luk­ker for til­førs­len igen­nem, ind­til det måt­te væ­re helt slut eft er en even­tu­el EM­del­ta­gel­se i Frank­rig næ­ste som­mer. Uli­de­ligt halvan­det år med to pa­ral­lel­le fron­ter, den sport­s­li­ge ver­sus den ad­mi­ni­stra­ti­ve- po­li­ti­ske, som får lov til at ul­me for rul­len­de ka­me­ra­er. Så da hel­le­re kort pro­ces nu. FOR LI­GE­GYL­DIGT HVAD for­mand­skab, med løjt­nan­ter i ryg­gen, og di­rek­tion måt­te ha­ve af for­fæn­ge­ligt eks­po­ne­rings­be­hov, og li­ge­gyl­digt hvor le­del­ses­re­to­risk kor­rekt man måt­te me­ne at frem­stå, så teg­ner land­stræ­ne­ren fod­bold­lands­hol­det udadtil. Til en­hver tid. Hvis de fø­rer kni­ven hårdt nu, ved de godt, hvem der lø­ber med sym­pa­tien. Så, nej, det skal vi ik­ke ny­de no­get af. FOR DE LET­TE­RE hi­sto­ri­e­lø­se fi ndes der fak­tisk et navn el­ler en slags be­greb, der be­skri­ver he­le mi­se­ren: Horst Wo­h­lers...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.